Zákon jednoty Třetí úroveň: Programování

Hide menu

Nalezeno 15 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Třetí úroveň” má 5 podkategorií.

Programování

21.10 Tazatel: Když přestává být inkarnace automatickou, předpokládám, že entita se může rozhodnout, kdy se potřebuje reinkarnovat ve prospěch svého vlastního učení. Vybírá si také své rodiče?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

21.11 Tazatel: V tomto čase našeho cyklu, blízko konce, jaké přibližně procento inkarnovaných entit si samo vybírá?

Ra: Já jsem Ra. Přibližné procento je pět čtyři, padesát čtyři [54] procent.

33.6 Tazatel: Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda existuje naprogramování zkušeností, které jednotlivci způsobuje, aby ve svém denním životě dostal určitý katalyzátor. Například, existuje mnoho věcí, které můžeme prožít, jak se pohybujeme skrze náš každodenní život. Díváme se na tyto zkušenosti, jak se objevují jako čisté náhody nebo jako náš vědomý návrh, jako sjednání schůzky nebo dosahování úspěchů. Jenom jsem přemýšlel, zda proběhlo naprogramování katalyzátoru, řekněme, za scénou, aby byly v případech některých entit vytvořené nezbytné zkušenosti pro rapidnější růst. Je to… Stává se to?

Ra: Já jsem Ra. Věříme, že jsme pochytili jádro vaší otázky. Požádejte prosím o více informací, pokud se mýlíme.

Inkarnující se entita, která se stala vědomou inkarnačního procesu, a tudíž programuje své vlastní zkušenosti, si může vybrat množství katalyzátorů nebo, abychom to vyjádřili jinak, počet lekcí, které se zaváže, že prožije, a ze kterých se bude v jedné inkarnaci učit. To neznamená, že vše je předurčené, ale spíše, že existují neviditelné pokyny formující události, které budou podle tohoto programování fungovat. Tudíž pokud je jedna příležitost promeškána, další se bude objevovat, dokud, řekněme, student životní zkušenosti nepochopí, že je nabízena lekce a nezaváže se ji naučit.

33.7 Tazatel: Pak by tyto lekce byly přeprogramované, řekněme, jak pokračuje životní zkušenost. Řekněme, že si entita vyvíjí předpojatost, kterou si ve skutečnosti před inkarnací nevybrala vyvinout. Pak je možné naprogramovat takové zkušenosti, že bude mít příležitost tuto předpojatost skrze vyvažování zmírnit. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

33.9 Tazatel: Ano, chápu. Pak z toho odvodím koncept, který je poněkud složitější, jelikož jak jste dříve vysvětlil, má dokonce i pozitivní čtvrtá úroveň koncept obranné činnosti, ale nad čtvrtou úrovní není koncept obranné činnosti používán. Koncept obranné činnosti a [potlačovaný smích] útočné činnosti jsou v této naší přítomnosti velice používané.

Předpokládám, že pokud je entita dost silně ve svých myšlenkách polarizovaná v pozitivním smyslu, pak defenzivní činnost pro ni nebude nezbytná, protože příležitost aplikovat defensivní činnost od ní nebude nikdy vycházet. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nepoznatelné. V každém případě, jak jsme řekli, si entita schopná naprogramovat zkušenosti může vybrat počet a intenzitu lekcí, které mají být naučeny. Je možné, že extrémně pozitivně orientovaná entita může pro sebe naprogramovat situace, které otestují schopnost sebe sama vyhnout se obranné činnosti dokonce do bodu fyzické smrti sebe sama nebo jiného-já. To je intenzivní lekce a není známo, řekněme, co entity naprogramovaly. Můžeme, pokud toužíme, si toto programování přečíst. Avšak toto je porušení a vybíráme si takto nečinit.

34.5 Tazatel: Pokud si entita v inkarnaci vyvine to, co je nazýváno karmou, existuje pak programování, které se někdy objeví, takže zažije katalyzátor, jenž jí umožní se dostat do bodu odpuštění, a tím zmírnit karmu?

Ra: Já jsem Ra. To je obecně správně. Avšak jak vlastní já, tak nějaké zapojené jiné-já mohou kdykoliv skrze proces porozumění, přijetí a odpuštění tyto vzory zlepšit.

To je pravdou v jakémkoliv bodě v inkarnačním vzoru. Tudíž ten, kdo dal čin do pohybu, může sám sobě odpustit a nikdy více tuto chybu neudělat. To také brzdí nebo zastavuje to, co nazýváte karmou.

34.8 Tazatel: Jakou roli v tomto procesu hraje to, co nazýváme vrozenými vadami?

Ra: Já jsem Ra. To je část programování celku komplexu mysli/těla manifestovaného do mysli/těla/ducha třetí úrovně. Tyto vady jsou plánované jako omezení, která jsou součástí zkušenosti zamýšlené celkovým komplexem entity. To zahrnuje [i] genetické predispozice, jak byste je mohli nazvat.

36.2 Tazatel: Byl by pak komplexní celek mysli/těla/ducha zodpovědný za programování změn katalyzátoru během, řekněme, zkušenosti třetí úrovně komplexu mysli/těla/ducha, takže by byl přidán správný katalyzátor, řekněme, jakmile by se podmínky pro tento komplex změnily během zkušenosti třetí úrovně? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Vyšší já, jak je nazýváte, to je to já, které existuje s plným pochopením akumulace zkušeností entity, které pomáhá entitě v dosažení hojení zkušeností, jež nebyly správně naučeny, a které asistuje, jak jste naznačil, v programování dalších životních zkušeností, jak byste to mohli nazvat.

Komplexní celek mysli/těla/ducha je to, co by mohlo být voláno aspektem vyššího já právě tak, jako komplex mysli/těla/ducha volá vyšší já. V jednom případě máte strukturovanou situaci uvnitř kontinua prostoru/času s vyšším já, které má k dispozici celistvost zkušeností, které byly entitou nasbírány, a velmi pevné chápání lekcí, jež mají být v této úrovni naučeny.

Komplexní celek mysli/těla/ducha je jako tekuté písky a je v určité části kolekcí souběžných vývojů stejné entity. Tyto informace jsou k dispozici pro aspekt vyššího já. Tento aspekt může pak použít tyto promítnuté pravděpodobnostní/možné vortexy, aby lépe pomohl v tom, co byste nazvali programováním budoucího života.

36.6 Tazatel: Pak vyšší já pracuje z budoucnosti, jak tomu rozumíme. Jinými slovy by moje vyšší já pracovalo z toho, co považuji za svou budoucnost. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Z hlediska vašeho prostoru/času je to správně.

36.7 Tazatel: V tom případě by moje vyšší já mělo, řekněme, velmi velkou výhodu v tom přesně vědět, co bylo potřeba, jelikož by vědělo co… pokud jde o mě, co se hodlalo stát. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že by to bylo porušení svobodné vůle. Aspekt vyššího já si je vědom lekcí naučených skrze šestou úroveň. Míra pokroku je docela dobře pochopena. Volby, které musí být učiněny, aby bylo dosaženo na vyšší já, jak ve skutečnosti je, jsou původem ze samotného komplexu mysli/těla/ducha.

Tudíž vyšší já je jako mapa, ve které je známý cíl; cesty jsou velmi dobře známé, přičemž jsou tyto cesty navrženy inteligentním nekonečnem, které pracuje skrze nekonečnou energii. Avšak aspekt vyššího já může naprogramovat pouze lekce a určitá předurčená omezení, pokud si tak přeje. Zbytek je zcela na svobodné volbě každé entity. Existuje dokonalé vyvážení mezi známým a neznámým.

36.10 Tazatel: Dobře, nechte mě se ujistit, že tomu pak rozumím. Hovořili jsme o určitých konkrétních jednotlivcích. Například jsme v předchozí komunikaci mluvili o Georgovi Pattonovi. Pak jeho vyšší já v době jeho zdejší inkarnace jako George Patton před asi čtyřiceti lety, bylo jeho vyšší já v té době šesté úrovně? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. V tuto dobu poznamenáváme, že každá entita má několik bytostí, které může pro vnitřní podporu volat. Jakákoliv z nich může být entitou zvolena jako komplexní celek mysli/těla/ducha. Avšak tak tomu není.

Komplexní celek mysli/těla/ducha je mlhavou kolekcí všeho, co se může odehrát a jež je drženo ve vědomosti... samotné vyšší já, [jež je] projekce nebo manifestace komplexního celku mysli/těla/ducha... který pak může komunikovat s myslí/tělem/duchem během ne-inkarnované části cyklu nebo znovuzrození, nebo může komunikovat během inkarnace, pokud jsou otevřeny správné cesty nebo kanály skrze kořeny mysli.

48.8 Tazatel: Kdo, řekněme, dohlíží nad stanovením dalších inkarnačních potřeb a ustanovuje seznam stáří vibrace, řekněme, pro inkarnaci?

Ra: Já jsem Ra. Toto je dotaz se dvěma odpověďmi.

Zaprvé, existují tací přímo pod Strážci, kteří jsou odpovědní za inkarnační vzory těch, kteří se inkarnují automaticky, tj. bez vědomého sebe-uvědomění procesu duchovní evoluce. Můžete tyto bytosti nazvat andělskými, pokud tak preferujete. Jsou, řekněme, „místní“ neboli z vaší planetární sféry.

Stáří vibrace může být přirovnáno k umístění různých druhů tekutin ve stejné sklenici. Některé vystoupají nahoru; jiné klesnou ke dnu. Vzniknou vrstvy a vrstvy entit. Jakmile se sklizeň přibližuje, ti nejvíce naplnění světlem budou přirozeně a bez nutnosti dohledu nachystáni, řekněme, na další inkarnaci.

Když se entita stane povědomou v rámci svého komplexního celku mysli/těla/ducha o mechanismu duchovní evoluce, sama stanoví a umístí tyto lekce a entity nezbytné pro maximální růst a maximální vyjádření polarity v rámci inkarnační zkušenosti předtím, než nastane proces zapomnění. Jedinou nevýhodou této naprosté svobodné vůle těchto seniorských entit, které si vybírají způsob inkarnačních zkušeností, je to, že některé entity se pokouší během jedné inkarnační zkušenosti naučit tolik, že intenzita katalyzátoru zhorší rovnováhu polarizované entity, a tudíž zkušenost není maximálně využita tak, jak bylo zamýšleno.

48.9 Tazatel: Analogie k tomuto by byl student vstupující na univerzitu, který si zapíše více kurzů, než by byl schopen v daném čase vstřebat. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

50.4 Tazatel: Mohl byste uvést příklad toho, jak entita nastavuje podmínky pro přitahování konkrétního katalyzátoru a jak je pak tento katalyzátor poskytnut nebo naučen?

Ra: Já jsem Ra. Takový příklad může být předán.

50.5 Tazatel: Uvedete jej?

Ra: Já jsem Ra. Pozastavili jsme, abychom skenovali vědomí tohoto nástroje pro svolení použít jeho zkušenostní katalyzátor jako příklad. Můžeme pokračovat.

Toto je jeden příklad a může být učiněna extrapolace pro ostatní entity, které si jsou vědomy procesu evoluce. Tato entita si před inkarnací zvolila prostředky, díky nimž měl katalyzátor velkou pravděpodobnost, že se stane. Tato entita toužila po procesu vyjádření lásky a světla, aniž by očekávala jakýkoliv vděk. Tento nástroj si také naprogramoval, aby usiloval o duchovní práci a aby se těšil ze společnosti při provádění té práce.

Před inkarnací byly učiněny dohody; první s takzvanými rodiči a sourozenci této entity. Toto poskytlo zkušenostní katalyzátor pro situaci vyzařování lásky a světla bez očekávání návratu. Druhý program zahrnoval dohody s několika entitami. Tyto dohody poskytly a poskytnou ve vašem časovém/prostorovém a prostorovém/časovém kontinuu příležitosti pro zkušenostní katalyzátor práce a přátelství.

Existují události, které byly částí programu pro tuto entitu pouze v tom, že byly možnými/pravděpodobnými vortexy, které se týkaly vaší společenské struktury. Tyto události zahrnují podstatu žití nebo standard žití, typy vztahů, do kterých bylo vstoupeno v rámci vašeho právního rámce, a společenské klima během inkarnace. Inkarnace byla rozuměna jako ta, která by se konala během sklizně.

Tyto skutečnosti se, řekněme, týkají milionů vašich lidí, těch vědomých si evoluce a velmi dychtivých po získání srdce lásky a zář, která dává porozumění. Bez ohledu na to, jaké jsou naprogramované lekce, mají tyto lekce co do činění s druhými-já, ne s událostmi. Týkají se dávání, ne přijímání, neboť lekce lásky této podstaty jsou stejné jak pro pozitivní, tak pro negativní. Ti schopni negativní sklizně budou v tuto dobu usilovat o sdílení své lásky k sobě.

Existují tací, jejichž lekce jsou náhodnější kvůli jejich současné neschopnosti pochopit podstatu a mechanismus evoluce mysli, těla a ducha. O těchto můžeme říci, že proces lekcí je chráněn těmi, kteří nepřestávají v jejich neustálém očekávání být k službě. Neexistuje entita bez pomoci, ať už díky sebeuvědomění si jednoty stvoření nebo díky jejich strážcům, kteří ochraňují méně sofistikovanou mysl/tělo/ducha od jakéhokoliv trvalého oddělení od jednoty během lekcí vaší úrovně.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2022 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy