Zákon jednoty Kategorie Věda, Podkategorie Fyzika

Nalezeno 21 výsledků.

Kategorie “Věda” má 4 podkategorie. Showing only “Fyzika”. Show all questions and answers from “Věda”. Ukázat všechny kategorie

Astronomie (20)

Biologie (1)

Evoluce (5)

Fyzika (21)


Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Fyzika

27.14 Tazatel: Pronesu tvrzení, které jsem odvodil z fyziky Deweyho Larsona, které může a nemusí být blízké tomu, co se snažíme popsat. Larson říká, že vše je pohybem, který můžeme chápat jako vibraci a tato vibrace je čistou vibrací a není žádným způsobem ani žádnou formou fyzická nebo v nějaké úrovni; tato vibrace tím… první produkt této vibrace je to, co nazýváme fotonem, částicí světla. Snažil jsem se udělat analogii mezi tímto fyzickým řešením a konceptem lásky a světla. Je to blízké konceptu Lásky tvořící Světlo, nebo ne?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně.

27.16 Tazatel: Pak tato vibrace, kterou bychom pro nedostatek lepšího chápání nazvali čistým pohybem, je čistá Láska; je to… není to… ještě neexistuje nic nahuštěného, řekněme, aby se zformoval nějaký typ úrovně iluze. Tato Láska pak tímto procesem vibrace stvoří foton, jak jej nazýváme, což je základní částice světla. Tento foton se pak přidáním vibrací a rotací dále zhušťuje do částic úrovní, různých úrovní, které prožíváme. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

27.17 Tazatel: Nyní, toto… pak světlo, které tvoří úrovně, obsahuje to, co nazýváme barvou, a tato barva je rozdělena do sedmi kategorií barvy. Můžete mi říci, zda existuje důvod nebo nějaké vysvětlení těchto sedmi kategorií barvy? Můžete mi cokoliv o tom říci?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední celá otázka této relace, jelikož má tento nástroj nízkou hladinu životní energie. Odpovíme stručně a pak můžete položit další otázky v následujících relacích.

Povaha vibračních vzorů vašeho vesmíru je závislá na konfiguracích umístěných na původní materiál nebo Světlo zaměřením Lásky s použitím Své inteligentní energie, aby vytvořila určité vzory iluzí nebo úrovní za účelem uspokojení Svého inteligentního odhadu metody poznání Sebe sama. Tudíž jsou barvy, jak je nazýváte, tak těsné nebo úzké nebo nezbytné, jak je třeba vyjádřit s ohledem na vůli Lásky.

Existují další informace, které s vámi budeme rádi sdílet zodpovězením vašich otázek. Avšak nepřejeme si vyčerpat tento nástroj. Je zde nezbytný krátký dotaz před naším odchodem?

28.1 Tazatel: Možná dnes trochu ustoupím a udělám několik chybných začátků, neboť si myslím, že se nacházíme u snad nejdůležitější části toho, co děláme ve snaze učinit zřejmé skrze tázání, jak je vše jednotou a jak vše pochází z inteligentního nekonečna. Je pro mě obtížné toho dosáhnout, proto prosím, mějte s mými chybami v otázkách strpení.

Koncept, který nyní mám o procesu, když použiji jak to, co jste mi řekl, tak něco z materiálu Dewey Larsona, co souvisí s fyzikou procesu, mám [tedy] koncept, že inteligentní nekonečno expanduje směrem ven všude ze všech míst. Rozšiřuje se směrem ven rovnoměrně všemi směry, jako se všude ze všech bodů rozšiřuje povrch balónu nebo bubliny. Rozšiřuje se směrem ven jednotkovou rychlostí neboli rychlostí světla. To je Larsonova myšlenka postupu toho, co nazývá prostor/čas. Je tento koncept správný?

Ra: Já jsem Ra. Tento koncept je nesprávný, tak jako je jakýkoliv koncept inteligentního nekonečna. Tento koncept je správný v kontextu jednoho konkrétního Logosu neboli Lásky neboli zaměření tohoto Stvořitele, který si vybral Své, řekněme, přírodní zákony a způsoby jejich vyjádření matematicky nebo jinak.

Jedno nerozlišené inteligentní nekonečno, nepolarizované, plné a celé, je makrokosmem záhadou opředené bytosti. Jsme poslové Zákona jednoty. Jednota nemůže být v tomto přiblížení chápání popsána žádnou fyzikou, ale může být pouze aktivována nebo zesílena inteligentním nekonečnem díky katalyzátoru svobodné vůle. To může být obtížné přijmout. Avšak chápání, která máme ke sdílení, začínají a končí záhadou.

28.2 Tazatel: Dobře, včera jsme se dostali k bodu, kde jsme zvažovali barvy světla. Řekl jste, že „povaha vibračních vzorů vašeho vesmíru je závislá na konfiguracích umístěných na původní materiál nebo světlo zaměřením Lásky s použitím Své inteligentní energie, aby vytvořila určité vzory... iluzí nebo úrovní“. Pak po tomto materiálu jste řekl, že existuje více informací, které byste rád předal, ale nezbýval nám čas. Mohl byste to zkompletovat dalšími informacemi?

Ra: Já jsem Ra. Během diskutování o těchto informacích potom, řekněme, přeskočíme zpátky k určitým metodám pochopení nebo vnímání toho, co ten vibračního zvukového komplexu Dewey nabízí; to je správně pro druhý význam inteligentního nekonečna: potenciál, který pak skrze katalyzátor utváří kinetiku.

Tato informace je přirozeným postupem zkoumání kinetického tvaru vašeho prostředí. Můžete chápat každou barvu nebo paprsek, že je, jak jsme řekli, velmi specifickým a přesným rozdělením inteligentního nekonečna, jak ho reprezentuje inteligentní energie, přičemž každý paprsek byl dříve prozkoumán v jiném ohledu.*

Tato informace může být v tomto nápomocná. Nyní mluvíme nekonkrétně, abychom zvýšili hloubku vaší konceptualizace povahy toho, co existuje. Vesmír, ve kterém žijete, je v každé části rekapitulací inteligentního nekonečna. Tudíž uvidíte stejné vzory opakované ve fyzických a metafyzických oblastech; paprsky nebo rozdělení světla jsou, jak se domníváte, ty oblasti toho, co můžete nazvat fyzickou iluzí. Rotují, vibrují nebo jsou povahy, která může být, řekněme, počítána nebo rozdělena do rotačního chování v prostoru/času, jak je popsáno tím, kdo je znám jako Dewey; některé látky obsahují různé paprsky, jež jsou ve fyzické manifestaci oku viditelné, což je zjevné v povaze vašich krystalizovaných minerálů, jež považujete za vzácné: rubín je červený a tak dále.

28.3 Tazatel: Toto světlo se objevilo jako následek vibrace, která je následkem Lásky. Hodlám se zeptat, zda je toto tvrzení správné. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je správné.

28.4 Tazatel: OK. Toto světlo se pak může soustředit do materiálu, jak jej známe v naší úrovni, do všech našich chemických prvků, díky rotacím vibrace v kvantových intervalech neboli jednotkách úhlové rychlosti. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně.

28.5 Tazatel: Děkuji. Přemýšlím, co je katalyzátorem nebo aktivátorem rotace. Co způsobuje rotaci, takže se světlo soustřeďuje do našich fyzických nebo chemických prvků?

Ra: Já jsem Ra. Je nezbytné uvážit umožňující funkci zaměření známého jako Láska. Tato energie je uspořádávající povahy. Seřazuje kumulativním způsobem od většího k menšímu, takže když je Její vesmír, jak jej můžete nazvat, kompletní, je způsob vývoje každého detailu obsažený v žijícím světle, a tudíž se vyvine takovým a takovým způsobem; váš vlastní vesmír byl dobře studován empirickým způsobem těmi, které nazýváte vašimi vědci, a byl pochopen nebo vizualizován, řekneme, s větší přesností chápáními nebo vizualizacemi toho, který je znám jako Dewey.

29.13 Tazatel: Pak pokračující aplikování Lásky… Budu předpokládat, že toto je směrováno sub-Logosem nebo sub-sub-Logosem… toto pokračující aplikování Lásky vytváří rotace těchto vibrací, které jsou (existují) v diskrétních jednotkách úhlové rychlosti. Toto pak vytváří chemické prvky v naší fyzické iluzi a budu předpokládat, že [také] prvky v ostatních nebo co bychom nazvali nefyzických úrovních v iluzi. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Logos vytváří všechny úrovně. Vaše otázka byla nejasná. Avšak uvedeme, že Logos skutečně vytváří jak úrovně prostoru/času, tak doprovázející úrovně času/prostoru.

29.14 Tazatel: Co předpokládám je, že se rotace, kvantizované zvyšující se rotace vibrací, objeví jako materiál těchto úrovní. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně.

29.15 Tazatel: Dobře, pak zde kvůli těmto rotacím existuje pohyb těchto částic směrem dovnitř, který je opačným ke směru postupu prostoru/času, jak tomu rozumím, a pak tento postup směrem dovnitř je námi chápán jako to, co nazýváme gravitací. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

29.16 Tazatel: Můžete mi říci, jak se objeví gravitace?

Ra: Já jsem Ra. To, o čem hovoříte jako o gravitaci, může být chápáno jako tlačení směrem k vnitřnímu světlu/lásce, hledání směrem ke spirálové linii světla, které postupuje směrem ke Stvořiteli. Toto je manifestace duchovní události nebo podmínky žití.

29.17 Tazatel: A nyní, gravitace, jak ji nyní známe na našem měsíci, je menší než ta zde na naší planetě. Existuje za tím nějaký metafyzický princip, který byste mohl vysvětlit?

Ra: Já jsem Ra. Metafyzické a fyzické jsou nerozdělitelné. Tudíž to, o čemž jste hovořil a co se snaží vysvětlit tento fenomén, je schopné, řekněme, spočítat gravitační sílu většiny objektů díky rozličným fyzickým aspektům jako například díky tomu, který nazýváte hmotností. Avšak cítili jsme, že bylo nezbytné poukázat na odpovídající a stejně důležitou metafyzickou povahu gravitace.

29.20 Tazatel: Děkuji. Pak když se naše planeta Země dostane plně do čtvrté úrovně, bude zde větší gravitace?

Ra: Já jsem Ra. Bude zde větší duchovní gravitace, a tudíž bude způsobovat hustější iluzi.

29.21 Tazatel: Tato hustější iluze by tedy, předpokládám, zvýšila gravitační zrychlení nad naměřených 32,2 stop (9,81 metrů) za čtvereční sekundu (sekundu na druhou), které nyní prožíváme. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Vaše entity nemají nástroje k měření duchovní gravitace, ale mohou pouze pozorovat několik z jejích extrémních manifestací.

29.22 Tazatel: To vím, že nemůžeme měřit duchovní gravitaci, ale jenom jsem přemýšlel, zda by byl fyzický účinek zaznamenatelný jako nárůst gravitační konstanty. Taková byla moje otázka.

Ra: Já jsem Ra. Nárůst měřitelný existujícími nástroji by byl a bude pouze statistické povahy a nebude významný.

39.4 Tazatel: Budu pak nyní pokračovat s obecnými otázkami, přičemž se pokusím nalézt cestu do řady otázek, které nás zavedou do oblasti nepomíjivých funkcí, na kterých můžeme stavět my i ostatní, abychom pozvedli vědomí, a mohu v procesu hledání způsobu tohoto dotazování udělat několik chyb. Dopředu se omlouvám, pokud budou moje otázky zavádějící.

Všiml jsem si, že se vše zdá… nebo většina základních věcí se zdá být rozdělena do jednotek, které dávají dohromady sedm. Při pohledu na přepis z „The Nine“ od Henryho Puhariche jsem našel tvrzení kde „The Nine“ říkají: „Pokud bychom dostali sedminásobný elektrický ekvivalent lidského těla, byl by výsledkem sedminásobek hmoty elektřiny.“ Mohl byste to vysvětlit?

Ra: Já jsem Ra. Je za hranicí vašeho jazyka to vysvětlit. My se však pokusíme s tímto konceptem vypořádat.

Jak jste si vědomi, jsou na počátku stvoření založených každým Logosem vytvořeny úplné potenciály jak elektrické, tak, jak je nazval ten známý jako Larson, metafyzické. Tato metafyzická elektřina je stejně tak důležitá k pochopení, řekněme, tohoto tvrzení jako je koncept elektřiny.

Tento koncept, jak jste si vědomi, se týká energie, která má potenciál. Bylo řečeno, že elektron nemá žádnou hmotu, ale pouze pole. Jiní tvrdí, že má hmotu nekonečně malého množství. Obě tvrzení jsou správná. Skutečná hmota energie s potenciálem je silou pole. To je pravdou také metafyzicky.

Avšak ve vašem současném fyzikálním systému vědění je užitečné vzít hmotnostní číslo elektronu, a to za účelem tvorby práce, kterou můžete nalézt řešení jiných otázek o fyzickém vesmíru. Tímto způsobem můžete výhodně uvážit, že každá úroveň bytí má větší a větší duchovní hmotu. Hmotnost se zvyšuje, řekněme, významně, ale ne značně, a to až do úrovně brány. V této úrovni je použit, s ohlédnutím dozadu – ve zkratce, součet užitečných funkcí polarit. Proto metafyzická elektrická podstata jedince roste v rámci duchovní hmoty více a více.

Jako analogii se můžete podívat na práci toho, zvaného jako Albert, který postuluje růst hmoty k nekonečnu, jakmile se rychlost této hmoty blíží rychlosti světla. Tudíž bytost sedmé úrovně, dokončená bytost, Stvořitel, který zná sám Sebe, akumuluje hmotu a opět se zhušťuje v jednoho Stvořitele.

39.5 Tazatel: Pak na tomto papíře, který tu mám, na této stránce by, předpokládám, Mi znamenalo duchovní hmotnost. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

40.3 Tazatel: Děkuji vám. Také jsem přemýšlel, zda první úroveň nějak koresponduje s červenou barvou, druhá s oranžovou barvou, třetí se žlutou barvou a tak dále v úrovních odpovídajících barvám takovým způsobem, takže základní vibrace, která tvoří foton, který tvoří jádro všech atomických částic, by měla vztah k té barvě v té úrovni a že by se ta vibrace zvýšila pro druhou, třetí a čtvrtou úroveň odpovídající nárůstu vibrací barev. Je toto nějakým způsobem správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to více správně, než jste uvedl.

Za prvé, správně postulujete kvantum, chcete-li, jako podstatu každé úrovně a dále správně předpokládáte, že tato kvanta mohou být viděna s vibrační podstatou, která odpovídá barvě, jak chápete toto slovo. Avšak je také pravdou, jak jste tušil, ale nezeptal se, že každá úroveň je také komplexem metafyzických charakteristik svého paprsku.

Tudíž je v první úrovni červený paprsek základem pro vše, co se má stát. Ve druhé úrovni je oranžový paprsek pohybem a růstem jednotlivce, přičemž tento paprsek usiluje směrem ke žlutému paprsku, který je manifestacemi sebeuvědomění jak společenské, tak individuální povahy; třetí úroveň je ekvivalentem a tak dále; každá úroveň je primárně svým paprskem plus přitažlivostí následujícího paprsku, který ji táhne v evoluci kupředu a do jisté míry zbarvuje nebo nastiňuje hlavní barvu té úrovně.

40.5 Tazatel: Děkuji vám. Když vezmeme za příklad přechod mezi druhou a třetí úrovní, když tento přechod probíhá, zvyšují se frekvence vibrací, které tvoří foton (jádro všech částic dané úrovně), zvyšuje se tato frekvence z frekvence odpovídající druhé úrovně neboli oranžové, oranžové barvy, frekvence, kterou měříme jako oranžovou barvu, na frekvenci, kterou měříme jako žlutou barvu? Na co se ptám je to, zda se zvyšují všechny vibrace, které tvoří úroveň, základní vibrace fotonu, zda se zvyšují kvantovým způsobem během relativně krátké doby?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pak v každé úrovni vidíte postupné zvýšení vibračních úrovní.

40.6 Tazatel: Zvýšila by… toto je domněnka. Zvýšila by se frekvence přechodu ze druhé do třetí z prostřední oranžové frekvence neboli průměrné oranžové frekvence do prostřední žluté frekvence neboli průměrné žluté frekvence?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je neurčitý. Přesto se pokusíme být nápomocní. Frekvence, jež je základem pro každou úroveň, je tím, co může být nazváno skutečnou barvou. Tento termín je nemožné definovat, uvážíme-li váš systém citlivosti a vědeckých měření, protože barva má vibrační charakteristiky jak v prostoru/času, tak v času/prostoru. Skutečná barva je pak překryta a zabarvena duhou dalších vibračních stupňů v rámci té úrovně a [také] přitažlivostí vibrací následující skutečné úrovně barvy.

Zpět na začátek

Schovat čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.