30 ⇒

⇐ 28

Zákon jednoty Relace 29

Hide menu

23. února, 1981

Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Tazatel: Je naše slunce (tato sluneční soustava), jak jej známe, sub-Logosem, nebo fyzickou manifestací sub-Logosu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Tazatel: Pak předpokládám, že tento sub-Logos vytvořil tento planetární systém ve všech jeho úrovních. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Sub-Logos vaší sluneční entity rozeznal určité zkušenostní komponenty v rámci vzorů inteligentní energie, které byly dány do pohybu Logosem, jež vytvořil základní podmínky a vibrační stupně konzistentní skrze vaší, co jste nazval, hlavní galaxií.

Tazatel: Je pak tento sub-Logos, jímž je naše slunce, stejným sub-Logosem, který se ale manifestoval v odlišných částech skrze galaxii, což je… je veškerými hvězdami v galaxii?

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte.

Tazatel: Říkám, že existuje zhruba 250 miliard hvězd nebo sluncí, něco jako naše, v této hlavní galaxii. Jsou všechny částí stejného sub-Logosu?

Ra: Já jsem Ra. Všechny jsou částí stejného Logosu. Vaše sluneční soustava, jak byste ji nazvali, je manifestací poněkud mírně odlišnou kvůli přítomnosti sub-Logosu.

Tazatel: A nyní, všechny z těchto… Nechte mě se ujistit, že uvažuji správně. Pak je naše slunce sub-Logosem Logosu, který je hlavním galaktickým Logosem. Správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Tazatel: Existují nějaké sub-sub-Logosy, které se nacházejí v našem planetárním systému a které jsou Logosem, jenž je „sub“ našeho slunce?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Tazatel: Řekl byste mi, jaký jeden z nich… Dal byste mi nějaký příklad jednoho z těchto… nazvu jej sub-sub-Logosů?

Ra: Já jsem Ra. Jedním příkladem je váš komplex mysli/těla/ducha.

Tazatel: Pak každá entita, která existuje, by byla určitým typem sub nebo sub-sub-Logosem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně v mezích jakéhokoliv pozorování, protože celé stvoření je živé.

Tazatel: Pak planeta, na které zde chodíme, by byla určitou formou sub-sub-Logosu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Planetární entita je tak jmenována pouze jako Logos, pokud pracuje harmonickým způsobem s entitami nebo komplexy mysli/těla na jejím povrchu nebo v jejím elektromagnetickém poli.

Tazatel: OK. Mají sub-Logosy, jako je naše slunce, mají některé z nich… v naší hlavní galaxii… mají metafyzickou polaritu, řekněme, pozitivní nebo negativní, jak tento termín používáme?

Ra: Já jsem Ra. Ve smyslu, v jakém používáte tento termín, tomu tak není. Entity na planetární úrovni mají sílu inteligentního nekonečna skrze užití svobodné vůle, přičemž procházejí účinky bytí. Tudíž polarita není taková, jak jí rozumíte. [Polarita] Je taková pouze tehdy, když začne planetární sféra harmonicky interagovat s komplexy mysli/těla a především s komplexy mysli/těla/ducha, kdy planetární sféra na sebe vezme zkreslení díky komplexům mysli entit, které s planetární entitou interagují.

Stvoření jednoho nekonečného Stvořitele nemá polaritu, o které hovoříte.

Tazatel: Děkuji. Včera jste uvedl, že se planety v první úrovni nacházejí v bezčasovém stavu, s nímž začínají. Můžete mi říci, jak se efekt, který si uvědomujeme jako čas, dostane do bytí?

Ra: Já jsem Ra. Právě jsme vám popsali stav bytí každého Logosu. Proces, kterým se prostor/čas stane formou kontinua, je funkcí pečlivé konstrukce, řekněme, celkového nebo celistvého plánu vibračních stupňů, úrovní a potenciálů. Když se tento plán sloučí s myšlenkovými komplexy Lásky, pak se začnou objevovat fyzické manifestace; první manifestací je povědomí o vědomí.

Tehdy, když se toto sloučení nachází v bodě žití nebo bytí, v bodu nebo zřídla začátku, započne pak prostor/čas rozbalovat svůj svitek života.

Tazatel: Jak Láska vytváří vibraci… Uvedu prvně toto tvrzení. Řekněme, že věřím, že Láska vytváří vibraci v prostoru/času, aby vytvořila foton. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně.

Tazatel: Pak pokračující aplikování Lásky… Budu předpokládat, že toto je směrováno sub-Logosem nebo sub-sub-Logosem… toto pokračující aplikování Lásky vytváří rotace těchto vibrací, které jsou (existují) v diskrétních jednotkách úhlové rychlosti. Toto pak vytváří chemické prvky v naší fyzické iluzi a budu předpokládat, že [také] prvky v ostatních nebo co bychom nazvali nefyzických úrovních v iluzi. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Logos vytváří všechny úrovně. Vaše otázka byla nejasná. Avšak uvedeme, že Logos skutečně vytváří jak úrovně prostoru/času, tak doprovázející úrovně času/prostoru.

Tazatel: Co předpokládám je, že se rotace, kvantizované zvyšující se rotace vibrací, objeví jako materiál těchto úrovní. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně.

Tazatel: Dobře, pak zde kvůli těmto rotacím existuje pohyb těchto částic směrem dovnitř, který je opačným ke směru postupu prostoru/času, jak tomu rozumím, a pak tento postup směrem dovnitř je námi chápán jako to, co nazýváme gravitací. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

Tazatel: Můžete mi říci, jak se objeví gravitace?

Ra: Já jsem Ra. To, o čem hovoříte jako o gravitaci, může být chápáno jako tlačení směrem k vnitřnímu světlu/lásce, hledání směrem ke spirálové linii světla, které postupuje směrem ke Stvořiteli. Toto je manifestace duchovní události nebo podmínky žití.

Tazatel: A nyní, gravitace, jak ji nyní známe na našem měsíci, je menší než ta zde na naší planetě. Existuje za tím nějaký metafyzický princip, který byste mohl vysvětlit?

Ra: Já jsem Ra. Metafyzické a fyzické jsou nerozdělitelné. Tudíž to, o čemž jste hovořil a co se snaží vysvětlit tento fenomén, je schopné, řekněme, spočítat gravitační sílu většiny objektů díky rozličným fyzickým aspektům jako například díky tomu, který nazýváte hmotností. Avšak cítili jsme, že bylo nezbytné poukázat na odpovídající a stejně důležitou metafyzickou povahu gravitace.

Tazatel: Mám někdy potíže nalézt, mohl byste říci, oporu v tom, co hledám při pokusu nalézt metafyzické principy, mohl byste říci, za naší fyzickou iluzí

Mohl byste mi uvést příklad velikosti gravitace v podmínkách třetí úrovně na povrchu planety Venuše? Byla by větší nebo menší než na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Gravitace, řekněme, přitažlivá síla, kterou také popisujeme jako tlačící sílu směrem ven ke Stvořiteli, je duchovně větší na entitě, kterou nazýváte Venuší, díky většímu stupni úspěchu, řekněme, v hledání Stvořitele.

Tato skutečnost se stane důležitou, pokud uvážíte, že když veškeré stvoření ve své nekonečnosti dosáhne duchovní gravitační hmotnost dostatečné povahy, celé stvoření se nekonečně sloučí; světlo hledá a nalézá svůj zdroj, a tudíž ukončuje stvoření a začíná nové stvoření stejně, když uvážíte černou díru, jak ji nazýváte, se svými podmínkami a nekonečně velikou hmotností v nulovém bodě, ze kterého nemůže být viděno žádné světlo, jelikož bylo absorbováno.

Tazatel: Pak by černá díra byla bodem… Myslím to správně, když řeknu, že by to byl bod, ve kterém byl materiál z prostředí úspěšný ve sjednocení se s jednotou nebo Stvořitelem? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Černá díra, která manifestuje třetí úroveň, je manifestací fyzického komplexu tohoto duchovního nebo metafyzického stavu. To je správně.

Tazatel: Děkuji. Pak když se naše planeta Země dostane plně do čtvrté úrovně, bude zde větší gravitace?

Ra: Já jsem Ra. Bude zde větší duchovní gravitace, a tudíž bude způsobovat hustější iluzi.

Tazatel: Tato hustější iluze by tedy, předpokládám, zvýšila gravitační zrychlení nad naměřených 32,2 stop (9,81 metrů) za čtvereční sekundu (sekundu na druhou), které nyní prožíváme. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Vaše entity nemají nástroje k měření duchovní gravitace, ale mohou pouze pozorovat několik z jejích extrémních manifestací.

Tazatel: To vím, že nemůžeme měřit duchovní gravitaci, ale jenom jsem přemýšlel, zda by byl fyzický účinek zaznamenatelný jako nárůst gravitační konstanty. Taková byla moje otázka.

Ra: Já jsem Ra. Nárůst měřitelný existujícími nástroji by byl a bude pouze statistické povahy a nebude významný.

Tazatel: OK. A nyní, jakmile je stvoření zformováno a jakmile se atomy vytvoří z rotací vibrací, což je světlo, někdy se určitým způsobem slučují. Naleznou vzdálenosti, vzájemné mezi-atomické vzdálenosti přesné délky, a vytvoří mřížkovou strukturu, kterou nazýváme krystalickou.

Hádám, že kvůli vzniku krystalické struktury z inteligentní energie je určitou technikou možné se dotknout inteligentní energie a přinést ji přes práci s krystalickou strukturou do fyzické iluze. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně pouze do té míry, pokud je krystalická fyzická struktura nabita odpovídajícím způsobem krystalizovaným nebo uspořádaným nebo vyváženým komplexem mysli/těla/ducha.

Tazatel: Nepřeji si odbočit na nedůležitá témata nebo témata, která nás nevedou k lepšímu pochopení našeho mechanismu růstu, což nás vede k věcem, jež nejsou pomíjivými, ale je někdy obtížné přesně chápat, kterým směrem se vydat. Rád bych trochu více prošetřil tuto myšlenku krystalů a jak jsou používány.

Předpokládám pak z toho, co jste řekl, že, aby krystaly mohly být použity k dotknutí se inteligentní energie, je nezbytné mít částečně nezkreslený komplex mysli/těla/ducha. Je to dostačující nebo potřebujete… Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je výslovně správně.

Tazatel: Musí existovat bod, ve kterém odstranění zkreslení dosahuje minima pro užití krystalu k dotknutí se inteligentní energie. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně pouze, pokud je to chápáno, řekněme, tak, že každý komplex mysli/těla/ducha má takový bod jedinečný.

Tazatel: Můžete mi říci, proč má každý komplex mysli/těla/ducha tento bod odstranění zkreslení jedinečný?

Ra: Já jsem Ra. Každý komplex mysli/těla/ducha je jedinečnou částí jednoho Stvořitele.

Tazatel: Pak říkáte, že neexistuje jediný stupeň, řekněme, čistoty potřebný k dotknutí se inteligentní energie skrze krystaly, ale může být široká škála v množství zkreslení, které může entita mít, ale každá entita musí dosáhnout svého určitého bodu, který můžu nazvat energizováním schopnosti.

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Pro komplex mysli/těla/ducha je nezbytné být v určité rovnováze, přičemž mu tato rovnováha umožní dosáhnout daného stupně nezkreslení. Rozhodující obtíže jsou pro každý komplex mysli/těla/ducha jedinečné kvůli zkušenostním destilacím, které jsou v součtu, řekněme, existencí fialového paprsku každé takové entity.

Toto vyvážení je to, co je nezbytné udělat pro hledání brány do inteligentního nekonečna skrze užití krystalů nebo skrze jakékoliv jiné užití. Žádné dvě krystalické povahy mysli/těla/ducha nejsou stejné. Potřeby zkreslení, mluvíme-li o vibracích, jsou dány.

Tazatel: Chápu. Když jste pak schopen přečíst fialový paprsek entity, vidět tento paprsek, je pak možné okamžitě určit, zda by entita mohla používat krystaly k dotknutí se inteligentní energie?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné udělat pro toho z páté úrovně nebo vyšší.

Tazatel: Je pro vás možné mi říci, jak je krystal používán entitou, která uspokojivě dosáhla kvalifikaci fialového paprsku, řekněme; jak je pro entitu možné použít krystal nebo jak by měla krystal používat?

Ra: Já jsem Ra. Brána do inteligentního nekonečna je zrozena, řekněme, ze soucitných vibrací ve vyváženém stavu doprovázejících vůli sloužit, vůli hledat.

Tazatel: Můžete mi ale říci přesně, co by entita dělala s krystalem, aby jej použila pro účel hledání inteligentního nekonečna?

Ra: Já jsem Ra. Použití krystalu ve fyzické manifestaci je takové, kdy entita krystalické povahy nabije uspořádaný fyzický krystal tímto hledáním, a tudíž umožňuje, aby harmonicky vibroval a taky [aby] se stal katalyzátorem nebo bránou, kde se inteligentní nekonečno může stát inteligentní energií, přičemž krystal slouží jako analogie fialového paprsku mysli/těla/ducha v relativně nezkreslené formě.

Tazatel: Je pro vás vůbec možné nás instruovat o konkrétních použitích krystalů?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Existují, uvažujeme, věci, které není účinné vám říci kvůli možnému porušení svobodné vůle. Entity Konfederace v tomto v minulosti chybovaly. Užití krystalu, jak víte, zahrnuje užití pro léčení, sílu a dokonce pro vývoj forem života. Cítíme, že je nemoudré nabídnout instrukce v současné době, jelikož vaši lidé projevili tendenci používání mírumilovných zdrojů síly pro disharmonické účely.

Tazatel: Hádám, že bude lepší se pak dostat, teď když jsme vystopovali cestu stvoření minimálně ke krystalické struktuře, že bude lepší se koncentrovat na evoluci myšlenky a její cestu hledání inteligentního nekonečna.

V hlavní galaxii Logosu jsme vytvořili velmi rozsáhlé množství planet. Jak se tyto planety vyvíjejí, je pro vás možné mi dát příklad vývojů různých planet v, řekněme, metafyzickém smyslu a [příklad] který má co do činění s vývojem vědomí a jeho polarit skrze galaxii? Jinými slovy věřím, že některé z těchto planet se vyvíjejí docela rychle do vyšších úrovní a některým to trvá delší dobu. Můžete mi dát určitou představu o tomto vývoji?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Konkrétní Logos vaší hlavní galaxie použil velkou část Svého sloučeného materiálu, aby odrážel bytí Stvořitele. Tímto způsobem existuje mnoho z vašeho galaktického systému, jež nemá postup, o kterém mluvíte, ale duchovně přebývá jako součást Logosu. Z těch entit, na kterých vědomí přebývá, existují, jak se domníváte, různá období času/prostoru, během nichž jsou vědomím dosaženy vyšší úrovně zkušeností.

Splňuje toto požadavky vašeho dotazu?

Tazatel: Prostuduji to a možná budu mít něco zítra, jelikož nechci nástroj vyčerpat. Nástroj měl otázku, pokud máte čas pro krátkou otázku, a já ji přečtu. Nástroj si nepřeje dělat práci fyzického léčení. Již rukama dělá duchovní vyvažování. Může si přečíst soukromý léčebný materiál, aniž by dělala fyzické léčení? Předpokládám, že tím myslí, zda to může číst, aniž by si vytvořila problémy ve svých životních vzorech. Nepřeje si přivodit snížení pozitivní polarity. Může číst tento materiál za těchto podmínek?

Ra: Já jsem Ra. Budeme mluvit krátce kvůli faktu, že se pokoušíme zachovat vitální energie tohoto nástroje během tříměsíčního období, o kterém jsme mluvili.

Tato entita má historii zkušeností s léčením na jiných úrovních než takzvaných fyzických. Tudíž je přijatelné, že bude tento materiál přečtený. Avšak cvičení ohně by nikdy nemělo být tímto nástrojem praktikováno, jelikož je v silnější formě použito pro fyzické léčení.

Je zde dále nějaká krátká otázka předtím, než skončíme?

Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo abychom vylepšili kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Jste svědomití. Entita je dobře zarovnaná.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

30 ⇒

⇐ 28

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy