Zákon jednoty Třetí úroveň: Obecné

Hide menu

Nalezeno 19 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Třetí úroveň” má 5 podkategorií.

Obecné

6.15 Tazatel: Jaká je délka, v našich letech, jednoho takové cyklu v současné době?

Ra: Jeden velký cyklus je přibližně dvacet pět tisíc [25 000] vašich let. Existují tři cykly této podstaty, během nichž ti, kdo pokročili, mohou být sklizeni na konci tří velkých cyklů. To je přibližně mezi sedmdesáti pěti a sedmdesáti šesti tisíci [75 - 76 000] vašimi lety. Všichni jsou sklizeni bez ohledu na jejich pokrok, protože v této době se jejich vlastní planeta posunula skrze užitečnou část této úrovně a přestává být užitečnou pro nižší pod-úrovně vibrací na této úrovni.

11.17 Tazatel: V jakém stádiu planeta dosáhne společenské paměti?

Ra: Já jsem Ra. Společenský komplex mysli/těla/ducha se stává společenským paměťovým komplexem, když jeho celá skupina entit je jedné orientace nebo[li] jedním hledáním. Skupinová paměť ztracená pro jednotlivce v kořenech stromu mysli se pak společenskému komplexu stane známou, čímž se vytvoří společenský paměťový komplex. Výhody tohoto komplexu jsou relativní nedostatek zkreslení v porozumění společenského bytí a relativní nedostatek zkreslení v následování směru hledání, protože všechna porozumění/zkreslení jsou dostupná entitám společnosti.

16.39 Tazatel: Předpokládám, že není pro jedince nezbytné rozumět Zákonu jednoty, aby přešel ze třetí do čtvrté úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je zcela nezbytné, aby si entita vědomě uvědomila, že nerozumí, aby byla sklizně-schopná. Pochopení (Chápání) není této úrovně.

17.35 Tazatel: Kolik máme pod-úrovní zde ve třetí úrovni v současné době?

Ra: Já jsem Ra. Třetí úroveň má nekonečné množství pod-úrovní.

17.36 Tazatel: Slyšel jsem, že existuje sedm astrálních a sedm devachanských primárních úrovní. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte o některých z větších rozlišení v úrovních ve vašich vnitřních rovinách. To je správně.

17.37 Tazatel: Dobře, kdo obývá astrální a kdo obývá devachanské úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Entity obývají různé roviny díky své vibrační povaze. Astrální úroveň se různí od myšlenkových forem v dolních úrovních až po osvícené bytosti, které se odhodlaly vyučovat/učit ve vyšších astrálních úrovních.

V devachanských úrovních, jak je nazýváte, jsou ti, jejichž vibrace jsou ještě bližší k primárním zkreslením lásky/světla.

Za těmito úrovněmi existují jiné.

17.38 Tazatel: Dobře, má každá… má… toto je těžké. Naše fyzická úroveň: máme sedm pod-úrovní toho, čemu říkáme naše zdejší fyzická úroveň?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte správně. Je to těžké pochopit. Existuje nekonečné množství úrovní. Ve vašem konkrétním zkreslení kontinua prostoru/času existuje sedm pod-úrovní komplexů mysli/těla/ducha. Vibrační podstatu těchto sedmi úrovní objevíte, jak procházíte vašimi zkušenostními zkresleními, přičemž potkáte ostatní-já různých úrovní, které odpovídají centrům energetického vtoku fyzického těla.

Neviditelné neboli vnitřní roviny třetí úrovně jsou obydlené těmi, kteří nejsou podstaty komplexů těla, jako je vaše; to jest nevytváří si chemické tělo pro své komplexy ducha/mysli. Avšak tyto entity jsou rozděleny do toho, co byste nazvali umělým snem v rámci snu v různých úrovních. Ve vyšších úrovních touha dělit se o znalost zpět dolů na vnější úrovně existence se zmenšuje kvůli intenzivnímu učení/vyučování, které na těchto úrovních nastává.

18.7 Tazatel: Jak entita této úrovně vyrůstá z dětství, stává se více vědoma svých odpovědností. Existuje věk, do kterého není entita zodpovědná za své činy nebo je odpovědná od času narození?

Ra: Já jsem Ra. Entita inkarnující se na Zem se stává vědoma sebe sama v různém bodě při svém časo/prostorovém postupu skrze kontinuum. Toto může mít medián, řekněme, v přibližně patnácti vašich měsících. Některé entity se stanou vědomými sebe sama v období blíže k inkarnaci, některé v době vzdálenější od této události. Ve všech případech se odpovědnost stává retro-aktivní od tohoto bodu zpět v kontinuu, takže zkreslení mají být pochopena entitou a vyrovnána, jak se entita učí.

18.8 Tazatel: Pak by entita, řekněme, čtyři roky stará byla zcela odpovědná za jakékoli činy, které by byly proti nebo byly neharmonické se Zákonem jednoty. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Může být poznamenáno, že bylo sjednáno vašimi strukturami společenského komplexu, že těmto novějším entitám do inkarnace mají být poskytnuti průvodci fyzického komplexu mysli/těla/ducha, takže jsou schopny se rychle naučit, co je v souhlasu se Zákonem jednoty.

18.9 Tazatel: Kdo jsou tito průvodci?

Ra: Já jsem Ra. Tito průvodci jsou ti, kterým říkáte rodiče, učitelé a přátelé.

19.4 Tazatel: Pak po přechodu do třetí úrovně, předpokládám správně, že by pak tyto entity v… vezmeme Zemi jako příklad. Vypadaly by pak tyto entity jako my? Měly by lidskou podobu? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud bereme vaši planetární sféru jako příklad.

19.11 Tazatel: Můžete mi říct, jak byl tento tělový komplex vhodný pro lekce třetí úrovně a jaké byly tyto lekce?

Ra: Já jsem Ra. Existuje jedna nezbytnost pro třetí úroveň. Tato nezbytnost je vědomí sebe sama nebo sebe-vědomí. Aby toho byl schopný, musí být tento chemický komplex těla schopen abstraktního myšlení. Tudíž základní nezbytností je kombinace racionálního a intuitivního myšlení. Toto bylo přechodné pro formy druhé úrovně, operujících ve velké míře na bázi intuice, což se v praxi prokázalo že přináší výsledky.

Mysl třetí úrovně byla schopná zpracovávat informace tak, že může myslet abstraktně a tím, co by mohlo být nazváno „nepotřebnými“ způsoby ve smyslu přežití. To je prvotní potřebou.

Existují další důležité prvky: nezbytnost slabšího fyzického nosiče pro podpoření použití mysli, vývoj již přítomného vědomí společenského komplexu. Tyto věci jsou také nezbytné: další vývoj fyzické obratnosti ve smyslu rukou, jak nazýváte tuto část vašeho komplexu těl.

19.13 Tazatel: Učiním tvrzení s ohledem na mé chápání a pak se zeptám, zda smýšlím správně. Existuje zde to, co bych nazval fyzickým katalyzátorem operujícím ve všech časech na entitách třetí úrovně. Předpokládám, že toto fungovalo přibližně stejným způsobem ve druhé úrovni. Je to katalyzátor, který funguje přes to, co nazýváme bolest a emoce.

Je primárním důvodem pro oslabení fyzického těla a ztráta tělového ochlupení atd., aby tento katalyzátor účinkoval silněji na mysl a tím vytvořil evoluční proces?

Ra: Já jsem Ra. To není zcela správně, ačkoli úzce spjaté se zkresleními našeho chápání.

Zvažte, chcete-li, například strom. Ten je soběstačný. Zvažte, chcete-li, entitu třetí úrovně. Ta je soběstačná pouze skrze obtíže a nouzi. Je obtížné se sám učit, protože existuje vestavěný handicap, zároveň velká přednost i velký handicap v jednom. Toto je racionální/intuitivní mysl.

Tudíž bylo oslabení fyzického nosiče, jak jej nazýváte, navrženo tak, aby zkreslilo entity směrem ke sklonu se sebou vzájemně jednat. Takto mohou být započaty lekce, které přibližují znalosti lásky.

Katalyzátor je pak sdílen mezi lidmi jako důležitá část vývoje každého já, stejně jako zkušenosti já v osamění a syntéza všech zkušeností skrze meditaci. Nejrychlejší cesta učit se je jednat s ostatními-já. To je mnohem větší katalyzátor než jednání se sebou. Jednání se sebou bez ostatních-já je jako žití bez toho, co nazýváte zrcadly. Pak já nemůže vidět ovoce svého bytí. Tudíž každý může pomoci každému reflexí. Toto je také primárním důvodem pro oslabení fyzického nosiče, jak nazýváte fyzický komplex.

19.14 Tazatel: Pak máme bytosti druhé úrovně, které mají primární motivaci směrem ke službě sobě a možná velmi málo směrem ke službě ostatním s ohledem na své nejbližší rodiny, které kráčejí do třetí úrovně a nesou s sebou tuto tendenci, ale kdy jsou nyní v pozici, kde bude tato tendence pomalu změněna v tu, která je cílena směrem ke společenskému komplexu a pak nakonec směrem k jednotě se vším. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně.

20.27 Tazatel: Uvedu tedy tento předpoklad: pokud by bylo v tomto 25 000ročním období dosaženo maximální efektivity, entity by se pak polarizovaly buď směrem ke službě sobě nebo ke službě ostatním, k jednomu nebo druhému. To by je pak na konci tohoto 25 000ročního období učinilo sklizně-schopnými do čtvrté úrovně buď typu služby sobě, nebo služby ostatním, přičemž by se musely přesunout na jinou planetu, protože tato by byla ve třetí úrovni po dobu dalších padesáti tisíc let. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Nechte nás rozplést váš předpoklad, který je složitý a z části správný.

Původní touhou je, že entity hledají a stanou se jedním. Pokud by toho byly entity schopné v okamžiku, mohly by jít kupředu v okamžiku, a tudíž pokud by toto nastalo v hlavním cyklu, pak by vskutku planeta třetí úrovně byla vyklizena na konci tohoto cyklu.

Je to nicméně více směrem k mediánu nebo průměru, řekněme, vývojů třetí úrovně napříč jedním nekonečným vesmírem, že po prvním cyklu nastává malá sklizeň; zbytek se značně polarizoval, druhý cyklus má pak mnohem větší sklizeň; zbytek se ještě více značně polarizoval, třetí cyklus pak proces završuje a sklizeň je dokončena.

21.9 Tazatel: Nyní, když 75 000roční cyklus započal, byla délka života přibližně devět set let, v průměru. Jaký byl proces a plánování… mechanismu, řekněme, reinkarnace v té době a jak byl čas mezi inkarnacemi do fyzické třetí úrovně vynaložen k růstu komplexu mysli/těla/ducha?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je komplexnější než většina. Začneme. Vzor inkarnace počátečního komplexu mysli/těla/ducha třetí úrovně začíná v temnotě, protože můžete uvažovat nebo považovat vaši úroveň jako tu, jak můžete říci, o spánku a zapomnění. Tato je jedinou úrovní zapomnění. Pro entitu třetí úrovně je nezbytné zapomenout, takže mechanismy zmatení nebo svobodné vůle mohou působit na nově individualizovaný komplex vědomí.

Tudíž začínající entita je tou, ve veškeré nevinnosti, orientovanou směrem ke zvířecímu chování, které používá ostatní-já pouze jako rozšíření sebe sama pro zachování celého-já. Entita se stává pomalu vědomá toho, že má potřeby, řekněme, které nejsou zvířecí; to jest, které jsou nepotřebné pro přežití. Tyto potřeby zahrnují: potřebu společnosti druhých, potřebu smíchu, potřebu krásy, potřebu znát vesmír ve svém okolí. Toto jsou počáteční potřeby.

Jak se inkarnace začínají hromadit, jsou objeveny další potřeby: potřeba obchodovat, potřeba milovat, potřeba být milován, potřeba povýšit zvířecí chování do univerzálnější perspektivy.

Během první části cyklů třetí úrovně jsou inkarnace automatické a objevují se rychle po skončení komplexu energie fyzického nosiče. Je malá potřeba zhodnotit nebo vyléčit zkušenosti inkarnace. Jakmile se ty, co byste nazvali energetickými centry, začnou aktivovat ve větší míře, tím se více obsahu zkušeností během inkarnace týká lekcí lásky.

Proto je čas, jak byste tomu mohli rozumět, mezi inkarnacemi prodloužen, aby byla dána vhodná pozornost ke zhodnocení a léčení zkušeností předchozí inkarnace. V určitém okamžiku se ve třetí úrovni aktivuje energetické centrum zeleného paprsku a od tohoto bodu přestává být inkarnace automatickou.

38.6 Tazatel: Je možné pro planetu třetí úrovně vytvořit společenský paměťový komplex, který funguje ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Toto je možné pouze v poslední neboli sedmé části takové úrovně, kdy se entity harmonicky připravují na graduaci.

40.7 Tazatel: Jak dlouhá byla doba přechodu mezi druhou a třetí úrovní na této planetě? Věřím, že generace a půl. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, doba měřená ve vašich letech je přibližně jeden tisíc tři sta padesát [1 350].

47.10 Tazatel: Pak potenciál žlutého těla je použit k vytvoření chemického uspořádání, které nyní mám jako fyzické tělo. Je to správně?

Ra: Já jsme Ra. To je nesprávně pouze v tom, že ve vaší současné inkarnaci není tělo žlutého paprsku v procesu potenciace, ale v procesu aktivace. Jedná se o tělo, které je manifestováno.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2022 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy