Zákon jednoty Bílá magie

Hide menu

Nalezeno 11 výsledků.

⇐ Category list

41.2 Tazatel: Jsem obeznámen se Vypovězovacím rituálem menšího pentagramu. Jen jsem přemýšlel, zda by byl tento rituál užitečný při přípravě tohoto typu práce?*

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

42.13 Tazatel: Můžete zmínit některá cvičení pro napomáhání udržení pozornosti?

Ra: Já jsem Ra. Taková cvičení jsou běžná mezi mnoha vašimi mystickými tradicemi vašich entit. Vizualizace tvaru a barvy, jež je osobní inspirací meditujícího, je srdcem toho, co byste nazvali náboženskými aspekty tohoto druhu vizualizace.

Vizualizace jednoduchých tvarů a barev, které nemají pro entitu žádnou vrozenou inspirující vlastnost, tvoří základ pro to, co můžete nazvat vašimi magickými tradicemi.

Není důležité, zda vizualizujete růži nebo kruh. Avšak je doporučeno vybrat jednu nebo druhou cestu za účelem cvičení této vlastnosti. Je to kvůli pečlivému uspořádání tvarů a barev, které byly jako vizualizace popsány těmi, jež vstoupili do této magické tradice.

42.15 Tazatel: Pak by méně uvědomělá entita měla použít… Co by měla pro správnou energii použít?

Ra: Já jsem Ra. V případě méně uvědomělého jedince je vhodné si vybrat osobně inspirující obrazy, ať už je touto inspirací růže, jež je dokonalé krásy, kříž, jež je dokonalou obětí, Buddha, jenž je Vše-bytost v Jednotě, nebo cokoliv jiného, co může entitu inspirovat.

42.16 Tazatel: Přibližně před dvaceti lety, o trochu méně, jsem měl během meditace jeden prožitek, o kterém jsem mluvil dříve* a který byl velmi hluboký. Jaké disciplíny by byly nejvhodnější, aby byla tato situace a tento typ prožitku znovu vytvořen?

Ra: Já jsem Ra. Váš prožitek by byl nejlépe dosažen z ceremoniální magické pozice. Avšak Poutník nebo adept bude mít pro tento typ prožitku mnohem větší potenciál, který, jak jste si nepochybně zanalyzoval, je archetypické povahy, ten patřící do kořenů vesmírného vědomí.

42.17 Tazatel: Týkalo se to nějakým způsobem Zlatého úsvitu v obřadní magii?

Ra: Já jsem Ra. Vztahem byla shodnost.

42.18 Tazatel: Měl bych pak v rámci pokusu tuto zkušenost reprodukovat následovat praktiky Řádu Zlatého úsvitu, abych ji zopakoval?

Ra: Já jsem Ra. Pokusit se zreprodukovat zasvěcovací zkušenost je, řekněme, cestou vzad. Avšak praxe tohoto druhu služby ostatním je ve vašem případě vhodná při práci se svými druhy. Pro pozitivně polarizované entity není dobré pracovat jednotlivě. Důvody tohoto jsou zřejmé.

42.19 Tazatel: Byla pak tato zkušenost formou zasvěcení? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

44.14 Tazatel: Díval jsem se na diagram pokročilých magických praktik počínaje Malchutem a konče Keterem (pozn.: termíny z Kabalistického Stromu života). Přemýšlel jsem, zda tyto korespondovaly s barvami nebo úrovněmi, s Malkutem jako první, Jesodem jako druhou, Hodem a Necachem jako třetí, Tif´eretem čtvrtou, a tak dále. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě nesprávně, ačkoliv se nacházíte na správně myšlenkové stopě. Každá s těchto stanic má komplexní počet a tónování energetických center, stejně tak jako některé části různých vyvážení; nízké, střední, vysoké a úplné vyvážení. Tudíž se v každé stanici nacházejí komplexní barvy nebo paprsky a komplexní náboje, chcete-li.

44.15 Tazatel: Dobrá. Reprezentuje levá cesta více cestu služby sobě sama a pravá cesta službu ostatním?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení.

To je nesprávně. Tyto stanice znamenají vztahy. Každá cesta nabízí tyto vztahy. Záměr praktikanta během práce s těmito mocnými koncepty určuje polaritu práce. Nástroje jsou nástroje.

55.2 Tazatel: Existuje nějaká určitá věc, kterou můžeme udělat, kterou jste nám již řekl? Nebo nějak zmírnit tento psychický útok nebo nástroji co nejvíce pomoci?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tento nástroj a nacházíme jeho zkreslení směrem k vděčnosti každé entitě a k péči každé entity, jak to můžete nazvat. Tato, řekněme, atmosféra nabízí největší kontrast k diskomfortu takových psychických útoků tím, že je opačná, tedy atmosféra psychické podpory.

Toto každý z vás dělá jako podvědomou funkci skutečného povahového, mentálního, emocionálního a duchovního zkreslení k tomuto nástroji. Neexistuje žádná větší magie než upřímné zkreslení směrem k lásce.

64.4 Tazatel: Děkuji. Mohli byste vysvětlit základní principy, jež stojí za rituálem, který pro iniciaci kontaktu provádíme a toho, co bych nazval základními rituály bílé magie – principy ochrany a jiné principy? Mohli byste to prosím udělat?

Ra: Já jsem Ra. Vzhledem k povaze vaší otázky vnímáme jako vhodné zahrnout příčinu přechodného zkreslení životní energie nástroje. Příčinou je náklonost k touze po vyjádření oddanosti jednomu Stvořiteli při skupinovém uctívání.*

Entita po této ochraně toužila jak vědomě tím, že reagovala na doplňky tohoto vyjádření, rituál, barvy a jejich významy, jak jsou dány zkresleným systémem, který nazýváte církví, chvalozpěvem a kombinovanými děkovnými modlitbami, tak především tím, co lze považovat za nejústředněji magické: přijímání té potravy, která není této dimenze, ale byla přeměněna na metafyzický pokrm v tom, co toto zkreslení vyjádření nazývá svatým přijímáním.

Podvědomým důvodem, jež je silnější, této touhy bylo povědomí, že takové vyjádření je – pokud je entitou ceněno jako transmutace do přítomnosti jednoho Stvořitele – velikou ochranou entity, která jde po cestě služby ostatním.

Principem každého rituálu, jež je povahy bílé magie, je nastavit podněty, které dosáhnou na kmen mysli, takovým způsobem, aby nastavení způsobilo vznik disciplinované a vyčištěné emoce neboli lásky, která pak může být jak ochranou, tak klíčem k bráně inteligentního nekonečna.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy