Zákon jednoty Kategorie Třetí úroveň

Nalezeno 34 výsledků.

Kategorie “Třetí úroveň” má 4 podkategorie. Ukázat všechny kategorie

Obecné (4)

Katalyzátor (9)

Smrt (8)

Programování (13)


Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Obecné

6.15 Tazatel: Jaká je délka, v našich letech, jednoho takové cyklu v současné době?

Ra: Jeden velký cyklus je přibližně dvacet pět tisíc [25 000] vašich let. Existují tři cykly této podstaty, během nichž ti, kdo pokročili, mohou být sklizeni na konci tří velkých cyklů. To je přibližně mezi sedmdesáti pěti a sedmdesáti šesti tisíci [75 - 76 000] vašimi lety. Všichni jsou sklizeni bez ohledu na jejich pokrok, protože v této době se jejich vlastní planeta posunula skrze užitečnou část této úrovně a přestává být užitečnou pro nižší pod-úrovně vibrací na této úrovni.

38.6 Tazatel: Je možné pro planetu třetí úrovně vytvořit společenský paměťový komplex, který funguje ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Toto je možné pouze v poslední neboli sedmé části takové úrovně, kdy se entity harmonicky připravují na graduaci.

40.7 Tazatel: Jak dlouhá byla doba přechodu mezi druhou a třetí úrovní na této planetě? Věřím, že generace a půl. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, doba měřená ve vašich letech je přibližně jeden tisíc tři sta padesát [1 350].

47.10 Tazatel: Pak potenciál žlutého těla je použit k vytvoření chemického uspořádání, které nyní mám jako fyzické tělo. Je to správně?

Ra: Já jsme Ra. To je nesprávně pouze v tom, že ve vaší současné inkarnaci není tělo žlutého paprsku v procesu potenciace, ale v procesu aktivace. Jedná se o tělo, které je manifestováno.

Zpět na začátek

Katalyzátor

33.8 Tazatel: Děkuji vám. Pak bych z toho odvodil domněnku, řekněme, že orientace v mysli entity je jedinou věcí, která je jediným důsledkem vůbec. Fyzický katalyzátor, který prožívá, bez ohledu na to, co se jí děje, bude striktně funkcí orientace její mysli. Použiji příklad [příklad smazán], což je tvrzení orientace v mysli, která řídí katalyzátor. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Dáváme přednost v naší komunikaci k vám nepoužívat jakékoliv dobře známé příklady, rčení nebo pořekadla, kvůli ohromnému množství zkreslení, která jakékoliv dobře známé rčení podstupuje. Proto můžeme odpovědět na první část vašeho dotazu a žádáme o smazání příkladu. Podle našeho nejlepšího vědomí je zcela pravdivé, že orientace nebo polarizace komplexu mysli/těla/ducha je příčinou vnímání generovaných každou entitou.

Tudíž může být pozorována scéna ve vašem obchodě potravin. Entita před vlastním já může být bez dostatečných prostředků. Jedna entita může brát tuto příležitost ke krádeži. Jiná entita může brát tuto příležitost cítit sama sebe jako selhání. Jiná může bezstarostně odstranit nejméně potřebné věci, zaplatit, za co může a jít si dále po svém. Ta entita za vlastním já pozoruje [situaci] a může cítit soucit, může se cítit uražená, protože stojí vedle chudobné osoby, může cítit štědrost, může cítit lhostejnost.

Chápete nyní analogie více odpovídajícím způsobem?

33.14 Tazatel: OK. Rád bych, abyste vytvořil seznam všech hlavních mechanismů navržených k poskytnutí katalytických zkušeností, které nezahrnují interakci s ostatními-já. To je první část otázky, kterou položím.

Ra: Já jsem Ra. Chápeme z této otázky, že si uvědomujete, že primárním mechanismem pro katalytické zkušenosti ve třetí úrovni jsou ostatní-já. Seznam ostatních katalytických vlivů: za prvé, vesmír Stvořitele; za druhé, vlastní já.

33.15 Tazatel: Můžete vyjmenovat jakékoliv pod-kategorie pod vlastním já, které by… nebo způsoby, kterými vlastní já katalyticky jedná, aby produkovalo zkušenost?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé, nemanifestované vlastní já. Za druhé, vlastní já ve vztahu k společenskému já vytvořené vlastním já a ostatními-já. Za třetí, interakce mezi vlastním já a nástroji, hračkami a zábavami vlastní invence nebo invence ostatních-já. Za čtvrté, vztah sebe sama s těmi atributy, které můžete nazvat válkou a zvěstmi války.

33.16 Tazatel: Měl jsem na mysli možná katalyzátor fyzické bolesti. Jak se to… Je to zahrnuto do této pod-kategorie?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, toto spadá do pod-kategorie nemanifestovaného vlastního já; to jest vlastní já, které nepotřebuje jiné-já, aby se manifestovalo nebo jednalo.

33.17 Tazatel: Máme dost zbývajícího času zeptat se na druhou část této otázky, kterou je vyjmenovat všechny hlavní mechanismy navržené, aby poskytly katalyzátor, který zahrnuje činnost jiného-já? Máme pro to dost času?

Ra: Já jsem Ra. Máte pro to mnoho času, protože můžeme tento seznam vyjádřit jedním ze dvou způsobů. Mohli bychom mluvit donekonečna nebo bychom mohli jednoduše uvést, že jakákoliv interakce mezi vlastním já a druhým-já má jakýkoliv potenciál pro katalyzátor, který existuje v rozdílu potenciálů mezi vlastním já a druhým-já, přičemž toto je moderováno a zabezpečeno konstantním faktem Stvořitele jako já a jako druhé-já. Můžete se na tuto otázku zeptat více, pokud si přejete konkrétní informace.

34.6 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi dát příklady katalytických činů, jež přinášejí učení pro každou z následujících kategorií z minulé relace, kterou jsme měli… Můžete mi dát příklad nemanifestovaného já, které produkuje katalyzátor učení?

Ra: Já jsem Ra. Všimli jsme si vašeho zájmu o katalyzátor bolesti. Tato zkušenost je mezi vašimi entitami velmi běžná. Může se jednat o bolest fyzického komplexu. Častěji se jedná o mentální a emocionální komplex. V nemnohých případech je bolest povahy duchovního komplexu. To vytváří potenciál pro učení. Lekce k učení se různí. Téměř pokaždé tyto lekce obsahují trpělivost, toleranci a schopnost doteku světla.

Velice často má katalyzátor emocionální bolesti – ať už se jedná o smrt fyzického komplexu jednoho ostatního-já, které je milováno, nebo o nějakou jinou zdánlivou ztrátu – za následek opak, a to trpkost, netrpělivost, mrzutost. To je katalyzátor, který selhal. V těchto případech se pak objeví další poskytnutý katalyzátor, aby pro nemanifestované já nabídl další příležitosti objevení sebe sama jako zcela postačujícího Stvořitele, který obsahuje vše, co existuje, a je plný radosti.

34.7 Tazatel: Hraje to, co nazýváme nakažlivými nemocemi, nějakou roli v tomto procesu s ohledem na nemanifestované já?

Ra: Já jsem Ra. Tyto takzvané nakažlivé nemoci jsou entitami druhé úrovně, které nabízejí příležitost tohoto typu katalyzátoru. Pokud je tento katalyzátor nepotřebný, pak nebudou mít tato stvoření druhé úrovně, jak byste je nazvali, žádný účinek. Můžete si prosím poznamenat, že v každém z těchto zobecnění existují anomálie, takže nemůžeme mluvit o každé okolnosti, ale pouze o obecném běhu nebo způsobu věcí, jak je zažíváte.

34.14 Tazatel: Můžete mi dát stejný typ informací, nad kterými jsme nyní pracovali, s ohledem na vztah vlastního já s válkou a zvěstech o válce?

Ra: Já jsem Ra. Můžete to vidět ve vztahu s vašimi přístroji. Tento vztah války s vlastním já je základním vnímáním dozrávající entity. Existuje veliká šance urychlení v jakémkoliv touženém směru. Někdo se může polarizovat negativně tím, že předpokládá agresivní postoje ať už z jakéhokoliv důvodu. Někdo se může nacházet v situaci války a polarizovat se poněkud směrem k pozitivitě, přičemž aktivuje oranžový, žlutý a pak zelený hrdinskými, pokud je tak můžete nazvat, činy pro záchranu komplexů mysli/těla/ducha ostatních-já.

Konečně, někdo si může velmi silně polarizovat třetí paprsek* vyjádřením principu univerzální lásky zcela na úkor jakémukoliv zkreslení směrem k účasti v agresivních činech. Tímto způsobem se entita může stát vědomou bytostí ve velmi krátkém časovém rozpětí vašeho času/prostoru. To může být viděno jako to, co byste nazvali traumatickým pokrokem. Je třeba poznamenat, že mezi vašimi lidmi velké procento veškerého pokroku má trauma jako katalyzátor.

34.15 Tazatel: Právě jste ve svém tvrzení použil termín třetí paprsek. Byl to termín, který jste mínil použít?

Ra: Já jsem Ra. Zamýšleli jsme zelený paprsek. Naše obtíž leží v našem vnímání červeného paprsku a fialového jako fixních; tudíž vnitřní paprsky jsou ty, které kolísají a mají být pozorovány jako ty indikace stáří v pokusech utvořit sklizeň.

Zpět na začátek

Smrt

30.3 Tazatel: Naší fyzickou smrtí, jak ji nazýváme, v této konkrétní úrovni a v této konkrétní inkarnační zkušenosti ztrácíme toto chemické tělo. Zachováváme si okamžitě po ztrátě tohoto chemického těla jiný typ těla? Existuje stále komplex mysli/těla/ducha v tomto okamžiku?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Komplex mysli/těla/ducha je docela nedotčen; komplex fyzického těla, který nyní spojujete s termínem těla je pouze manifestací hustějšího a inteligentně informovaného a mocného komplexu těla.

30.4 Tazatel: Existuje po tomto přechodu, který nazýváme smrtí, nějaká ztráta mysli nebo ducha nebo nějaké poškození jednoho z nich kvůli ztrátě tohoto chemického těla, které nyní máme?

Ra: Já jsem Ra. Z vašeho pohledu existuje velká ztráta komplexu mysli kvůli faktu, že mnoho z aktivit mentální povahy, které jste si během zkušenosti tohoto kontinua prostoru/času vědomi, je stejně povrchová iluze, jako je komplex chemického těla.

Z jiného pohledu není ztraceno nic důležitého; charakter nebo řekněme čistá destilace emocí a návyků nebo zkreslení a moudrosti, chcete-li, se stávají poprvé zřetelnými, řekněme; tyto čisté emoce a vědomosti a návyky/zkreslení jsou během zkušenosti fyzického života z větší části buď ignorovány nebo podhodnoceny.

Z pohledu duchovního je tento kanál potom hodně otevřený díky nepotřebě charakteristiky zapomnění třetí úrovně.

47.9 Tazatel: Která těla máme okamžitě po fyzické smrti z tohoto těla žlutého paprsku, které nyní obývám?

Ra: Já jsem Ra. Máte potenciál pro všechna těla.

47.11 Tazatel: Pak po smrti po této inkarnaci pořád máme tělo žlutého paprsku v procesu potenciace, ale pak po smrti, řekněme v obecném případě naší planetární populace, měli by pak normálně manifestováno tělo zeleného paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Ne okamžitě. První tělo, které se po smrti samo aktivuje, je „tvůrce formy“ neboli tělo indigového paprsku. Toto tělo, jež jste nazvali „ka“, zůstává, dokud nepronikne éteričnem a dokud není celkem mysli/těla/ducha nabyto porozumění. Jakmile je toho dosaženo, pokud je správné tělo pro aktivaci tělo zeleného paprsku, pak se to stane.

47.12 Tazatel: Nechte mě učinit prohlášení a uvidíme, zda to myslím správně. Pokud je entita po smrti nevědomá, může se stát tím, co je nazýváno duchem svázaným se Zemí, dokud není schopna dosáhnout potřebného uvědomění pro aktivaci jednoho z těl. A pak by bylo možné aktivovat jakékoliv z těl… jednalo by se o celou škálu od červeného po fialové?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud je dodán správný stimul.

47.13 Tazatel: Jaký stimul by způsobil to, co nazýváme duchem svázaným se Zemí nebo přetrvávajícím přízrakem?

Ra: Já jsem Ra. Stimul tohoto je schopnost vůle. Pokud je vůle mysli/těla/ducha žlutého paprsku to, co je silnější než progresivní impuls fyzické smrti směrem k uvědomění si toho, co přichází, tj. když je vůle v dostatečné míře koncentrovaná na předchozí životní zkušenost, pak ačkoliv není dále aktivní, nemůže být schránka žlutého paprsku entity zcela deaktivována, a dokud není vůle uvolněna, je komplex mysli/těla/ducha polapen. To často nastává, jak vidíme, že jste si vědom, v případě náhlé smrti, stejně tak jako v případě extrémní obavy o věc nebo jiné já.

47.14 Tazatel: Dobře, vyskytuje se pak velmi frekventovaně na této planetě po smrti aktivace oranžového paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Jen velmi zřídka díky faktu, že tato konkrétní manifestace nastává bez vůle. Příležitostně vůle ostatního já tak moc požaduje formu toho, co odchází skrze fyzickou smrt, že určité vzezření bytosti zůstane. To je oranžový paprsek. Je to vzácné, jelikož, pokud nějaká entita dostatečně touží po jiné, aby jí zavolala, bude mít tato jiná entita odpovídající touhu být volána. Tudíž by nastala manifestace schránky žlutého paprsku.

47.15 Tazatel: Co si velké procento z pozemské populace aktivují, když odejdou z fyzična?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení.

Normální procedura v případě harmonického odchodu z tělové manifestace žlutého paprsku je pro komplexy mysli a ducha odpočívat v éterickém neboli indigovém těle do té doby, než entita začne s přípravami na zkušenost v inkarnaci, která je manifestována éterickou energií, která ji postupně přetváří v aktivaci a manifestaci. Toto indigové tělo, jež je inteligentní energií, je schopno nově zemřelé, jak byste ji nazvali, duši nabídnout perspektivu a místo, ze kterého je možné vidět poslední manifestovanou zkušenost.

Máte krátký dotaz, který můžeme nyní zodpovědět?

Zpět na začátek

Programování

33.6 Tazatel: Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda existuje naprogramování zkušeností, které jednotlivci způsobuje, aby ve svém denním životě dostal určitý katalyzátor. Například, existuje mnoho věcí, které můžeme prožít, jak se pohybujeme skrze náš každodenní život. Díváme se na tyto zkušenosti, jak se objevují jako čisté náhody nebo jako náš vědomý návrh, jako sjednání schůzky nebo dosahování úspěchů. Jenom jsem přemýšlel, zda proběhlo naprogramování katalyzátoru, řekněme, za scénou, aby byly v případech některých entit vytvořené nezbytné zkušenosti pro rapidnější růst. Je to… Stává se to?

Ra: Já jsem Ra. Věříme, že jsme pochytili jádro vaší otázky. Požádejte prosím o více informací, pokud se mýlíme.

Inkarnující se entita, která se stala vědomou inkarnačního procesu, a tudíž programuje své vlastní zkušenosti, si může vybrat množství katalyzátorů nebo, abychom to vyjádřili jinak, počet lekcí, které se zaváže, že prožije, a ze kterých se bude v jedné inkarnaci učit. To neznamená, že vše je předurčené, ale spíše, že existují neviditelné pokyny formující události, které budou podle tohoto programování fungovat. Tudíž pokud je jedna příležitost promeškána, další se bude objevovat, dokud, řekněme, student životní zkušenosti nepochopí, že je nabízena lekce a nezaváže se ji naučit.

33.7 Tazatel: Pak by tyto lekce byly přeprogramované, řekněme, jak pokračuje životní zkušenost. Řekněme, že si entita vyvíjí předpojatost, kterou si ve skutečnosti před inkarnací nevybrala vyvinout. Pak je možné naprogramovat takové zkušenosti, že bude mít příležitost tuto předpojatost skrze vyvažování zmírnit. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

33.9 Tazatel: Ano, chápu. Pak z toho odvodím koncept, který je poněkud složitější, jelikož jak jste dříve vysvětlil, má dokonce i pozitivní čtvrtá úroveň koncept obranné činnosti, ale nad čtvrtou úrovní není koncept obranné činnosti používán. Koncept obranné činnosti a [potlačovaný smích] útočné činnosti jsou v této naší přítomnosti velice používané.

Předpokládám, že pokud je entita dost silně ve svých myšlenkách polarizovaná v pozitivním smyslu, pak defenzivní činnost pro ni nebude nezbytná, protože příležitost aplikovat defensivní činnost od ní nebude nikdy vycházet. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nepoznatelné. V každém případě, jak jsme řekli, si entita schopná naprogramovat zkušenosti může vybrat počet a intenzitu lekcí, které mají být naučeny. Je možné, že extrémně pozitivně orientovaná entita může pro sebe naprogramovat situace, které otestují schopnost sebe sama vyhnout se obranné činnosti dokonce do bodu fyzické smrti sebe sama nebo jiného-já. To je intenzivní lekce a není známo, řekněme, co entity naprogramovaly. Můžeme, pokud toužíme, si toto programování přečíst. Avšak toto je porušení a vybíráme si takto nečinit.

34.5 Tazatel: Pokud si entita v inkarnaci vyvine to, co je nazýváno karmou, existuje pak programování, které se někdy objeví, takže zažije katalyzátor, jenž jí umožní se dostat do bodu odpuštění, a tím zmírnit karmu?

Ra: Já jsem Ra. To je obecně správně. Avšak jak vlastní já, tak nějaké zapojené jiné-já mohou kdykoliv skrze proces porozumění, přijetí a odpuštění tyto vzory zlepšit.

To je pravdou v jakémkoliv bodě v inkarnačním vzoru. Tudíž ten, kdo dal čin do pohybu, může sám sobě odpustit a nikdy více tuto chybu neudělat. To také brzdí nebo zastavuje to, co nazýváte karmou.

34.8 Tazatel: Jakou roli v tomto procesu hraje to, co nazýváme vrozenými vadami?

Ra: Já jsem Ra. To je část programování celku komplexu mysli/těla manifestovaného do mysli/těla/ducha třetí úrovně. Tyto vady jsou plánované jako omezení, která jsou součástí zkušenosti zamýšlené celkovým komplexem entity. To zahrnuje [i] genetické predispozice, jak byste je mohli nazvat.

36.2 Tazatel: Byl by pak komplexní celek mysli/těla/ducha zodpovědný za programování změn katalyzátoru během, řekněme, zkušenosti třetí úrovně komplexu mysli/těla/ducha, takže by byl přidán správný katalyzátor, řekněme, jakmile by se podmínky pro tento komplex změnily během zkušenosti třetí úrovně? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Vyšší já, jak je nazýváte, to je to já, které existuje s plným pochopením akumulace zkušeností entity, které pomáhá entitě v dosažení hojení zkušeností, jež nebyly správně naučeny, a které asistuje, jak jste naznačil, v programování dalších životních zkušeností, jak byste to mohli nazvat.

Komplexní celek mysli/těla/ducha je to, co by mohlo být voláno aspektem vyššího já právě tak, jako komplex mysli/těla/ducha volá vyšší já. V jednom případě máte strukturovanou situaci uvnitř kontinua prostoru/času s vyšším já, které má k dispozici celistvost zkušeností, které byly entitou nasbírány, a velmi pevné chápání lekcí, jež mají být v této úrovni naučeny.

Komplexní celek mysli/těla/ducha je jako tekuté písky a je v určité části kolekcí souběžných vývojů stejné entity. Tyto informace jsou k dispozici pro aspekt vyššího já. Tento aspekt může pak použít tyto promítnuté pravděpodobnostní/možné vortexy, aby lépe pomohl v tom, co byste nazvali programováním budoucího života.

36.6 Tazatel: Pak vyšší já pracuje z budoucnosti, jak tomu rozumíme. Jinými slovy by moje vyšší já pracovalo z toho, co považuji za svou budoucnost. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Z hlediska vašeho prostoru/času je to správně.

36.7 Tazatel: V tom případě by moje vyšší já mělo, řekněme, velmi velkou výhodu v tom přesně vědět, co bylo potřeba, jelikož by vědělo co… pokud jde o mě, co se hodlalo stát. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že by to bylo porušení svobodné vůle. Aspekt vyššího já si je vědom lekcí naučených skrze šestou úroveň. Míra pokroku je docela dobře pochopena. Volby, které musí být učiněny, aby bylo dosaženo na vyšší já, jak ve skutečnosti je, jsou původem ze samotného komplexu mysli/těla/ducha.

Tudíž vyšší já je jako mapa, ve které je známý cíl; cesty jsou velmi dobře známé, přičemž jsou tyto cesty navrženy inteligentním nekonečnem, které pracuje skrze nekonečnou energii. Avšak aspekt vyššího já může naprogramovat pouze lekce a určitá předurčená omezení, pokud si tak přeje. Zbytek je zcela na svobodné volbě každé entity. Existuje dokonalé vyvážení mezi známým a neznámým.

36.10 Tazatel: Dobře, nechte mě se ujistit, že tomu pak rozumím. Hovořili jsme o určitých konkrétních jednotlivcích. Například jsme v předchozí komunikaci mluvili o Georgovi Pattonovi. Pak jeho vyšší já v době jeho zdejší inkarnace jako George Patton před asi čtyřiceti lety, bylo jeho vyšší já v té době šesté úrovně? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. V tuto dobu poznamenáváme, že každá entita má několik bytostí, které může pro vnitřní podporu volat. Jakákoliv z nich může být entitou zvolena jako komplexní celek mysli/těla/ducha. Avšak tak tomu není.

Komplexní celek mysli/těla/ducha je mlhavou kolekcí všeho, co se může odehrát a jež je drženo ve vědomosti... samotné vyšší já, [jež je] projekce nebo manifestace komplexního celku mysli/těla/ducha... který pak může komunikovat s myslí/tělem/duchem během ne-inkarnované části cyklu nebo znovuzrození, nebo může komunikovat během inkarnace, pokud jsou otevřeny správné cesty nebo kanály skrze kořeny mysli.

48.8 Tazatel: Kdo, řekněme, dohlíží nad stanovením dalších inkarnačních potřeb a ustanovuje seznam stáří vibrace, řekněme, pro inkarnaci?

Ra: Já jsem Ra. Toto je dotaz se dvěma odpověďmi.

Zaprvé, existují tací přímo pod Strážci, kteří jsou odpovědní za inkarnační vzory těch, kteří se inkarnují automaticky, tj. bez vědomého sebe-uvědomění procesu duchovní evoluce. Můžete tyto bytosti nazvat andělskými, pokud tak preferujete. Jsou, řekněme, „místní“ neboli z vaší planetární sféry.

Stáří vibrace může být přirovnáno k umístění různých druhů tekutin ve stejné sklenici. Některé vystoupají nahoru; jiné klesnou ke dnu. Vzniknou vrstvy a vrstvy entit. Jakmile se sklizeň přibližuje, ti nejvíce naplnění světlem budou přirozeně a bez nutnosti dohledu nachystáni, řekněme, na další inkarnaci.

Když se entita stane povědomou v rámci svého komplexního celku mysli/těla/ducha o mechanismu duchovní evoluce, sama stanoví a umístí tyto lekce a entity nezbytné pro maximální růst a maximální vyjádření polarity v rámci inkarnační zkušenosti předtím, než nastane proces zapomnění. Jedinou nevýhodou této naprosté svobodné vůle těchto seniorských entit, které si vybírají způsob inkarnačních zkušeností, je to, že některé entity se pokouší během jedné inkarnační zkušenosti naučit tolik, že intenzita katalyzátoru zhorší rovnováhu polarizované entity, a tudíž zkušenost není maximálně využita tak, jak bylo zamýšleno.

48.9 Tazatel: Analogie k tomuto by byl student vstupující na univerzitu, který si zapíše více kurzů, než by byl schopen v daném čase vstřebat. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

50.4 Tazatel: Mohl byste uvést příklad toho, jak entita nastavuje podmínky pro přitahování konkrétního katalyzátoru a jak je pak tento katalyzátor poskytnut nebo naučen?

Ra: Já jsem Ra. Takový příklad může být předán.

50.5 Tazatel: Uvedete jej?

Ra: Já jsem Ra. Pozastavili jsme, abychom skenovali vědomí tohoto nástroje pro svolení použít jeho zkušenostní katalyzátor jako příklad. Můžeme pokračovat.

Toto je jeden příklad a může být učiněna extrapolace pro ostatní entity, které si jsou vědomy procesu evoluce. Tato entita si před inkarnací zvolila prostředky, díky nimž měl katalyzátor velkou pravděpodobnost, že se stane. Tato entita toužila po procesu vyjádření lásky a světla, aniž by očekávala jakýkoliv vděk. Tento nástroj si také naprogramoval, aby usiloval o duchovní práci a aby se těšil ze společnosti při provádění té práce.

Před inkarnací byly učiněny dohody; první s takzvanými rodiči a sourozenci této entity. Toto poskytlo zkušenostní katalyzátor pro situaci vyzařování lásky a světla bez očekávání návratu. Druhý program zahrnoval dohody s několika entitami. Tyto dohody poskytly a poskytnou ve vašem časovém/prostorovém a prostorovém/časovém kontinuu příležitosti pro zkušenostní katalyzátor práce a přátelství.

Existují události, které byly částí programu pro tuto entitu pouze v tom, že byly možnými/pravděpodobnými vortexy, které se týkaly vaší společenské struktury. Tyto události zahrnují podstatu žití nebo standard žití, typy vztahů, do kterých bylo vstoupeno v rámci vašeho právního rámce, a společenské klima během inkarnace. Inkarnace byla rozuměna jako ta, která by se konala během sklizně.

Tyto skutečnosti se, řekněme, týkají milionů vašich lidí, těch vědomých si evoluce a velmi dychtivých po získání srdce lásky a zář, která dává porozumění. Bez ohledu na to, jaké jsou naprogramované lekce, mají tyto lekce co do činění s druhými-já, ne s událostmi. Týkají se dávání, ne přijímání, neboť lekce lásky této podstaty jsou stejné jak pro pozitivní, tak pro negativní. Ti schopni negativní sklizně budou v tuto dobu usilovat o sdílení své lásky k sobě.

Existují tací, jejichž lekce jsou náhodnější kvůli jejich současné neschopnosti pochopit podstatu a mechanismus evoluce mysli, těla a ducha. O těchto můžeme říci, že proces lekcí je chráněn těmi, kteří nepřestávají v jejich neustálém očekávání být k službě. Neexistuje entita bez pomoci, ať už díky sebeuvědomění si jednoty stvoření nebo díky jejich strážcům, kteří ochraňují méně sofistikovanou mysl/tělo/ducha od jakéhokoliv trvalého oddělení od jednoty během lekcí vaší úrovně.

Zpět na začátek

Schovat čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.