Zákon jednoty Negativní cesta

Hide menu

Nalezeno 15 výsledků.

⇐ Category list

7.17 Tazatel: Snažím se pochopit, jak by se skupina, jako je ta z Orionu, mohla vyvíjet. Byl jsem toho názoru, že bližší pochopení Zákona jednoty vytvořilo podmínky přijatelnosti pohybu řekněme z naší třetí úrovně do čtvrté v našem nynějším přechodu, a snažím se pochopit, jak by bylo možné, kdybyste byl ve skupině Orionu a orientován směrem na službu sobě samému, jak byste postupoval řekněme ze třetí úrovně do čtvrté. Jaké učení by pro to bylo nezbytné?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této délky pro tento nástroj v současné době.

Vzpomeňte si, že jsme popsali určité podrobnosti, jak ti neorientující se ještě směrem k hledání služby ostatním však nalezli a mohou používat bránu do inteligentního nekonečna. To je pravda ve všech úrovních v naší oktávě. Nemůžeme mluvit za ty nad námi, jak byste řekli, v dalším kvantu nebo oktávě bytí.

Toto je nicméně pravda této oktávy úrovní. Bytosti jsou sklizeny, protože vidí a využívají světlo/lásku patřičné úrovně. Ti, kteří našli toto světlo/lásku, lásku/světlo bez výhody touhy po službě, mají nicméně ze Zákona svobodné vůle právo použití tohoto světla/lásky k jakémukoli účelu.

Také může být doplněno, že jsou systémy studia, které umožňují hledačům odloučení dosáhnout těchto bran. Toto studium je stejně obtížné jako to, které jsme vám popsali, ale existují takoví, co s vytrvalostí následují studium tak, jako vy následujete obtížnou cestu hledání vědění za účelem sloužit.

Zkreslení vychází z faktu, že ti, kdo hledají službu sobě samému, jsou vnímáni Zákonem jednoty zcela stejně jako ti, kteří hledají službu ostatním, poněvadž nejsou [snad] všichni jednota? Sloužit sobě samému a sloužit ostatním je duální metodou nazývání té samé věci, pokud dokážete pochopit podstatu Zákona jednoty.

Nyní bychom odpověděli na některé krátké otázky, které můžete mít.

19.15 Tazatel: Pak jsou nejnovější bytosti třetí úrovně, které právě prodělaly přechod ze druhé, stále silně nakloněné směrem ke službě sobě samým. Musí existovat mnoho jiných mechanizmů pro vytvoření povědomí o možnosti sloužit ostatním.

Přemýšlím za prvé... o dvou věcech. Přemýšlím o mechanizmu a přemýšlím, jak nastane zlom, kdy entita je schopná pokračovat na cestě směrem ke službě sobě, která ji eventuálně zavede do čtvrté a páté úrovně.

Předpokládal bych, že může entita pokračovat... může začít, řekněme, ve druhé úrovni se službou zcela pro sebe a pokračovat stále dál a zůstat na tom, čemu říkáme cesta služby sobě a už vůbec nikdy ji nezastaví. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Koncept služby na druhé úrovni zahrnuje sloužení těch sdružených v kmeni nebo tlupě. Toto není ve druhé úrovni viděno jako odloučení svého já od ostatních-já. Vše je viděno jako já, jelikož v některých formách entit druhé úrovně, pokud je kmen nebo tlupa oslabena, je v kmeni nebo tlupě také oslabena samotná entita.

Nová nebo začínající entita třetí úrovně má tuto nevinnou, řekněme, tendenci nebo zkreslení směrem k vnímání těch v rodině, ve společnosti, jak byste možná nazvali, ve státě jako sebe. Proto ačkoli toto zkreslení není nápomocné pro postup ve třetí úrovni, je bez polarity.

Zlom se stává zjevným, když entita vnímá ostatní-já jako ostatní-já a vědomě se rozhoduje manipulovat ostatními ve svůj prospěch. Toto je začátek cesty, o které mluvíte.

19.17 Tazatel: Můžete mi říct, která tendence vytváří jejich tah směrem k vybrané cestě služby sobě?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze v metafoře. Někteří milují světlo. Někteří milují temnotu. Je to záležitost unikátního a nekonečně různého Stvořitele, který si vybírá a hraje napříč svými zkušenostmi jako dítě na pikniku. Někteří si užívají piknik a uvědomí si, že slunce je krásné, jídlo chutné, hry osvěžující, a září s radostí stvoření. Některým připadá noc nádherná, jejich piknikem je bolest, obtíž, utrpení druhých, a zkoumání zvrácenosti přírody. Tito si užívají odlišný piknik.

Všechny tyto prožitky jsou dostupné. Je to svobodná vůle každé entity, která si vybírá formu hry, formu potěšení.

46.7 Tazatel: Jen jsem přemýšlel, pokud se entita polarizuje směrem k cestě služby sobě samé, měl by hněv stejný fyzický účinek, jako by účinkoval na entitu polarizovanou směrem k cestě služby ostatním? Způsobilo by to také rakovinu nebo je to pouze katalytický účinek působící na pozitivně polarizovanou entitu?

Ra: Já jsem Ra. Katalytické mechanismy nezávisí na vybrané polaritě komplexu mysli/těla/ducha, ale na užití nebo účelu, pro který je tento katalyzátor využit. Tudíž entita, která používá prožitek hněvu, aby se vědomě polarizovala pozitivně nebo negativně, nezažívá tělový katalyzátor, ale využívá katalyzátor pro mentální nastavení.

46.8 Tazatel: Nejsem si jistý, zda tomu rozumím. Pojďme uvést nějaké příklady: pokud se entita polarizovaná směrem k negativní cestě rozhněvá… Vezměme případ, kdy si vyvine rakovinu. Jaká je toho pro ni příčina?

Ra: Já jsem Ra. Chápeme podstatu vašeho dotazu a odpovíme v rozporu s konkrétním dotazem, pokud budete souhlasit.

46.9 Tazatel: Zajisté.

Ra: Entita polarizovaná pozitivně postřehne svůj hněv. Tato entita, pokud používá tento katalyzátor vědomě, chválí a miluje tento hněv v sobě samé. Pokud pak tento hněv vědomě zintenzivní pouze v mysli, dokud není hloupost této energie červeného paprsku spatřena ne jako hloupost v sobě sama, ale díky náhodnosti použité energie jako předmět energie duchovní entropie.

Pozitivní orientace pak poskytuje vůli a víru pokračovat v tomto mentálně intenzivním prožitku, aby byl hněv pochopen, přijat a začleněn do komplexu mysli/těla/ducha. Jiné já, jež je předmětem hněvu, je tak převedeno na předmět přijetí, pochopení a urovnání, přičemž je vše opětovně spojeno za použití velké energie, kterou hněv započal.

Negativně orientovaný komplex mysli/těla/ducha bude tento hněv používat podobně vědomým způsobem s tím, že odmítne přijmout nepřímou nebo náhodnou energii hněvu a místo toho bude skrze vůli a víru tuto energii praktickými prostředky odvádění negativního aspektu této emoce usměrňovat tak, aby získal kontrolu nad druhým já nebo jinak řídil situaci, která hněv způsobila.

Ovládnutí je klíčem k negativně polarizovanému použití katalyzátoru. Přijetí je klíčem k pozitivně polarizovanému použití katalyzátoru. Mezi těmito polaritami se nachází potenciál pro tuto náhodnou a nepřímou energii vytvořit v komplexu těla podobnost tomu, co nazýváte rakovinovým nádorem tkáně.

46.11 Tazatel: Říkáte pak, že pokud je negativně polarizovaná nebo polarizující se entita neschopna svůj vztek ovládat nebo je neschopna sebe sama v hněvu ovládat, že si může způsobit rakovinu? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně. Negativní polarizace obsahuje velkou potřebu pro ovládání a potlačování.

46.12 Tazatel: Potlačování čeho?

Ra: Já jsem Ra. Jakékoliv zkreslení komplexu mysli, které můžete nazvat emocionální, které je samo o sobě neorganizované, potřebuje pro to, aby bylo pro negativně orientovanou entitu užitečné, aby bylo potlačeno a pak přivedeno zpět v organizovaném využití. Tudíž můžete nalézt například negativně polarizované entity, které ovládají a potlačují takové základní potřeby těla jako je sexuální touha, aby pak mohla být v praxi, kdy je sexuální chování dovoleno, použita k prosazení vůle sebe sama nad ostatním já s větší efektivitou.

50.6 Tazatel: Mohl byste uvést příklad negativní polarizace sdílející lásku k sobě? Zdálo by se mi, že by to vyčerpalo negativní polarizaci. Mohl byste tento koncept rozšířit?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme použít příklady známých bytostí, kvůli porušení svobodné vůle, které by to vyvolalo.

Negativně orientovaná bytost bude ta, která cítí, že nalezla sílu, která dává smysl její existence přesně tak, jak to cítí pozitivní polarizace. Tato negativní entita bude zkoušet nabízet toto porozumění druhým-já, nejčastěji procesem vytváření elity, stoupenců a učením správnosti a potřeby zotročení druhých-já pro jejich vlastní dobro. Tato druhá já jsou chápána jako závislá a mající potřebu vedení a moudrosti od osobnosti.

54.19 Tazatel: V případě polarizace služby sobě, jaké typy katalyzátorů by si entity následující tuto cestu naprogramovaly, když dosáhnou úroveň programování svých vlastních katalyzátorů?

Ra: Já jsem Ra. Negativně orientovaná entita bude programovat pro maximální odloučení a kontrolu nad všemi věcmi a vědomými entitami, které vnímá, že jsou jiné než její vlastní já.

54.22 Tazatel: Udělala by negativní entita něco takového? Mohl byste mi dát příklad?

Ra: Já jsem Ra. Negativně orientovaný individuální komplex mysli/těla/ducha si bude běžně programovat bohatství, jednoduchost existence a nejvyšší možnost pro moc. Tudíž mnoho negativních entit oplývá zkreslením fyzického komplexu, jež nazýváte zdravím.

Negativně orientovaná entita si však může vybrat bolestivý stav za účelem zlepšení zkreslení směrem k takzvaným negativním emočním mentálním aktivitám jako zlost, nenávist a frustrace. Taková entita může použít celou inkarnační zkušenost broušením tupého ostří nenávisti nebo vzteku, aby se mohla více polarizovat do negativního neboli odděleného pólu.

55.3 Tazatel: Děkuji vám. Chci se zeptat na pár otázek o předchozím materiálu, kterému jsem nerozuměl. Doufám, že to poněkud objasní mé chápání mentálních konfigurací, se kterými jsme se zabývali.

V předposlední relaci jste uvedl: „Avšak jedná se o riziko pro entity Orionu kvůli frekvenci, se kterou se pak sklizně-schopné negativní planetární entity pokoušejí ovládnout a dávat příkazy kontaktu z Orionu právě tak, jak se tyto entity pokoušejí ovládnout planetární negativní kontakty.“ Můžete vysvětlit mechanismy, které ovlivňují polarizaci vědomí s ohledem na toto tvrzení?

Ra: Já jsem Ra. Pro negativní polarizaci je velmi nápomocné podřízení nebo zotročení ostatních já. Potenciál mezi dvěma negativně polarizovanými entitami je takový, že entita, která zotročuje jinou nebo jiné přikazuje, získává na negativní polarizaci.

Entita takto ovládaná nebo zotročená, sloužící druhému já, nezbytně ztrácí negativní polaritu, ačkoli získává touhu pro další negativní polarizaci. Tato touha pak bude mít tendenci vytvářet příležitosti k znovunabytí negativní polarity.

55.4 Tazatel: Mám pak chápat… pouze fakt, že entita třetí úrovně na této planetě… pouze fakt, že volá nebo nařizuje křižákovi Orionu, je polarizující typ činu, který ovlivňuje obě entity?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Mechanismus volání není ani v nejmenším kongruentní s mechanismem přikazování. Během volání je volající entita prosebný nováček žádající o negativní chápání, pokud můžete omluvit toto chybné označení. Odezva Orionu zvyšuje svou negativní polaritu tím, jak šíří negativní filozofii, čímž zotročuje nebo přikazuje volající entitě.

Existují však případy, kdy se kontakt stane zápasem, který je pro negativitu typický. V tomto zápase volající nebude zkoušet žádat o pomoc, ale bude požadovat výsledky. Protože entita třetí úrovně, negativně orientovaná a sklizně-schopná, má k dispozici zkušenosti z inkarnací, a protože orionští křižáci jsou do velké míry vázáni Prvním zkreslením, aby se mohli dále vyvíjet, je entita Orionu takovým přikazováním, pokud je správně provedeno, zranitelná.

V tomto případě se entita třetí úrovně stane pánem a entita Orionu padne do pasti a může jí být přikazováno. Je to vzácné. Avšak když se to stalo, zažila entita Orionu nebo společenský paměťový komplex ztrátu negativní polarity v poměru k síle přikazování entity třetí úrovně.

55.5 Tazatel: Zmínil jste, že to bude fungovat, když přikazování bude správně provedeno. Co jste myslel tím, „když bude správně provedeno“?

Ra: Já jsem Ra. Správně přikazovat znamená být skutečně negativní. Procento myšlenek a chování týkající se služby sobě se musí blížit 99 %, aby byla negativní entita třetí úrovně správně nastavena pro takový souboj v přikazování.

55.6 Tazatel: Jaký typ komunikace s entitou Orionu by negativní přikazovatel používal?

Ra: Já jsem Ra. Dva nejobvyklejší typy přikazování jsou: první - užití zvráceností sexuální magie; druhý - užití zvráceností rituální magie. V každém případě je klíčem k úspěchu čistota vůle příkazce. Koncentrace na vítezství nad služebníkem musí být téměř dokonalá.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy