Zákon jednoty Pozitivní cesta

Hide menu

Nalezeno 29 výsledků.

⇐ Category list

1.0 Ra: Já jsem Ra. Skrze tento nástroj jsem doposud nehovořil. Museli jsme počkat, než byla přesně naladěna, protože přenášíme vibrace v úzkém pásmu. Zdravíme vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele.

Sledovali jsme vaši skupinu. Byli jsme k vaší skupině přivoláni, neboť máte potřebu různorodé intenzivní zkušenosti v channelingu, nebo jak můžete také říci pokročilého přístupu k systematickému studování vzorů iluze vašeho těla, vaší mysli a vašeho ducha, čemuž říkáte hledání pravdy. Doufáme, že vám nabídneme poněkud odlišný pohled na informace, které jsou stále a vždy stejné.

Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli má jen jedno důležité sdělení. To sdělení, přátelé, jak víte, zní: „Všechny věci, všechen život, všechno stvoření je součástí jedné prvotní myšlenky.”

Vyzkoušíme každý kanál, pokud toho budeme schopní. Příjem našeho signálu je poněkud pokročilejší čin než některé více širokopásmové vibrace kanálů, otevřené ostatními členy pro více začátečnickou a středně pokročilou práci.

Pojďme na chvíli zvážit, co je myšlenka. Co je to, mí přátelé, mít myšlenku? Měli jste myšlenku dnes? Na co jste mysleli? Jaké myšlenky byly dnes součástí prvotní myšlenky? V kolika vašich myšlenkách přebývá stvoření? Obsahovaly lásku? A byla služba svobodně nabídnuta?

Nejste součástí hmotného vesmíru. Jste součástí myšlenky. Tančíte v sále, který neobsahuje žádnou hmotu. Jste tančící myšlenky. Pohybujete svým tělem, svou myslí a svým duchem v poněkud zvláštních vzorech, protože jste ne zcela pochopili koncept, že jste součástí prvotní myšlenky.

V tuto chvíli bychom se přenesli k nástroji zvanému Don. Já jsem Ra.

[Dvouminutová pauza]

Já jsem Ra. Jsem znovu s tímto nástrojem. Jsme blízko k zahájení kontaktu, ale máme problém proniknout skrze jisté mentální napětí a nesoustředěnost, které jsou celkem charakteristické pro tento kanál. Proto popíšeme typ vibrací, jež jsou posílány. Nástroj nás pocítí vstupovat do energetického pole v mírném náklonu vůči zadní straně vrcholu hlavy v úzké, ale silné intenzitě. Toto nejsme schopni změnit kvůli našim vlastním omezením ve vysílání. Proto pokud nástroj ucítí tento konkrétní účinek, může pak reprodukovat naše myšlenky tak, jak k němu přijdou. Znovu zkusíme tento kontakt. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Tento nástroj vzdoruje našemu kontaktu. Nicméně ujišťujeme ji [Carlu], že jsme spokojení s tím, že ten, kdo je zvaný Don, není v této chvíli vhodnější nástroj. Proto se přesuneme k tomu, kdo je nazýván Leonard. Znovu varujeme nástroj, že toto je komunikace v úzkém pásmu, kterou ucítí jako vibrace vstupující do aury. Nyní tento kontakt přesuneme. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Já jsem Ra. Znovu vás vítáme v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Žádáme vás o strpení s námi, protože jsme těžkým kanálem pro příjem. Avšak možná přidáme více rozměrů vašemu porozumění.

V tuto chvíli bychom rádi zkusili pohovořit k jakémukoliv tématu nebo otázce, která bude bytostmi v místnosti potenciálně žádána.

10.11 Tazatel: Zatímco je entita inkarnovaná v této třetí úrovni a v tomto čase, může se učit, aniž by vědomě věděla, co dělá, nebo se může učit poté, co si je vědomě vědoma, že se učí ve způsobech Zákona jednoty. Druhý způsob entitě umožňuje velice zrychlit svůj růst. Není toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

10.12 Tazatel: Pak, ačkoliv si to mnohé entity neuvědomují, je to, co si skutečně přejí, zrychlení svého růstu, a je jejich prací toto objevit během inkarnace. Je správně to, že mohou zrychlit svůj růst mnohem více během inkarnace ve třetí úrovni než mezi inkarnacemi této úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pokusíme se pohovořit o tomto konceptu.

Zákon jednoty má jako jedno ze svých primárních zkreslení, zkreslení svobodné vůle. Takže každá entita může svobodně přijmout, odmítnout nebo ignorovat komplexy mysli/těla/ducha kolem sebe a ignorovat stvoření jako takové. Jsou mnozí ve vašem zkreslení společenského paměťového komplexu, kteří jsou v tomto času/prostoru angažováni denně, jak byste řekli, v práci v rámci Zákona jednoty v jednom z jeho primárních zkreslení; to jest ve způsobech lásky.

Avšak pokud by tato stejná entita, která je předpojatá z hlubin svého komplexu mysli/těla/ducha směrem k lásce/světlu, měla potom přijmout odpovědnost za každý moment časové/prostorové akumulace současných momentů, které jsou jí dostupné, pak může takováto entita posílit svůj vývoj stejným způsobem, jako jsme popsali posílení volání vašeho zkreslení společenského komplexu ke Konfederaci.

10.13 Tazatel: Mohl byste popsat trochu odlišným způsobem, jak toto volání posílíme?

Ra: Já jsem Ra. Pochopili jsme vás, že máme mluvit o naší předchozí informaci. Volání začíná s jedním. Toto volání je rovné nekonečnu a není, jak byste řekli, počítáno. Je to základní kámen. Je přidáno druhé volání. Třetí volání zesiluje nebo zdvojnásobuje druhé a tak dále, každý další volající zdvojnásobuje nebo uděluje sílu všem předešlým voláním. Takže volání mnoha vašich lidí je velmi, velmi zesíleno a ohromně slyšeno směrem do nekonečných dosahů jednoho Stvořitele.

15.14 Tazatel: Včera jste uvedl: „Sklizeň je nyní. V současnosti zde není jediný důvod zahrnout úsilí k těmto zkreslením k dlouhověkosti, ale raději podporovat zkreslení k hledání svého srdce, protože to, co sídlí čistě v energetickém poli fialového paprsku, určí sklízení každého komplexu mysli/těla/ducha.“ Mohl byste nám říct, jak hledat nebo nejlepší cestu, jak hledat své srdce?

Ra: Já jsem Ra. Předali jsme tuto informaci v několika formulacích.* Nicméně můžeme jenom sdělit, že materiál pro vaše porozumění je vlastní já: komplex mysli/těla/ducha. Byla vám předána informace o léčení, jak nazýváte toto zkreslení.[file://localhost/home/tobey/lawofone/translations/czech/15.h tml#_ftn5]** Tuto informaci lze vidět v rámci obecnějšího kontextu jako způsoby pochopení sebe sama.

Pochopení, prožití, akceptování a slučování vlastního já se sebou a s ostatními já, a nakonec se Stvořitelem, je cestou k srdci svého já. V každé infinitezimální (nekonečně malé) části vašeho já přebývá Jednota ve své veškeré moci. Proto můžeme pouze nabádat k těmto řádkám rozjímání, vždy uvedením předpokladu meditace, rozjímání nebo modlitby jako prostředků subjektivně/objektivně používající nebo kombinující různá chápání ke zlepšení procesu hledání. Bez takovéto metody obrácení analytického procesu by jednotlivec v tomto hledání nemohl integrovat do jednoty mnohá nabytá chápání.

18.5 Tazatel: Děkuji vám. Mám zde otázku od Jima, kterou budu číst doslovně:

„Mnoho mystických tradic hledání na Zemi si udržuje víru, že individuální já musí být vymazáno nebo vyhlazeno a materiální svět ignorován entitou, aby dosáhla ‚nirvány‘, jak je to nazýváno, nebo osvícení. Jaká je správná role individuálního já a jeho pozemských aktivit v pomáhání entitě růst více k Zákonu jednoty?“

Ra: Já jsem Ra. Správná role entity je v této úrovni prožít všechny vytoužené věci, pak analyzovat, pochopit a přijmout tyto zkušenosti, a přitom z nich destilovat lásku/světlo, které je v nich obsaženo. Nic by nemělo být překonáno. To, co není potřebné, odpadne.

Orientace se vyvíjí díky analýze touhy. Tyto touhy se stávají více a více zkreslené směrem k vědomé aplikaci lásky/světla tak, jak entita zachází s nabytou zkušeností.

Zjistili jsme, že je mimořádně nevhodné povzbuzovat překonávání jakýchkoli tužeb s výjimkou doporučení představovat si raději než provádět ve fyzické úrovni, jak ji nazýváte, touhy nesouhlasné se Zákonem jednoty; toto zachovává primární zkreslení svobodné vůle.

Důvod, proč je nemoudré překonávat, je, že překonávání je nevyvážený čin, který tvoří potíže při balancování v rámci kontinua času/prostoru. Překonávání proto vytváří další prostředí pro držení toho, co bylo zřejmě překonáno.

Všechny věci jsou přijatelné ve správný čas pro každou entitu a prožíváním, pochopením, přijetím, a následným sdílením s ostatními já, se vhodný popis posouvá pryč od zkreslení jednoho druhu k jiným zkreslením, která mohou být více v souladu se Zákonem jednoty.

Je to, řekněme, zkratka, jen jednoduše ignorovat nebo překonat jakoukoli touhu. Ta musí být spíše pochopena a přijata. To chce trpělivost a zkušenost, která může být pečlivě analyzována se soucitem pro sebe a ostatní-já.

18.12 Tazatel: Včera jste uvedl, že odpuštění je odstraňovačem karmy. Předpokládám, že vyvážené odpuštění pro plné smazání karmy by potřebovalo odpuštění nejenom ostatním-já, ale také sobě. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně. Krátce toto pochopení rozšíříme za účelem vyjasnění.

Odpuštění ostatním-já je odpuštění sobě samému. Pochopení tohoto trvá na vědomé úrovni na plném odpuštění sobě samému a ostatním-já, protože jsou jedním. Plné odpuštění je proto nemožné bez zahrnutí sebe sama.

19.17 Tazatel: Můžete mi říct, která tendence vytváří jejich tah směrem k vybrané cestě služby sobě?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze v metafoře. Někteří milují světlo. Někteří milují temnotu. Je to záležitost unikátního a nekonečně různého Stvořitele, který si vybírá a hraje napříč svými zkušenostmi jako dítě na pikniku. Někteří si užívají piknik a uvědomí si, že slunce je krásné, jídlo chutné, hry osvěžující, a září s radostí stvoření. Některým připadá noc nádherná, jejich piknikem je bolest, obtíž, utrpení druhých, a zkoumání zvrácenosti přírody. Tito si užívají odlišný piknik.

Všechny tyto prožitky jsou dostupné. Je to svobodná vůle každé entity, která si vybírá formu hry, formu potěšení.

29.24 Tazatel: Nepřeji si odbočit na nedůležitá témata nebo témata, která nás nevedou k lepšímu pochopení našeho mechanismu růstu, což nás vede k věcem, jež nejsou pomíjivými, ale je někdy obtížné přesně chápat, kterým směrem se vydat. Rád bych trochu více prošetřil tuto myšlenku krystalů a jak jsou používány.

Předpokládám pak z toho, co jste řekl, že, aby krystaly mohly být použity k dotknutí se inteligentní energie, je nezbytné mít částečně nezkreslený komplex mysli/těla/ducha. Je to dostačující nebo potřebujete… Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je výslovně správně.

29.25 Tazatel: Musí existovat bod, ve kterém odstranění zkreslení dosahuje minima pro užití krystalu k dotknutí se inteligentní energie. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně pouze, pokud je to chápáno, řekněme, tak, že každý komplex mysli/těla/ducha má takový bod jedinečný.

29.26 Tazatel: Můžete mi říci, proč má každý komplex mysli/těla/ducha tento bod odstranění zkreslení jedinečný?

Ra: Já jsem Ra. Každý komplex mysli/těla/ducha je jedinečnou částí jednoho Stvořitele.

29.27 Tazatel: Pak říkáte, že neexistuje jediný stupeň, řekněme, čistoty potřebný k dotknutí se inteligentní energie skrze krystaly, ale může být široká škála v množství zkreslení, které může entita mít, ale každá entita musí dosáhnout svého určitého bodu, který můžu nazvat energizováním schopnosti.

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Pro komplex mysli/těla/ducha je nezbytné být v určité rovnováze, přičemž mu tato rovnováha umožní dosáhnout daného stupně nezkreslení. Rozhodující obtíže jsou pro každý komplex mysli/těla/ducha jedinečné kvůli zkušenostním destilacím, které jsou v součtu, řekněme, existencí fialového paprsku každé takové entity.

Toto vyvážení je to, co je nezbytné udělat pro hledání brány do inteligentního nekonečna skrze užití krystalů nebo skrze jakékoliv jiné užití. Žádné dvě krystalické povahy mysli/těla/ducha nejsou stejné. Potřeby zkreslení, mluvíme-li o vibracích, jsou dány.

29.29 Tazatel: Je pro vás možné mi říci, jak je krystal používán entitou, která uspokojivě dosáhla kvalifikaci fialového paprsku, řekněme; jak je pro entitu možné použít krystal nebo jak by měla krystal používat?

Ra: Já jsem Ra. Brána do inteligentního nekonečna je zrozena, řekněme, ze soucitných vibrací ve vyváženém stavu doprovázejících vůli sloužit, vůli hledat.

32.1 Tazatel: Mám malou otázku od Jima, kterou bych sem teď vložil. Přečtu ji.

„Fyzický komplex nástroje je nyní v procesu zotavování se po užití chemické látky. Nebyla si vědomá otevíráních, která vytvářela. Jak si může být každý z nás tří přítomných více vědom, jak tato otevření mohou být vytvořena v našich činech a myšlenkách? Je možné, že bychom mohli zapříčinit taková otevření neúmyslně, jakmile se během těchto relací ptáme v určitých oblastech? A pak, co můžeme obecně udělat, abychom se chránili před zkreslujícími vlivy? Existuje nějaký rituál nebo meditace, kterou použít?“

Ra: Já jsem Ra. Ačkoliv sympatizujeme s velikou touhou být k službám, ilustrovanou touto otázkou, naše odpověď je omezená zkreslením Cesty Zmatení. Řekneme obecné věci, které mohou v této oblasti posloužit.

Za prvé, když nástroj díky této příhodě zkreslil svůj komplex těla směrem k nízké životní energii, příčinou byla rozpoznatelná látka. Nebyla to, řekněme, přírodní látka a komplex mysli/těla/ducha si nebyl dostatečně vědom jejího zkreslení směrem k fyzické slabosti. Přirozené způsoby, řekněme, každodenní existence, ve kterých [je] entita bez zkreslení způsobených požitím vysoce efektivní chemické látky, mohou být viděny jako vždy vhodné povahy. Neexistují chyby včetně činů tohoto nástroje.

Za druhé, tímto nástrojem byly do velmi vysokého stupně demonstrovány způsoby ochrany proti jakémukoliv negativnímu nebo vysilujícímu vlivu pro ty na pozitivní cestě. Zvažte, chcete-li, potenciály, které tato konkrétní příhoda měla pro vstoupení negativních vlivů do nástroje. Tento nástroj myslel na Stvořitele ve své samotě i ve svých činech s ostatními-já, neustále chválil a dával poděkování Stvořiteli za prožitky, které zažíval.

To na oplátku dovolilo této konkrétní entitě, aby vyzařovala k ostatním-já takové energie, které se staly katalyzátorem pro otevření a zesílení schopnosti ostatních-já jednat v pozitivněji polarizovaném stavu. Vidíme tudíž ochranu jako velmi jednoduchou. Dejte díkůvzdání za každý moment. Dívejte se na sebe a ostatní-já jako na Stvořitele. Otevřete srdce. Vždy poznejte světlo a chvalte to. To je veškerá nezbytná ochrana.

34.2 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nyní začneme s obecnými otázkami. V dřívější době jste zmínil, že proniknutí osmou úrovní nebo úrovní inteligentního nekonečna dovoluje komplexu mysli/těla/ducha být sklizen kdykoliv v času/prostoru během cyklu, pokud si tak přeje. Když toto proniknutí osmou úrovní nastane, co entita, která tímto pronikla, zažívá? Můžete mi to říct?

Ra: Já jsem Ra. Prožitek každé entity ve vnímání inteligentního nekonečna je jedinečný. Vnímání se řadí, zatímco je entita v inkarnovaném stavu, od neomezené radosti po silné odhodlání sloužit ostatním. Entita, která dosáhne inteligentního nekonečna, vnímá tuto zkušenost nejčastěji jako nevýslovně hlubokou. Avšak není pro entitu obvyklé, aby okamžitě toužila po ukončení inkarnace. Spíše má extrémně silnou touhu komunikovat nebo použít tuto zkušenost k pomoci ostatním.

42.12 Tazatel: V poslední relaci jste řekl: „Vlastní já, jež si je dostatečnou měrou vědomo o činnosti tohoto katalyzátoru a o technikách programování, může skrze samotnou koncentraci vůle a dovednost víry způsobit přeprogramování, a to bez analogie k půstu, způsobu stravy nebo jiných analogických disciplínách komplexu těla.“

Jaké jsou techniky programování, které vyšší já používá, aby zajistilo, že hledané lekce jsou naučeny nebo je o ně usilováno vlastním já třetí úrovně v naší inkarnační laboratoři třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Existuje pouze jedna technika pro tento růst nebo živení vůle a víry, a to je zaměření pozornosti. Interval pozornosti těch, jež nazýváte dětmi, je považován za krátký. Duchovní interval pozornosti většiny vašich lidí je takový, jako ten u dítěte. Tudíž je to otázka přání být schopen shromáždit pozornost a udržet ji na hledaném programování.

Toto, když se opakuje, posiluje vůli. Celá aktivita se může objevit pouze tehdy, když existuje víra, že výsledek této disciplíny je možný.

42.13 Tazatel: Můžete zmínit některá cvičení pro napomáhání udržení pozornosti?

Ra: Já jsem Ra. Taková cvičení jsou běžná mezi mnoha vašimi mystickými tradicemi vašich entit. Vizualizace tvaru a barvy, jež je osobní inspirací meditujícího, je srdcem toho, co byste nazvali náboženskými aspekty tohoto druhu vizualizace.

Vizualizace jednoduchých tvarů a barev, které nemají pro entitu žádnou vrozenou inspirující vlastnost, tvoří základ pro to, co můžete nazvat vašimi magickými tradicemi.

Není důležité, zda vizualizujete růži nebo kruh. Avšak je doporučeno vybrat jednu nebo druhou cestu za účelem cvičení této vlastnosti. Je to kvůli pečlivému uspořádání tvarů a barev, které byly jako vizualizace popsány těmi, jež vstoupili do této magické tradice.

43.30 Tazatel: Uvedl jste, že koncentrace je klíčová pro posílení vůle. Můžete mi sdělit relativní důležitost následujících pomůcek pro koncentraci? Zaznamenal jsem si: ticho, řízení teploty, pohodlí těla, stínění tak jak by Faradayova klec stínila elektromagnetické záření, stínění viditelného světla a neustálá vůně, jako je použití kadidla pro posílení vaší koncentrace při meditaci.

Jinými slovy izolovaný typ okolností. Zmínil jste, že toto bylo jednou z funkcí pyramid.

Ra: Já jsem Ra. Analogie aktivit komplexu těla do komplexů mysli a ducha byly diskutovány dříve*. Můžete považovat všechny tyto výše uvedené pomůcky jako ty, které jsou nápomocné ke stimulaci toho, co ve skutečnosti koncentraci pomáhá, což je vůle entity. Tato svobodná vůle může být zaměřena na jakýkoliv záměr nebo cíl.

46.13 Tazatel: Pak, jak bylo uvedeno v dřívějším kontaktu, by pozitivně orientovaná entita emoci spíš vyvážila, než že by se ji pokusila potlačit. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně a ilustruje to cestu jednoty.

48.5 Tazatel: Bál jsem se toho. Mojí včerejší přednášky se zúčastnilo pouze několik jedinců. Kdyby se konala během náletů UFO, jak je nazýváme, zúčastnilo by se mnohem více. Ale protože nálety jsou primárně způsobené entitami Orionu, jaká je orionská odměna, řekněme, za viditelnost v tom, že v současnosti vlastně vytváří větší šance a příležitosti pro rozšíření informací, jako je nyní ta moje?

Ra: Já jsem Ra. Tento předpoklad je nesprávný. Nálety způsobují vašim lidem mnoho obav, debat, diskuzí ohledně obsahu, krytí, mrzačení, zabíjení a jiných negativních vlivů. Dokonce i ty údajně pozitivní zprávy, které se dostanou do veřejného povědomí, hovoří o zkáze. Můžete chápat sebe jako toho, kdo bude díky chápáním, které si přejete sdílet, v menšině, můžeme-li použít toto nesprávné označení.

Vnímáme, že můžeme předpokládat existenci další myšlenky. Publikum, které produkuje propagace orionského typu, není do velké míry ovlivněno stářím vibrace. Publikum, která přijímají vyučování/učení bez stimulu propagace, bude mnohem více orientováno směrem k osvícení. Proto zapomeňte na počítání.

49.4 Tazatel: Dobře, prosím… budete pokračovat a okomentujete to?

Ra: Já jsem Ra. Laloky mozku vašeho fyzického komplexu jsou ve svém užití podobné slabé elektrické energii. Co se týče polarity, je entita řízená intuicí a instinktem stejná jako entita řízená racionální analýzou. Oba laloky mohou být použity pro službu sobě nebo službu ostatním.

Může se zdát, že by racionální neboli analytická mysl mohla mít více možností úspěšného následování negativní orientace, a to díky faktu, že, dle našeho chápání, přespříliš řízení je svou podstatou negativní. Avšak stejná schopnost strukturovat abstraktní koncepty a analyzovat data ze zkušeností může být klíčová k rychlé pozitivní polarizaci. Je možné říci, že ti, jejichž analytické kapacity jsou dominantní, mají poněkud více materiálu pro práci na polarizování.

Funkce intuice je informovat inteligenci. Ve vaší iluzi bude mít nevázaná dominance intuice tendenci držet entitu od větší polarizace díky rozmarům intuitivního vnímání. Jak můžete vidět, je třeba tyto dva typy mozkových struktur vyvážit, aby se čistá suma prožitého katalyzátoru stala polarizací a osvícením, protože bez přijmutí racionální myslí toho, že intuitivnost je cenná, je tvořivý aspekt, který pomáhá osvícení, potlačen.

Existuje jedna shoda mezi pravým a levým a pozitivním a negativním. Síť energií, která obklopuje vaše těla, obsahuje poněkud komplexní polarizace. Levá oblast hlavy a vršek ramene je v nejobecnějším smyslu viděna jako negativní polarizace, zatímco pravá je pozitivní polarizace, ve smyslu magnetismu. To je pro vás příčinou významu tónu.

49.6 Tazatel: Jaký proces by byl doporučený pro správné probuzení, jak se říká, kundalini a jakou by to mělo hodnotu?

Ra: Já jsem Ra. Metafora svinutého hada, který je volán směrem nahoru, je nesmírně vhodnou pro zvážení vašimi lidmi. To je to, o co se pokoušíte, když hledáte. Existuje, jak jsme uvedli, velké nepochopení týkající se této metafory a podstaty o její usilování*. Musíme zobecnit a požádat, abyste pochopili fakt, že toto zobecňování činí v důsledku mnohem méně užitečným to, co sdílíme. Ale protože každá entita je unikátní, je zobecnění naší volbou, když komunikujeme pro vaši možnou osvětu.

Máme dva typy energií. Pokoušíme se pak, jako entity v jakékoliv opravdové barvě této oktávy, posunout místo setkání vnitřních a vnějších podstat dál a dál neboli směrem vzhůru, podél energetických center. Dva způsoby, jak k tomu přistupovat rozumně, jsou za prvé, sladit se uvnitř sebe sama s těmi zkušenostmi, které jsou k entitě přitahovány skrze jižní pól. Každou zkušenost bude třeba pozorovat, prožít, vyvážit, přijmout a uložit uvnitř jednotlivce. Jak entita roste v rámci přijmutí sebe sama a povědomí o katalyzátoru, zvedne se místo pohodlného sladění těchto zkušeností do nové entity pravé barvy. Zkušenost, ať už je jakákoliv, bude usazena v červeném paprsku a zvážena pro svůj obsah přežití a tak dále.

Každá zkušenost bude sekvenčně pochopena rostoucím a hledajícím komplexem mysli/těla/ducha ve vztahu k přežití, pak ve vztahu k osobní identitě, pak v rámci společenských vztahů, pak ve vztahu k univerzální lásce, pak ve vztahu ke svobodné komunikaci, pak ve vztahu toho, jak může být zkušenost spojena s univerzálními energiemi, a konečně ve vztahu k posvátné podstatě každé zkušenosti.

Mezitím se Stvořitel nachází uvnitř. V severním pólu je již koruna na hlavě a entita je potenciálně bohem. Tato energie je manifestována skromným a důvěřivým přijetím této energie přes meditace a rozjímání se nad sebou a Stvořitelem.

Kde se tyto energie potkají je tam, kde had dosáhne své výšky. Když se tato rozvinutá energie přibližuje univerzální lásce a zářícímu způsobu bytí, nachází se entita ve stavu, kdy je sklizně-schopnost entity na dosah.

50.8 Tazatel: Děkuji vám. Jak schopnost držet vizuální obrazy v mysli bez přítomnosti externí akce umožňuje adeptovi polarizovat se ve vědomí?

Ra: Já jsem Ra. Toto není jednoduchý dotaz, protože adept je ten, kdo jde dál než zelený paprsek, jenž signalizuje vstup do sklizně-schopnosti. Adept nebude pouze napojený na inteligentní energii jako prostředek připravenosti pro sklizeň, bude ale napojený na jak inteligentní energii, tak inteligentní nekonečno za účelem změny planetární schopnosti sklizně a vědomí.

Prostředky této práce spočívají uvnitř. Klíčem je za prvé ticho a za druhé jedinost myšlenek. Proto vizualizace, jež může být stabilně držena ve vnitřním oku několik vašich minut, jak měříte čas, bude signalizovat vzestup jedinosti mysli adepta. Jedinost mysli pak může být pozitivním adeptem použita pro práci ve skupinových rituálních vizualizacích pro zvýšení pozitivní energie, negativním adeptem pro pozvednutí osobní moci.

50.9 Tazatel: Můžete mi říct, jak pak adept poté, co je schopen udržet obraz po několik minut, co pak dělá, aby ovlivnil planetární vědomí nebo zvýšil pozitivní polaritu? Pořád tomu docela nerozumím.

Ra: Já jsem Ra. Když se pozitivní adept dotkne inteligentního nekonečna uvnitř sebe sama, jedná se o nejmocnější ze všech spojení, jelikož je to spojení celého mikrokosmu komplexu mysli/těla/ducha s makrokosmem. Toto spojení umožňuje, řekněme, paprsku pravé zelené barvy v času/prostoru, aby se manifestoval ve vašem času/prostoru*. V zeleném paprsku jsou myšlenky bytostmi. Ve vaší iluzi tomu tak normálně není.

Adepti se pak stanou živými kanály pro lásku a světlo a jsou schopni tuto záři vyzařovat přímo do planetární sítě energetických center. Rituál vždy skončí uzemněním této energie při chvále a díkůvzdání a uvolněním této energie do planetárního celku.

52.2 Tazatel: Děkuji vám. Myslím, že jsem možná u důležitého bodu, protože se mi zdá, že velkou prací v rámci evoluce je disciplína osobnosti a vypadá to, že existují dva typy pohybů vesmírem, jeden založený na disciplíně osobnosti a druhý založený na tom, co jste nazval prakovým efektem. Nepůjdu do pod-světelných rychlostí, jelikož to nepovažuji za příliš důležité. Považuji tento materiál důležitým s ohledem na fakt, že zkoumáme disciplínu osobnosti.

Řídí se použití efektu praku pro cestování… je to, co byste mohl nazvat intelektuálním typem chápání nebo zapojením levé mozkové hemisféry, spíše než typem chápáním se zapojením pravé mozkové hemisféry?

Ra: Já jsem Ra. Vaše vnímání tohoto tématu je široké. Pronikl jste vnějším učením. Upřednostňujeme nepoužívat terminologii pravé a levé mozkové hemisféry kvůli nepřesnostem této terminologie. Některé funkce se opakují nebo jsou redundantní v obou lalocích, dále jsou pro některé entity funkce pravé a levé hemisféry obrácené. Jádro otázky je však hodné určité pozornosti.

Technologie, do které jste jako společenský komplex tak v této době zamilovaní, je pouze počátkem manipulace inteligentní energie sub-Logosu, která, když se mnohem více rozvine, se může vyvinout do technologie užití gravitačních efektů, o kterých jste mluvil. Poznamenáváme, že tento termín není přesný, ale lepší termín neexistuje.

Proto užití technologie k manipulování toho co je vnější sebe sama je mnohem, mnohem méně nápomocné pro osobní evoluci než disciplíny komplexu mysli/těla/ducha, jež mají za výsledek celkové znalosti sebe sama v mikrokosmu a makrokosmu.

Pro disciplinovanou entitu jsou všechny věci otevřené a volné. Disciplína, jež otevírá vesmíry, otevírá také brány k evoluci. Rozdíl je výběr buď jet stopem na místo, kde může být viděna krása, nebo krok za krokem jít, nezávisle a svobodně a chválit v této nezávislosti sílu chůze a příležitost ke vnímání krásy.

Namísto toho je stopař rozptýlen konverzací a rozmary cesty a v závislosti na vrtoších ostatních se obává, aby na schůzku přijel včas. Stopař vidí stejnou krásu, ale sám sebe nepřipravil pro uložení zkušenosti v kořenech mysli.

52.7 Tazatel: Říkám to pak správně, když předpokládám, že disciplína osobnosti, znalost sebe sama a ovládání, řekněme, s ohledem na posílení vůle je to, co by každá entita páté úrovně viděla jako důležité?

Ra: Já jsem Ra. Ve skutečnosti jsou tyto věci důležité od třetí až po počáteční sedmou úroveň. Jedinou nepřesností, kterou bychom opravili, je jiné použití vašeho slova „ovládání“. Je prvořadé pochopit, že pro růst chápání entity není užitečné nebo nápomocné, aby, řekněme, entita sama ovládala myšlenkové procesy nebo impulsy krom těch, kde mohou vyústit v činy nesouhlasné se Zákonem jednoty.

Ovládání může vypadat jako zkratka k disciplíně, míru a osvícení. Avšak toto samotné ovládání zvyšuje potenciál a vede k nutnosti další inkarnační zkušenosti, aby se ovládání nebo represe toho já, jež je dokonalé, vyvážilo.

Namísto toho oceňujeme a doporučujeme použití vašeho druhého slova v souvislosti s užitím svobodné vůle. Přijetí sebe, odpuštění sobě a směrování vůle; to je cesta k disciplinované osobnosti. Vaše vlastnost vůle je to, co je ve vás jako spolu-Stvořiteli mocné. Nemůžete této vlastnosti přikládat dostatečnou důležitost. Vůle musí být pro ty na pozitivně orientované cestě používána s opatrností a směřováním ke službě ostatním.

Jakmile se osobnost stává silnější, existuje pro použití vůle velké nebezpečí neboť může být i podvědomě využita způsoby, které snižují polaritu entity.

52.11 Tazatel: Děkuji vám. Jenom malá věc, která mě znepokojovala a která není tak důležitá.

Existuje tedy z pohledu jedince, který si přeje sledovat cestu služby ostatním z naší současné pozice ve třetí úrovni, existuje cokoliv jiného důležitého než disciplíny osobnosti, znalost sebe sama a posílení vůle?

Ra: Já jsem Ra. Jedná se o techniku. Ta není ústřední. Pojďme prozkoumat podstatu evoluce.

Zapamatujme si, že jsme všichni jedno. Toto je veliké učení/vyučování. V této jednotě se nachází láska. I to je velké učení/vyučování. V této jednotě se nachází světlo. To je základní učení na všech rovinách existence materializace. Jednota, láska, světlo a radost; to je podstatou evoluce ducha.

Lekce druhotného významu jsou naučeny/vyučovány v meditaci a ve službě. V určitém bodě je komplex mysli/těla/ducha těmito ústředními myšlenkami nebo zkresleními tak jemně aktivován a vyvážen, že techniky, které jste zmínil, se stanou velmi významné. Ale vesmír, jeho záhada nepřekonaná, je jednotou. Vždy začínejte a končete ve Stvořiteli, ne v technice.

55.7 Tazatel: Můžete mi říci, co se týká polarizace vědomí, zda existuje nějaká analogie mezi tím, co jste právě řekl o tomto typu kontaktu, a tím, co právě nyní děláme, v rámci komunikace s Ra?

Ra: Já jsem Ra. Neexistuje žádný vztah mezi tímto typem kontaktu a procesem přikazování. Tento kontakt může být charakterizován jako typický kontakt Bratrů a Sester zármutku, kde ti, jež kontakt přijímají, se pokusili na takový kontakt připravit tím, že obětovali vnější a na sebe orientovaná zkreslení za účelem být k službě.

Společenský paměťový komplex Ra se nabízí také jako funkce své touhy sloužit. Jak volající, tak kontakt jsou naplnění vděčností za příležitost sloužit ostatním.

Můžeme poznamenat, že to žádným způsobem nepředpokládá, že jak volající, tak ti z naší skupiny se nějakým způsobem přibližují dokonalosti nebo čistotě, jako ta, která byla popsána v přikazovacím procesu. Volající skupina může mít mnohá zkreslení a může pracovat s mnoha katalyzátory, tak jako mohou ti z Ra. Prvořadá touha sloužit ostatním spolu s unikátními harmoniemi vibračních komplexů této skupiny nám dává příležitost sloužit jako jeden kanál pro jednoho nekonečného Stvořitele.

Věci nepřicházejí k pozitivně orientovaným bytostem, ale přicházejí skrze ně.

59.3 Tazatel: Mám otázku od Jima, která zní: „Myslím, že jsem pronikl do záhady mé celoživotní zlosti na dělání chyb. Myslím, že jsem vždy podvědomě věděl o svých schopnostech učit se nové věci, ale má touha úspěšně dokončit mou misi na Zemi byla nabuzena skupinou Orion v iracionální a destruktivní zlost, když neuspěji. Můžete toto pozorování komentovat?“

Ra: Já jsem Ra. Navrhli bychom, aby tato entita, která si uvědomuje, že je Poutníkem, zvážila, jaké před-inkarnační volby si vybrala vzhledem k osobnímu nebo na sebe orientovanému rozhodnutí být v tomto času/prostoru tady. Tato entita si je vědoma, jak řekla, že má velký potenciál, ale potenciál pro co? To je před-inkarnační otázka.

Práce v šesté úrovni je spojit moudrost se soucitem. Tato entita oplývá moudrostí. Soucit, který [entita] doufá vyvážit, má, jako svůj protiklad, nedostatek soucitu. To se ve vědomější bytosti projeví nebo manifestuje jako nedostatek soucitu pro sebe sama. Cítíme, že na zamyšlení je toto souhrn navrhovaných konceptů, které v tomto čase smíme nabídnout bez porušení svobodné vůle.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy