40 ⇒

⇐ 38

Zákon jednoty Relace 39

Show menu

16. března, 1981

39.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

39.1 Tazatel: Nástroj je zvědavý, zda byly její pocity slabosti výsledkem užití chemické látky před zhruba šesti týdny?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Tento nástroj nyní kvůli efektu zdvojnásobení dvou užití prochází nejintenzivnějším období oslabení/zkreslení fyzického komplexu. Nástroj může očekávat, že tento extrém bude pokračovat v období patnácti nebo dvaceti vašich denních cyklů. Zkreslení slabosti se pak začnou zmenšovat, avšak ne tak rychle, jak jsme mysleli, a to díky pokračujícím zkreslením slabosti nástroje.

Tento nástroj má velké štěstí, že má podpůrnou skupinu, která mu v současnosti vštěpuje nezbytnou opatrnost s ohledem na tyto relace. Tento nástroj je schopný téměř okamžitě vyčistit mentální/emocionální komplex a duchovní komplex k čistotě, kterou tato práce vyžaduje, ale zkreslení nástroje směrem k věrnosti službě nefunguje k nejlepšímu využití jeho úsudku o zkreslení slabosti fyzického komplexu. Vážíme si proto vaší asistence v prostorech/časech, jako je ta ve vašem posledním rozhodnutí nemít sezení. Bylo to vhodné rozhodnutí a pokyny dané tomuto nástroji byly nápomocné.

39.2 Tazatel: Existuje cokoliv, co by mohl nástroj udělat navíc kromě toho, co se už pro rychlejší zlepšení svého stavu pokouší dělat? Vím, že nebyla schopná cvičit kvůli svému problému s chodidlem během dvou posledních dnů… nemohla chodit, ale doufáme, že se k tomu vrátíme. Existuje cokoliv jiného, co by mohla dělat?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme naznačili, negativní entity podsouvají všechny překážky, aby v této době tento nástroj podlomily. To je příčinou dříve zmíněného problému s prstem na noze. Je štěstí, že tento nástroj bude v tomto období velice ponořen skrze vibrační komplexy posvátných písní do uctívání jednoho nekonečného Stvořitele. Je nápomocná aktivnější fyzická existence, jak v pohybech cvičení, tak v sexuálním smyslu. Avšak požadavky zkreslení tohoto nástroje k tomu, co byste nazvali etikou, mají na tuto aktivitu vliv.

Opět je štěstí, že tento nástroj má příležitosti k milujícím společenským stykům, které jsou podstatnou výhodou. V podstatě je to ve vašem kontinuu třetí úrovně otázka času.

39.3 Tazatel: Můžete z vašeho čtení stavu nástroje odhadnout, jaké frekvence a jaké délky bychom mohli sezení v naší budoucnosti naplánovat?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz hraničí s porušením svobodné vůle. Předané informace celkem dobře stanovují pokyny, které lze následovat. Avšak jsme si vědomi toho, nejen že nikdo z vás nemůže číst auru tohoto nástroje a vidět tak stav jejího fyzického komplexu, ale také toho, že samotný nástroj má značné obtíže kvůli své neustálé závislosti na vůli sloužit proniknout přesným stavem zkreslení svého fyzického komplexu.

Věříme proto, že neporušujeme svobodnou vůli, když jako nejvhodnější navrhneme jedno sezení každý druhý den během ranních hodin, s možností dalšího kratšího sezení během volného rána, pokud to bude vhodné. Je tomu tak nejenom během tohoto období, ale obecně.

39.4 Tazatel: Budu pak nyní pokračovat s obecnými otázkami, přičemž se pokusím nalézt cestu do řady otázek, které nás zavedou do oblasti nepomíjivých funkcí, na kterých můžeme stavět my i ostatní, abychom pozvedli vědomí, a mohu v procesu hledání způsobu tohoto dotazování udělat několik chyb. Dopředu se omlouvám, pokud budou moje otázky zavádějící.

Všiml jsem si, že se vše zdá… nebo většina základních věcí se zdá být rozdělena do jednotek, které dávají dohromady sedm. Při pohledu na přepis z „The Nine“ od Henryho Puhariche jsem našel tvrzení kde „The Nine“ říkají: „Pokud bychom dostali sedminásobný elektrický ekvivalent lidského těla, byl by výsledkem sedminásobek hmoty elektřiny.“ Mohl byste to vysvětlit?

Ra: Já jsem Ra. Je za hranicí vašeho jazyka to vysvětlit. My se však pokusíme s tímto konceptem vypořádat.

Jak jste si vědomi, jsou na počátku stvoření založených každým Logosem vytvořeny úplné potenciály jak elektrické, tak, jak je nazval ten známý jako Larson, metafyzické. Tato metafyzická elektřina je stejně tak důležitá k pochopení, řekněme, tohoto tvrzení jako je koncept elektřiny.

Tento koncept, jak jste si vědomi, se týká energie, která má potenciál. Bylo řečeno, že elektron nemá žádnou hmotu, ale pouze pole. Jiní tvrdí, že má hmotu nekonečně malého množství. Obě tvrzení jsou správná. Skutečná hmota energie s potenciálem je silou pole. To je pravdou také metafyzicky.

Avšak ve vašem současném fyzikálním systému vědění je užitečné vzít hmotnostní číslo elektronu, a to za účelem tvorby práce, kterou můžete nalézt řešení jiných otázek o fyzickém vesmíru. Tímto způsobem můžete výhodně uvážit, že každá úroveň bytí má větší a větší duchovní hmotu. Hmotnost se zvyšuje, řekněme, významně, ale ne značně, a to až do úrovně brány. V této úrovni je použit, s ohlédnutím dozadu – ve zkratce, součet užitečných funkcí polarit. Proto metafyzická elektrická podstata jedince roste v rámci duchovní hmoty více a více.

Jako analogii se můžete podívat na práci toho, zvaného jako Albert, který postuluje růst hmoty k nekonečnu, jakmile se rychlost této hmoty blíží rychlosti světla. Tudíž bytost sedmé úrovně, dokončená bytost, Stvořitel, který zná sám Sebe, akumuluje hmotu a opět se zhušťuje v jednoho Stvořitele.

39.5 Tazatel: Pak na tomto papíře, který tu mám, na této stránce by, předpokládám, Mi znamenalo duchovní hmotnost. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

39.6 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct… můžete interpretovat přenos od „The Nine“ kde říkají, že „CH je princip, který je odhalujícím principem znalostí a zákona“? Můžete mi říct, co je tímto principem?

Ra: Já jsem Ra. Princip, který je tak v tomto tvrzení zahalen, je jen jednoduchým principem stálosti (neboli Stvořitele) a přechodné (neboli inkarnované) bytosti a touhy, která mezi těmito dvěma existuje, [touha] jednoho po druhém, v lásce a světle mezi zkresleními svobodné vůle, která působí na entitu vázanou iluzí.

39.7 Tazatel: Byl důvod, proč „The Nine“ přenesla tento princip v této formě… bylo první zkreslení tím důvodem?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

39.8 Tazatel: Můžete mi říct, proč tedy předali tento princip takovou zahalenou formou?

Ra: Já jsem Ra. Pisatel se velmi zajímá o hádanky a rovnice.

39.9 Tazatel: Chápu. „The Nine“ se popisuje jako „devět představitelů Boha“.* Můžete mi říct, co tím míní?

Ra: Já jsem Ra. Toto je také zahalené tvrzení. Je učiněn pokus naznačit, že těch devět, kteří sedí v Radě, jsou ti, co reprezentují Stvořitele, jednoho Stvořitele, právě tak, jak může existovat devět svědků v soudní síni, kteří svědčí ve prospěch jednoho obžalovaného. Termín představitel má také tento význam.

Touha pisatele může být ve většině tohoto materiálu viděna v tom, jak ovlivnila způsob jeho prezentace právě tak, jako schopnosti a preference této skupiny určují povahu tohoto kontaktu. Rozdíl tkví ve faktu, že my jsme tací, jací jsme. Tudíž můžeme buď mluvit, jak chceme, nebo nemluvit vůbec. To vyžaduje, řekněme, velmi vyladěnou skupinu.

39.10 Tazatel: Cítím, že to je dobrý základ pro vyšetřování našeho vývoje ve smyslu sledování evoluce tělových energetických center, jelikož se sedm center zdá být spojených se všemi sedmičkami, o kterých jsem dříve mluvil, a jsou v našem vlastním vývoji ústřední.

Mohl byste popsat proces evoluce těchto energetických center těla počínaje s nejprimitivnější formou života, která je má?

Ra: Já jsem Ra. Tento materiál už byl dříve v určitém rozsahu pokryt.* Proto nebudeme opakovat informace o tom, které paprsky bývají v první a druhé úrovni a příčiny toho, ale spíše se pokusíme tyto informace rozšířit.

Základní stěžejní body každého stupně vývoje, to jest každá úroveň za druhou, mohou být viděny následovně:

Za prvé, základní energie takzvaného červeného paprsku. Tento paprsek lze chápat jako základní zesilující paprsek pro každou úroveň. Nikdy by neměl být v duchovní evoluci brán jako méně důležitý nebo méně produktivní, jelikož je to základový paprsek.

Dalším základovým paprskem je žlutý. Je to paprsek velkého odrazového můstku. V tomto paprsku nabírá mysl/tělo potenciál do své nejplnější vyváženosti. Silná trojice červeného/oranžového/žlutého odráží entitu do centrálního paprsku zelené. To je opět základní paprsek, ale ne primární paprsek.

Je to zdroj duchovní práce. Když je zelený paprsek aktivován, zjišťujeme, že je možné potenciovat třetí primární paprsek. Je to první skutečný duchovní paprsek, v němž jsou všechny přenosy mysli/těla/ducha integrovaného typu. Modrý paprsek usazuje učení/vyučování ducha v rámci komplexu mysli/těla v každé úrovni tím, že oživuje celek a komunikuje tuto celistvost bytí s ostatními.

Indigový paprsek, ačkoliv drahocenný, je ten paprsek, s nímž pracuje pouze adept, jak byste jej mohli nazvat. Je to brána do inteligentního nekonečna, která skrze ni přenáší inteligentní energii. Toto je energetické centrum, na kterém se pracuje v těch učeních považovaných za vnitřní, skryté a okultní, protože tento paprsek je ten, který je ve svých možnostech nekonečný. Jak jste si vědomi, ti, co léčí, učí a pracují pro Stvořitele jakýmkoliv způsobem, který může být viděn jak zářivý, tak vyvážený, pracují v aktivitách indigového paprsku.

Jak jste si vědomi, fialový paprsek je konstantní a nefiguruje v diskuzích o funkcích aktivací paprsku, poněvadž se jedná o značku, rejstřík, identitu, pravou vibraci entity.

39.11 Tazatel: Za účelem drobného objasnění bych chtěl položit otázku, pokud máme vysoce polarizovanou entitu, polarizovanou směrem k službě ostatním a vysoce polarizovanou entitu, polarizovanou k službě sobě, jaký by byl… pokud vezmeme každý paprsek počínaje červeným, existoval by rozdíl v červeném paprsku těchto dvou entit?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení.

Neexistuje rozdíl mezi stejně silně polarizovanými pozitivními a negativními entitami, co se červeného paprsku týká.

39.12 Tazatel: Je to také pravda pro všechny ostatní paprsky?

Ra: Já jsem Ra. Krátce odpovíme. Můžete se zeptat více v jiném sezení.

Vzor negativních paprsků je červený/oranžový/žlutý pohybující se přímo do modrého*, což je použito pouze za účelem kontaktu s inteligentním nekonečnem.

U pozitivně orientovaných entit je konfigurace rovnoměrná, krystalově čirá a se vzorem sedmi paprsků.

39.13 Tazatel: Pouze potřebuji vědět, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí, nebo pomoci kontaktu?

Ra: Já jsem Ra. Jste nanejvýš svědomití. Vše je v pořádku. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

40 ⇒

⇐ 38

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy