37 ⇒

⇐ 35

Zákon jednoty Relace 36

Hide menu

10. března, 1981

36.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

36.1 Tazatel: V dřívějších komunikacích jste mluvil o komplexním celku mysli/těla/ducha. Mohl byste nám prosím říct definici komplexního celku mysli/těla/ducha?

Ra: Já jsem Ra. Existuje dimenze, ve které čas nemá vládu. V této dimenzi může být mysl/tělo/duch ve svém věčném tanci viděn v celistvosti a předtím, než je komplex mysli/těla/ducha, který se pak stává součástí komplexu společenské paměti, ochotně pohlcen do celistvosti jednoho Stvořitele, zná entita sama sebe ve své celistvosti.

Tento komplexní celek mysli/těla/ducha funguje jako, řekněme, zdroj pro to, co byste snad nazvali vyšším já. Vyšší já je na oplátku zdrojem pro přezkoumání destilací zkušenosti třetí úrovně a programování další zkušenosti. To je pravdou také pro úrovně čtyři, pět a šest s tím, že komplexní celek mysli/těla/ducha přichází do vědomí v průběhu sedmé úrovně.

36.2 Tazatel: Byl by pak komplexní celek mysli/těla/ducha zodpovědný za programování změn katalyzátoru během, řekněme, zkušenosti třetí úrovně komplexu mysli/těla/ducha, takže by byl přidán správný katalyzátor, řekněme, jakmile by se podmínky pro tento komplex změnily během zkušenosti třetí úrovně? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Vyšší já, jak je nazýváte, to je to já, které existuje s plným pochopením akumulace zkušeností entity, které pomáhá entitě v dosažení hojení zkušeností, jež nebyly správně naučeny, a které asistuje, jak jste naznačil, v programování dalších životních zkušeností, jak byste to mohli nazvat.

Komplexní celek mysli/těla/ducha je to, co by mohlo být voláno aspektem vyššího já právě tak, jako komplex mysli/těla/ducha volá vyšší já. V jednom případě máte strukturovanou situaci uvnitř kontinua prostoru/času s vyšším já, které má k dispozici celistvost zkušeností, které byly entitou nasbírány, a velmi pevné chápání lekcí, jež mají být v této úrovni naučeny.

Komplexní celek mysli/těla/ducha je jako tekuté písky a je v určité části kolekcí souběžných vývojů stejné entity. Tyto informace jsou k dispozici pro aspekt vyššího já. Tento aspekt může pak použít tyto promítnuté pravděpodobnostní/možné vortexy, aby lépe pomohl v tom, co byste nazvali programováním budoucího života.

36.3 Tazatel: Ze Seth Material máme toto tvrzení: Seth říká, že každá entita zde na Zemi je jedním aspektem nebo částí vyššího já neboli nadduše, která má mnoho aspektů nebo částí v mnoha dimenzích, z nichž se všechny učí lekcím, které umožní vyššímu já postupovat vyváženým způsobem. Mám z toho chápat, je správně, že snad existují, řekněme, mnohé zkušenosti podobné té, kterou prožíváme tady ve třetí úrovni, které jsou řízeny jedním vyšším já? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Správnost tohoto tvrzení je proměnlivá. Čím je entita vyváženější, tím méně možných/pravděpodobnostních vortexů může být nutné v souběžných zkušenostech prozkoumat.

36.4 Tazatel: Mohu z toho pak chápat, že se vyšší já neboli nadduše může rozložit na několik jednotek, pokud je vyžadována zkušenost toho, co bychom nazvali současným prožitkem různých typů katalyzátorů, a pak nad těmito prožitky dohlíží?

Ra: Já jsem Ra. To je tvrzení, o kterém kvůli zmatením toho, co nazýváte časem, nemůžeme říci, zda je správné nebo nesprávné. Opravdová souběžnost je dostupná pouze tehdy, kdy jsou všechny věci viděny, jako že se dějí najednou. Toto zastiňuje koncept, o kterém mluvíte. Koncept různých částí bytosti zároveň prožívajících zkušenosti různých povah není zcela přesný kvůli vašemu chápání, které by naznačovalo, že by se toto odehrávalo souběžně. Tak tomu není.

Je tomu tak z vesmíru do vesmíru a souběžné existence pak mohou být naprogramovány vyšším já, které dostane informace dostupné z komplexního celku mysli/těla/ducha, týkající se pravděpodobnostních/možných vortexů jakéhokoliv problému.

36.5 Tazatel: Mohl byste prosím dát příklad entity, možná z naší historické minulosti, možná jakékoliv entity, kterou byste mohl vybrat, pokud si ji nepřejete jmenovat, a dát příklad toho, jak by tento typ programování vyšším já zapříčinil vzdělání skrze souběžné existence?

Ra: Já jsem Ra. Snad nejjednodušším příkladem této zdánlivé souběžnosti existence dvou já, které jsou ve skutečnosti jedním já ve stejném času/prostoru, je toto: nadduše, jak ji nazýváte, neboli vyšší já se zdá, že existuje souběžně s komplexem mysli/těla/ducha, kterému pomáhá. Není to vlastně souběžné, protože se vyšší já pohybuje ke komplexu mysli/těla/ducha, jak je třeba, z pozice vývoje entity, která by byla touto entitou považována, že je v budoucnosti.

36.6 Tazatel: Pak vyšší já pracuje z budoucnosti, jak tomu rozumíme. Jinými slovy by moje vyšší já pracovalo z toho, co považuji za svou budoucnost. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Z hlediska vašeho prostoru/času je to správně.

36.7 Tazatel: V tom případě by moje vyšší já mělo, řekněme, velmi velkou výhodu v tom přesně vědět, co bylo potřeba, jelikož by vědělo co… pokud jde o mě, co se hodlalo stát. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že by to bylo porušení svobodné vůle. Aspekt vyššího já si je vědom lekcí naučených skrze šestou úroveň. Míra pokroku je docela dobře pochopena. Volby, které musí být učiněny, aby bylo dosaženo na vyšší já, jak ve skutečnosti je, jsou původem ze samotného komplexu mysli/těla/ducha.

Tudíž vyšší já je jako mapa, ve které je známý cíl; cesty jsou velmi dobře známé, přičemž jsou tyto cesty navrženy inteligentním nekonečnem, které pracuje skrze nekonečnou energii. Avšak aspekt vyššího já může naprogramovat pouze lekce a určitá předurčená omezení, pokud si tak přeje. Zbytek je zcela na svobodné volbě každé entity. Existuje dokonalé vyvážení mezi známým a neznámým.

36.8 Tazatel: Omlouvám se, že mám s těmito koncepty tolik potíží, ale jsem si jistý, že je velmi obtížné je přeložit do našeho chápání a jazyka. A některé z mých otázek mohou být spíše směšné, ale má toto vyšší já fyzický nosič nebo nějaký typ nosiče, jako je náš fyzický nosič? Má komplex těla?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Vyšší já je určitým pokrokem uvnitř šesté úrovně mířící do sedmé. Poté, co bylo do sedmé v pořádku vstoupeno, stává se komplex mysli/těla/ducha zcela komplexním celkem mysli/těla/ducha, začíná shromažďovat duchovní hmotu a blíží se do úrovně oktávy. Tudíž ohlížení se dozadu je v tomto bodě ukončeno.

36.9 Tazatel: Existuje vyšší já pro každou entitu povahy šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Je to čest/povinnost od já k já, kdy se ono blíží do sedmé úrovně.

36.10 Tazatel: Dobře, nechte mě se ujistit, že tomu pak rozumím. Hovořili jsme o určitých konkrétních jednotlivcích. Například jsme v předchozí komunikaci mluvili o Georgovi Pattonovi. Pak jeho vyšší já v době jeho zdejší inkarnace jako George Patton před asi čtyřiceti lety, bylo jeho vyšší já v té době šesté úrovně? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. V tuto dobu poznamenáváme, že každá entita má několik bytostí, které může pro vnitřní podporu volat. Jakákoliv z nich může být entitou zvolena jako komplexní celek mysli/těla/ducha. Avšak tak tomu není.

Komplexní celek mysli/těla/ducha je mlhavou kolekcí všeho, co se může odehrát a jež je drženo ve vědomosti... samotné vyšší já, [jež je] projekce nebo manifestace komplexního celku mysli/těla/ducha... který pak může komunikovat s myslí/tělem/duchem během ne-inkarnované části cyklu nebo znovuzrození, nebo může komunikovat během inkarnace, pokud jsou otevřeny správné cesty nebo kanály skrze kořeny mysli.

36.11 Tazatel: Tyto kanály by pak byly otevřeny meditací a předpokládám, že intenzivní polarizace by v tomto pomohla. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Intenzivní polarizace nezbytně v komplexu mysli/těla/ducha nevyvine vůli nebo potřebu kontaktovat nadduši. Každá cesta životní zkušenosti je jedinečná. Avšak díky polarizaci je vůle značně zlepšena a obráceně.

36.12 Tazatel: Jako příklad vezmu toho, o kterém jste řekl, že byl nazýván Himmler. Z tohoto usuzujeme, že jeho vyšší já bylo šesté úrovně a bylo uvedeno, že si Himmler vybral negativní cestu. Pobývalo by pak jeho vyšší já v situaci typu negativní šesté úrovně? Mohl byste tento koncept rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Neexistují žádné [negativní]* bytosti, které dosáhli na manifestaci nadduše, což je čest/povinnost komplexního celku mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně, jak byste to nazvali ve svém měření času. Tyto negativně orientované komplexy mysli/těla/ducha mají obtíže, které, pokud je nám známo, nebyly nikdy překonány, protože po graduaci páté úrovně je [sice] rozum dostupný, musí se ale sladit se stejným množstvím lásky. Tuto lásku/světlo je velmi, velmi obtížné sjednotit, když je následována negativní cesta, a během dřívější části šesté úrovně si společenské komplexy negativní orientace vyberou uvolnit potenciál a přeskočit do pozitivní šesté úrovně.

Proto je nadduše, která dává své porozumění k dispozici všem, kteří jsou na takovou pomoc připraveni, nasměrována pozitivně. Avšak svobodná vůle jednotlivce je nejdůležitější a jakékoliv vodítko, které je dáno vyšším já, může být viděno buď jako pozitivní nebo negativní polarity, přičemž záleží na volbě komplexu mysli/těla/ducha.

36.13 Tazatel: Když pak použijeme Himmlera jako příklad, bylo jeho vyšší já v době, kdy byl inkarnovaný ve čtyřicátých letech 20. století, pozitivně orientované vyšší já šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

36.14 Tazatel: Byl Himmler jakýmkoliv způsobem v kontaktu se svým vyšším já v době, kdy byl inkarnovaný ve čtyřicátých letech 20. století?

Ra: Já jsem Ra. Připomínáme vám, že negativní cesta je tou odloučení. Jaké je první odloučení? Já od já.

Ten, který je známý jako Himmler, si nevybral použít své schopnosti vůle a polarizace, aby hledal vedení jakéhokoliv zdroje kromě svých vědomých potřeb, samozvaných v té životní zkušenosti a živené minulými návyky vytvořenými v jiných životních zkušenostech.

36.15 Tazatel: Dobře, pak řekněme, že až Himmler, například, dosáhne šesté negativní úrovně, během počátcích šesté negativní úrovně, došlo by v této době k tomu, že by si entita uvědomila, že je její vyšší já šesté úrovně pozitivně orientované a z tohoto důvodu udělá ten skok od negativní do pozitivní orientace?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Negativní entita šesté úrovně je extrémně moudrá. Pozoruje duchovní entropii, která se [jí] objevuje kvůli nedostatku schopností vyjádřit jednotu šesté úrovně. Tudíž tím, že miluje Stvořitele a tím že si v určitém bodě uvědomí, že Stvořitel není jenom její já, ale také ostatní-já stejně tak jako její já, si tato entita vědomě vybere okamžité energetické přeorientování, takže může dále pokračovat ve své evoluci.

36.16 Tazatel: Pak entita šesté úrovně, která dosáhla tohoto bodu v pozitivní orientaci, si může vybrat stát se tím, kterého nazýváme poutníkem, a přesunout se zpět. Přemýšlím, zda se to někdy stává negativně orientované entitě šesté úrovně. Přesouvá se některá zpět jako poutník?

Ra: Já jsem Ra. Jakmile negativně polarizovaná entita dosáhne určitého bodu v úrovni moudrosti, je extrémně nepravděpodobné, že si vybere riskovat zapomnění, protože tato polarizace není nesobecká ale sobecká a díky moudrosti si uvědomuje nebezpečí takového „putování“. Příležitostně se negativní entita šesté úrovně stává poutníkem ve snaze pokračovat s polarizací negativním směrem. Toto je extrémně neobvyklé.

36.17 Tazatel: Co je pak motivací pro… Ach, nechtě mě prosím prvně dokončit tu otázku.

Jaký je motiv… jaký je mechanismus za tím, že by si tato neobvyklá entita šesté úrovně přála skrze putování získat více negativní polarizace?

Ra: Já jsem Ra. Poutník má potenciál značně zrychlit v úrovni, ze které přichází, ve svém procesu evoluce. Toto nastává díky intenzivním životním zkušenostem a příležitostem třetí úrovně. Tedy si pozitivně orientovaný poutník volí riskovat nebezpečí zapomnění za účelem být k službám ostatním tím, že bude vyzařovat lásku ostatních. Pokud je zapomnění prolomeno, bude množství katalyzátorů ve třetí úrovni poutníka polarizovat s mnohem větší efektivitou, než jaká se očekává ve vyšších a harmoničtějších úrovních.

Podobně se negativně orientovaný poutník odvažuje riskovat zapomnění za účelem toho, že by mohl zrychlit svůj pokrok v evoluci ve vlastní úrovni službou sobě samému ve třetí úrovni tím, že nabídne ostatním-já příležitost slyšet informace týkající se negativní polarizace.

36.18 Tazatel: Existují v naší historické minulosti nějaké příklady negativně polarizovaných poutníků šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tyto informace by mohly být škodlivé. Zadržujeme je. Prosím pokuste se vidět entity okolo vás jako část Stvořitele. Nemůžeme to více vysvětlit.

36.19 Tazatel: Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda by způsobilost pro kontakt s Ra mohla zahrnovat… toho typu, který nyní děláme… mohla zahrnovat proniknutí tímto procesem zapomnění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně.

36.20 Tazatel: Jinak by Zákon zmatení toto zakázal? Je to správně?

Ra: To je správně.

36.21 Tazatel: Také jsem přemýšlel, zda bylo [číslo] tři nejmenší nezbytný počet pro tento typ práce. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Pro ochranu tohoto nástroje je toto nezbytné jako minimální seskupení a také jako nejefektivnější počet díky mimořádné harmonii v této skupině. V jiných skupinách může tento počet být větší, ale v tomto kontaktu jsme zpozorovali, že nejefektivnější podpora je dávána jednotlivými myslemi/těly/duchy v tomto čase přítomnými.

36.22 Tazatel: Mám trochu nejasno, co se týká vyššího já. Nyní předpokládám, že my všichni máme oddělené nebo odlišné vyšší já šesté pozitivní úrovně. Je to správně? Každý z nás tady v místnosti, to jest [všichni] tři z nás?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Pokusíme se zacílit na záměr vašeho dotazu, jak mu rozumíme. Prosím požádejte o jakékoliv další informace.

Za prvé, je správně, že každý v tomto obydlí má jednu nadduši, jak ji můžete nazvat. Avšak díky opětovným harmonickým interakcím této trojice entit, může být krom interakce tří vyšších já pozorována další harmonická interakce; to jest, každý společenský paměťový komplex má nadduši typu, který je obtížné vám popsat slovy. V této skupině jsou dva takové celky společenských paměťových komplexů, které v této době mísí svá úsilí s vašimi vyššími já.

36.23 Tazatel: Je pro nás někdy velmi těžké byť jen pochytit malé procento chápání některých z těchto konceptů kvůli našemu omezení povědomí v této oblasti. Myslím, že určitá meditace o dnešní komunikaci nám pomůže s formováním otázek o těchto konceptech.

Ra: Já jsem Ra. Můžeme požádat o některé krátké dotazy před tím, než opustíme tento nástroj?

36.24 Tazatel: Jenom se zeptám na jednu krátkou, na kterou nemusíte být schopen odpovědět před tou konečnou…

Ta krátká je: můžete mi říct, jaké procento poutníků nyní na Zemi je úspěšných v proniknutí paměťové zábrany a uvědomili si, kdo jsou, a pak nakonec, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo vylepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme přiblížit procento těch, jež inteligentně pronikli svým statusem. Je to mezi osmi a půl a devíti a tři čtvrtě procenty. Existuje větší procentní skupina těch, kteří docela dobře stanovili, řekněme, skupinu symptomů jim naznačující, že nejsou, řekněme, z tohoto „stavu šílenství“. To činí něco málo nad padesát procent zbytku. Téměř třetina zbytku si jsou vědomi, že je něco na nich odlišného.

Takže vidíte, že existuje mnoho odstupňování probouzení znalosti o tom být poutníkem. Můžeme dodat, že tyto informace budou, řekněme, dávat smysl prostřední a první z těchto skupin.

Tento nástroj je na tom dobře. Odpočívadlo ve svém účinku poněkud zmenšuje pohodlí zádové části fyzického nosiče tohoto nástroje. Zmínili jsme to [již] dříve.

Jste svědomití. Nyní vás opustíme, mí přátelé.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, vesele s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

37 ⇒

⇐ 35

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy