26 ⇒

⇐ 24

Zákon jednoty Relace 25

Hide menu

16. února, 1981

25.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

25.1 Tazatel: …dávám první otázku, jaká příčina nebo jaký komplex příčin vedl k zánětu průdušek nástroje, jak je to nazýváno?

Ra: Já jsem Ra. Toto zkreslení směrem k nemoci bylo způsobeno tím, že nástroj svobodnou vůlí přijal chemickou látku, kterou nazýváte LSD. Toto bylo pečlivě naplánováno těmi entitami, které si nepřejí, aby tento nástroj zůstal životaschopným. Tato látka má v sobě schopnost odstranit od svého příjemce velké zásoby životní energie.

První nadějí orionské entity, která zařídila tuto příležitost, bylo to, že se tento nástroj stane méně polarizovaným směrem k tomu, co nazýváte pozitivním. Díky vědomým snahám na straně tohoto nástroje, s použitím této látky jako programátora ke službě ostatním a k vděčnosti, byl tento nástroj tohoto zkreslení ušetřen a nedošlo k žádnému výsledku, který by byl pro skupinu Orionu uspokojivý.

Druhá naděje tkvěla v možném zneužití nejsilnějšího prostředku přenosu energie mezi vašimi lidmi v oblasti zkreslení komplexů těl. Dříve jsme zatím nemluvili o různých typech energetických zablokováních a přenosů, pozitivních a negativních, které mohou nastat díky účasti v činnostech vašeho sexuálního reprodukčního komplexu. Tato entita je však velmi silnou entitou s velmi malým zkreslením od univerzální energie lásky zeleného paprsku. Proto se ani tento určitý plán neuskutečnil, jelikož tato entita v tomto kontextu pokračovala odevzdáváním se otevřeným způsobem neboli způsobem zeleného paprsku, spíše než snažením přijímat* nebo manipulovat ostatní-já.

Jediným dalším dostupným zkreslením, jelikož se tato entita pod vlivem této chemické látky nerozladila a všeobecně neslevila ze sdílení lásky, bylo jednoduše odčerpat z této entity co možná nejvíce energie. Tato entita má velké zkreslení směrem k zaneprázdněnosti, což se nějaký čas pokoušela překonávat a uvědomila si, že to nebylo vhodným postojem k této práci. V této konkrétní oblasti vskutku požití této látky způsobilo, řekněme, zkreslení odklonu od životaschopnosti kvůli zaneprázdněnosti a nedostatku touhy odpočívat; tento nástroj zůstával bdělý po mnohem delší dobu, než bylo vhodné. Tudíž bylo ztraceno hodně životní energie, což způsobilo neobvyklou citlivost nástroje na infekce jako je ta, kterou nyní zažívá.

25.2 Tazatel: Druhá otázka, kterou nástroj žádal, byla: Jak se mohu co nejlépe revitalizovat nejen nyní, ale také v budoucnu?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj si je vědom základních potřeb své tělesné konstituce, kterými jsou meditace, přijmutí omezení, zažívání radosti skrze spojení s ostatními a s krásou jako je zpěv, a využívání velkého kontaktu, kdykoliv je to možné, s životními silami druhé úrovně, obzvláště se stromy; tato entita si také potřebuje být vědoma střídmého ale stabilního příjmu potravy, je doporučeno cvičení v docela brzké části dne a v pozdější části dne před odpočinkem.

25.3 Tazatel: Třetí otázkou, kterou žádala, aby byla podána, bylo: Jak mi Don a Jim mohou pomoci s mou revitalizací?

Ra: Já jsem Ra. Toto není vhodná otázka pro plnou odpověď. Můžeme pouze říci, že tyto entity jsou nejvýše svědomité. Můžeme přidat, že kvůli zkreslení tohoto nástroje směrem k nevyváženosti v prostoru/času by bylo dobré, měla-li by entita během cvičení společnost.

25.4 Tazatel: Děkuji vám. Nyní budeme pokračovat s materiálem ze včerejška. Uvedl jste, že skupina Orionu odešla před zhruba 3 000 roky kvůli Diaspoře. Byla pak Konfederace schopná učinit nějaký pokrok poté, co skupina Orionu odešla?

Ra: Já jsem Ra. Po mnoho vašich století se jak Konfederace, tak skupina Orionu navzájem zaměstnávaly v rovinách nad vaší vlastní, řekněme, v rovinách času/prostoru, přičemž se rodily intriky a bylo připásáno brnění světla. Bitvy na těchto úrovních pokračovaly a dále pokračují.

V rovině Země byly dány do pohybu energie, které nezpůsobily velké množství volání. Existovaly izolované výskyty volání, jeden takový se odehrál přibližně dva šest nula nula [2 600] vašich roků v minulosti toho, co byste nazvali Řeckem té doby, což vyústilo v texty a pochopení některých aspektů Zákona jednoty. Obzvláště zmiňujeme toho, známého jako Thalés a toho, známého jako Hérakleitos, kteří byli povoláním filosofové, jak to můžete nazvat, a učili své studenty. Také poukazujeme na chápání toho, známého jako Periklés.

Toho času existovalo omezené množství vizionářských informací, které bylo Konfederaci dovoleno telepaticky předat. Avšak během větší části této doby impéria zanikala a rostla podle postojů a energií, které byly dány do pohybu dávno předtím, což nevyústilo v silnou polarizaci, ale spíše ve směsici pozitivního a bojovného neboli negativního, což bylo a je charakteristické pro tento konečný menší cyklus vašeho bytí.

25.5 Tazatel: Hovořil jste o Konfederaci Orionu a bitvě odehrávající se mezi Konfederací a Konfederací Orionu. Je možné sdělit nějaký koncept toho, jak tato bitva vypadá?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, svou mysl. Představte si ji v úplné jednotě se všemi ostatními myslemi vaší společnosti. Pak jste jednomyslní a to, co je slabým elektrickým nábojem na vaší fyzické úrovni, je nyní enormně silným strojem, přes který myšlenky mohou být promítnuty jako věci.

V této snaze skupina Orionu vyráží vpřed nebo útočí světlem na části Konfederace. Výsledkem, mrtvým bodem, jak byste to nazvali, je to, že obě energie jsou tím poněkud vyčerpané a potřebují se znovu přeskupit; negativní je vyčerpaná skrze selhání manipulovat, pozitivní je vyčerpaná skrze selhání přijmout to, co je dáno.

25.6 Tazatel: Můžete rozvést význam toho, co jste řekl o „selhání přijmout to, co je dáno“?

Ra: Já jsem Ra. Na úrovni času/prostoru, na kterém se tohle odehrává formou toho, co můžete nazvat myšlenkovou válkou, by nejvíce přijímající a milující energií bylo tak milovat ty, kteří si přejí manipulovat, že by tyto entity byly obklopeny, pohlceny a transformovány pozitivními energiemi.

Toto je však bitvou rovných, Konfederace si je vědoma, že si nemůže za rovnocenných podmínek dovolit, aby byla manipulována za účelem zůstat čistě pozitivní, protože pak ačkoliv čistí, nemělo by to žádný význam, kdyby byli umístěni takzvanými silami temnot pod kontrolu, jak byste mohli říci.

Je to tudíž tak, že ti, kteří se potýkají s touto myšlenkovou válkou, musí být spíše defenzivní než přijímající, aby se zachovala jejich užitečnost ve službě ostatním. Tak nemohou plně přijmout to, co si Konfederace Orionu přeje dát, což je zotročení. A tím pádem je nějaká polarita ztracena kvůli tomuto tření a obě strany se pak, chcete-li, musí znovu seskupit.

Nebylo to užitečné pro žádnou stranu. Jediným důsledkem, který byl nápomocným, je vyvažování energií dostupných pro tuto planetu tak, že je méně nezbytné vyvážit tyto energie v prostoru/času, což zmenšuje rizika planetárního zničení.

25.7 Tazatel: Velmi důležitý bod, věřím. Je pak jen část Konfederace zapojena do této myšlenkové bitvy? Jaké procento je zapojeno?

Ra: Já jsem Ra. Toto je nejobtížnější prací Konfederace. Pouze čtyři planetární entity jsou v jakékoliv jednotlivé době žádány, aby se na tomto konfliktu podílely.

25.8 Tazatel: Jaké úrovně jsou tyto planetární entity?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou úrovně lásky, číselně čtyři.

25.9 Tazatel: Pak předpokládám, že je to nejefektivnější úroveň pro tuto práci. Byla by tato úroveň... entita této úrovně... pro tento typ práce efektivnější než entita úrovně pět nebo šest?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je jedinou úrovní kromě té vaší která, bez moudrosti vyhnout se bitvě, vidí nutnost bitvy. Tudíž je nezbytné, aby byl použit společenský paměťový komplex čtvrté úrovně.

25.10 Tazatel: Chápu to pak správně, když předpokládám, že v této bitvě jsou na obou stranách čtvrté úrovně jak ze strany Orionu, tak Konfederace, a že úrovně pátá a šestá nejsou na straně Orionu v tomto zapojeny? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plnou otázkou, jelikož energie této entity jsou nízké.

To je částečně správně. Entity páté a šesté pozitivní úrovně by se neúčastnily této bitvy. Entity páté negativní úrovně by se neúčastnily této bitvy. Proto do tohoto konfliktu vstupují čtvrté úrovně obou orientací.

Můžeme požádat o několik krátkých otázek předtím, než skončíme?

25.11 Tazatel: Dobře, požádám nejprve o odpověď na závěrečnou otázku, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj opravdu v pohodlí. Pouze se zeptám na otázky, které má nástroj... nebo požádám o odpověď na otázky, na které nástroj má zbylou energii, ale opravdu bych rád věděl o orientaci negativní páté úrovně, proč se neúčastní této bitvy.

Ra: Já jsem Ra. Pátá úroveň je úrovní světla nebo moudrosti. Takzvaná negativní entita se službou sobě samé je v této úrovni na vysokém stupni vědomí a moudrosti a zastavila svou aktivitu kromě myšlení. Negativní entita páté úrovně je mimořádně kompaktní a oddělená od čehokoliv jiného.

25.12 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nepřejeme si vyčerpat tento nástroj, takže je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Jste velmi svědomití. Jak jsme žádali minule, bylo by dobré pozorovat úhly vzniklé vzpřímenějším držením těla entity. Způsobuje to určité nervová zablokování v části komplexu těla nazývané lokty.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

26 ⇒

⇐ 24

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy