Zákon jednoty Historie Země: Atlantis

Hide menu

Nalezeno 12 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Atlantis

10.15 Tazatel: Přemýšlel jsem o příchodu civilizace Atlantidy a Lemurie, o způsobu, jak tyto civilizace vznikly a odkud přišly [neslyšitelné] civilizací?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této relace. Civilizace Atlantidy a Lemurie nebyly jedna, ale dvě. Pojďme se prvně podívat na entity Mu.

Byly to bytosti poněkud primitivní povahy, ale měly velmi vyspělá duchovní zkreslení. Civilizace byla částí tohoto cyklu, žila dříve v tomto cyklu v čase přibližně před pět tři nula nula nula, padesáti třemi tisíci [53 000] roky. Bylo to užitečné a mírumilovné místo, které bylo potopeno do oceánu během přizpůsobování se tektonických desek vaší sféry, a to ne kvůli jejich vlastnímu zapříčinění.

Vyslali ty, kteří přežili, a dostali se na mnoho míst, která nazýváte Ruskem, Severní Amerikou a Jižní Amerikou. Indiáni, ke kterým jste začali cítit sympatie ve vašem zkreslení společenského komplexu, jsou potomci těchto entit. Tak jako jiní inkarnovaní v tomto cyklu přišli odjinud. Nicméně tyto konkrétní entity byly ve velké míře vzaty z planety druhé úrovně, která měla určité těžkosti v dosažení podmínek třetí úrovně kvůli stáří svého slunce. Tato planeta byla z galaxie Deneb.

Rasa Atlantidy byla velice konglomerátním společenským komplexem, který začínal vznikat před přibližně tři jedna nula nula nula, třiceti jedna tisíci [31 000] roky v minulosti vaší iluze prostorového/časového kontinua. Byla to pomalu rostoucí a velmi zemědělská společnost do [doby] přibližně před jedna pět nula nula nula, patnácti tisíci [15 000] vašimi roky. Rychle dosáhla vysoce technologického poznání, což jí umožnilo použít inteligentní nekonečno méně informativním způsobem.

Můžeme dodat, že také používali inteligentní energii, skvělým způsobem manipulovali přirozenými přítoky indigových nebo epifýzových paprsků z božské nebo nekonečné energie. Tudíž byli schopní vytvářet životní formy. Toto začali dělat namísto léčení a zdokonalování svých vlastních komplexů mysli/těla/ducha a tím otočili své zkreslení směrem k tomu, co byste mohli nazvat negativním.

Přibližně před jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky způsobila první z, jak nazýváte, válek přibližně čtyřiceti procentům této populace opuštění této úrovně z důvodu dezintegrace těla. Druhý a nejničivější z konfliktů proběhl před přibližně jedna nula osm dva jedna, deseti tisíci osmi sty dvaceti jedním [10 821] rokem podle vaší iluze. To změnilo konfiguraci povrchu a velká část Atlantidy už nebyla, byla zaplavena. Tři z pozitivně orientovaných skupin z Atlantidy opustily toto geografické místo [ještě] před touto devastací a usadily se v oblastech hor, které nazýváte Tibet, které nazýváte Peru a které nazýváte Tureckem.

Máte nějaké stručné otázky předtím, než uzavřeme toto setkání?

22.18 Tazatel: Byl další čin vykonán Konfederací, když se objevilo volání?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

22.19 Tazatel: Kdo nebo která skupina učinila toto volání a jaká akce byla učiněna Konfederací?

Ra: Volání bylo to z Atlantidy. Toto volání bylo pro to, co byste nazvali chápáním se zkreslením směrem k pomoci ostatním-já. Přijatá opatření jsou ta, kterých jste nyní součástí: předávání informací skrze kanály, jak byste je nazvali.

22.20 Tazatel: Bylo toto první volání v době před tím, než se Atlantida stala technologicky vyspělou?

Ra: Já jsem Ra. To je v základu správně.

22.21 Tazatel: Přišel pak technologický pokrok Atlantidy díky tomuto volání? Předpokládám, že na volání bylo odpovězeno, aby jim přineslo Zákon jednoty a Zákon lásky jako zkreslení Zákona jednoty, ale dostali pak také technologické informace, které jim zapříčinily růst do takovéto vysoce technologické společnosti?

Ra: Já jsem Ra. Ne ze začátku. Zhruba ve stejné době, kdy jsme se poprvé objevili na obloze nad Egyptem a také poté, se objevily jiné entity Konfederace těm z Atlantidy, kteří dosáhli úrovně filosofického chápání, zneužijeme tohoto slova, které bylo v souladu s komunikací, aby podpořily a inspirovaly studia tajemství jednoty.

Avšak na základě žádostí o léčení a ostatních porozuměních byly předány informace, které měly co do činění s krystaly a stavěním pyramid, tak jako chrámů, jak byste je nazvali, které byly spojené s tréninkem.

22.22 Tazatel: Byl tento trénink stejného typu zasvěcujícího tréninku, který byl dělán s Egypťany?

Ra: Já jsem Ra. Tento trénink byl odlišný v tom, že společenský komplex byl více, řekněme, sofistikovaný a méně protichůdný a barbarský ve svém způsobu myšlení. Proto byly chrámy spíše chrámy učení než pokusem o úplné oddělení a postavení léčitele na piedestal.

22.23 Tazatel: Byli pak v těchto chrámech trénováni ti, které bychom nazvali kněžími?

Ra: Já jsem Ra. Nenazvali byste je kněžími ve smyslu celibátu, poslušnosti a chudoby. Byli to kněží ve smyslu těch oddaných učení.

Obtíže se staly zjevnými, jakmile ti trénovaní v tomto učení se začali pokoušet použít moc krystalů k věcem jiným než k léčení, jakmile se zabývali nejenom učením, ale začali se angažovat v tom, co byste nazvali vládní strukturou.

22.24 Tazatel: Byly veškeré informace jim předané způsobem, kterým předáváte své informace nyní nám, skrze nástroj jako je tento nástroj?

Ra: Já jsem Ra. Čas od času proběhly návštěvy, ale žádná důležitá, řekněme, v historickém měřítku událostí ve vašem kontinuu prostoru/času.

22.25 Tazatel: Bylo pro ně nezbytné mít sjednocený společenský komplex, aby se tyto návštěvy uskutečnily? Jaké podmínky byly… chci říct, jaké podmínky byly nezbytné, aby se tyto návštěvy uskutečnily?

Ra: Já jsem Ra. Podmínky byly dvě: volání skupiny lidí, jejichž umocnění překonalo sjednocený odpor těch neochotných hledat nebo se učit; druhým požadavkem byla relativní naivita těch členů Konfederace, kteří cítili, že přímé předání informací by bylo nezbytně tak nápomocné těm z Atlantidy, jako bylo dříve pro entitu Konfederace.

22.27 Tazatel: Chápu. Pak uvedu představu, kterou nyní mám o Atlantidě, a vy my můžete sdělit, zda to myslím správně.

Máme podmínku, kde dostatečně velký počet entit z Atlantidy začal alespoň kráčet ve směru Zákona jednoty a žít Zákonem jednoty, aby jeho volání bylo vyslyšeno Konfederací. Toto volání bylo vyslyšeno, protože za použití Zákona umocnění, překonalo opozici entit z Atlantidy, které nevolaly. Konfederace pak používala kanály, jaké využíváme nyní, pro komunikaci a také učinila kontakt přímo, ale toto se ukázalo být chybou, protože to bylo překrouceno některými z entit Atlantidy. Je to správně?

Ra: To je správně s jednou výjimkou. Existuje pouze jeden zákon. Tím je Zákon jednoty. Ostatní takzvané zákony jsou zkresleními tohoto zákona, některé z těchto zkreslení jsou primární a jejich pochopení je pro pokrok nejdůležitější. Nicméně je dobře, aby každý takzvaný zákon, který také nazýváme „cestou“, byl pochopen spíše jako zkreslení než zákon. Neexistuje násobnost Zákona jednoty.

Toto bude poslední dlouhá otázka tohoto sezení. Prosím položte ji nyní.

22.28 Tazatel: Jaká byla… jedinou otázku, kterou jsem hodlal položit a která mě napadá, byla… Mohl byste mi sdělit průměrnou délku života populace Atlantidy?

Ra: Já jsem Ra. Průměrná délka života, jak jsme řekli, je zavádějící. Atlanťané byli v rané době své kulturní zkušenosti zvyklí na délky života od sedmdesáti [70] do jednoho sta čtyřiceti [140] roků, to je samozřejmě přibližné. Kvůli narůstající touze po moci se délka života rapidně snížila v pozdějších fázích této civilizace, a tudíž byly vyžadovány léčebné a omlazující informace.

Máte nějaké krátké dotazy, než skončíme?

60.14 Tazatel: Je tedy ta velká podvodní pyramida u pobřeží Floridy jedna z vyrovnávacích pyramid, kterou zkonstruoval Ra nebo nějaký jiný komplex společenské paměti? Pokud ano, tak který?

Ra: Já jsem Ra. Pyramida, o které mluvíte je ta, jejíž konstrukce byla podpořena bytostmi šesté úrovně společenského paměťového komplexu, který pracoval s Atlanťany před naší prací s Egypťany, jak je nazýváte.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy