Zákon jednoty Kategorie Zákon jednoty

Nalezeno 9 výsledků.

Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Ra: Já jsem Ra. Skrze tento nástroj jsem doposud nehovořil. Museli jsme počkat, než byla přesně naladěna, protože přenášíme vibrace v úzkém pásmu. Zdravíme vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele.

Sledovali jsme vaši skupinu. Byli jsme k vaší skupině přivoláni, neboť máte potřebu různorodé intenzivní zkušenosti v channelingu, nebo jak můžete také říci pokročilého přístupu k systematickému studování vzorů iluze vašeho těla, vaší mysli a vašeho ducha, čemuž říkáte hledání pravdy. Doufáme, že vám nabídneme poněkud odlišný pohled na informace, které jsou stále a vždy stejné.

Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli má jen jedno důležité sdělení. To sdělení, přátelé, jak víte, zní: „Všechny věci, všechen život, všechno stvoření je součástí jedné prvotní myšlenky.”

Vyzkoušíme každý kanál, pokud toho budeme schopní. Příjem našeho signálu je poněkud pokročilejší čin než některé více širokopásmové vibrace kanálů, otevřené ostatními členy pro více začátečnickou a středně pokročilou práci.

Pojďme na chvíli zvážit, co je myšlenka. Co je to, mí přátelé, mít myšlenku? Měli jste myšlenku dnes? Na co jste mysleli? Jaké myšlenky byly dnes součástí prvotní myšlenky? V kolika vašich myšlenkách přebývá stvoření? Obsahovaly lásku? A byla služba svobodně nabídnuta?

Nejste součástí hmotného vesmíru. Jste součástí myšlenky. Tančíte v sále, který neobsahuje žádnou hmotu. Jste tančící myšlenky. Pohybujete svým tělem, svou myslí a svým duchem v poněkud zvláštních vzorech, protože jste ne zcela pochopili koncept, že jste součástí prvotní myšlenky.

V tuto chvíli bychom se přenesli k nástroji zvanému Don. Já jsem Ra.

[Dvouminutová pauza]

Já jsem Ra. Jsem znovu s tímto nástrojem. Jsme blízko k zahájení kontaktu, ale máme problém proniknout skrze jisté mentální napětí a nesoustředěnost, které jsou celkem charakteristické pro tento kanál. Proto popíšeme typ vibrací, jež jsou posílány. Nástroj nás pocítí vstupovat do energetického pole v mírném náklonu vůči zadní straně vrcholu hlavy v úzké, ale silné intenzitě. Toto nejsme schopni změnit kvůli našim vlastním omezením ve vysílání. Proto pokud nástroj ucítí tento konkrétní účinek, může pak reprodukovat naše myšlenky tak, jak k němu přijdou. Znovu zkusíme tento kontakt. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Tento nástroj vzdoruje našemu kontaktu. Nicméně ujišťujeme ji [Carlu], že jsme spokojení s tím, že ten, kdo je zvaný Don, není v této chvíli vhodnější nástroj. Proto se přesuneme k tomu, kdo je nazýván Leonard. Znovu varujeme nástroj, že toto je komunikace v úzkém pásmu, kterou ucítí jako vibrace vstupující do aury. Nyní tento kontakt přesuneme. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Já jsem Ra. Znovu vás vítáme v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Žádáme vás o strpení s námi, protože jsme těžkým kanálem pro příjem. Avšak možná přidáme více rozměrů vašemu porozumění.

V tuto chvíli bychom rádi zkusili pohovořit k jakémukoliv tématu nebo otázce, která bude bytostmi v místnosti potenciálně žádána.

Tazatel: Zdá se, že členové Konfederace mají specifický cíl. Je to podle vás pravda, a pokud ano, jaký je váš cíl?

Ra: Já jsem Ra. Nyní komunikujeme. I my máme své místo. My nejsme ti z [hustoty] Lásky nebo ze [hustoty] Světla.* My jsme ti ze Zákona jednoty. V naší vibraci jsou polarity harmonizovány, složitosti zjednodušeny a paradoxy mají řešení. My jsme jedním. To je naše přirozenost a náš cíl.

Již jsme na vaší planetě dlouho a vykonávali jsme tady službu s různým stupněm úspěšnosti v přenášení Zákona jednoty, Spojenosti, Jednolitosti, vašim lidem. Procházeli jsme se po povrchu vaší země. Viděli jsme tváře vašich lidí. Toto není v Konfederaci u mnoha bytostí zvykem. Shledali jsme, že to bylo neúčinné.

Nicméně potom jsme cítili velkou zodpovědnost zůstat kvůli odstranění zkreslení a sil, které byly Zákonu jednoty dány. Budeme v tom pokračovat, dokud řekněme váš cyklus nebude patřičně ukončen. Pokud ne tento, pak ten další. Nejsme součástí času, a tedy jsme schopní s vámi být v jakékoli vaší době.

Dává vám to dostatek informací k pochopení našeho cíle, můj bratře?

Tazatel: Můžete mi dát více podrobností k vaší roli u Egypťanů?

Ra: Já jsem Ra. Identita vibrací Ra je naší identitou. My jako skupina, nebo to můžete nazvat, komplex společenské paměti, jsme byli v kontaktu s rasou na vaší planetě, které říkáte Egypťané. Jiní z naší úrovně měli kontakt v Jižní Americe a takzvaná „ztracená města“ byla jejich pokusem přispět k Zákonu jednoty.

Mluvili jsme s jedním, který slyšel a rozuměl a byl v pozici vyhlásit Zákon jednoty. Nicméně kněží a lidé této éry rychle zkreslili naši zprávu a obrali ji o řekněme soucit, se kterým je jednota spjatá ve své vlastní přirozenosti. Jelikož vše obsahuje, nemůže se ničeho zříkat.

Jakmile jsme nebyli schopní mít patřičné kanály, skrze které artikulovat Zákon jednoty, zřekli jsme se této nyní pokrytecké pozice, do které jsme se nechali vmanévrovat. A jiné mýty, jak je můžeme nazvat, jiné chápání, které mělo co do činění s polaritou a věcmi z vašeho vibračního komplexu, znovu zvítězily v onom konkrétním společenském komplexu.

Utváří toto dostatek informací, nebo bychom mohli mluvit dále?

Tazatel: [Otázka byla ztracená, protože tazatel seděl příliš daleko od magnetofonu na to, aby se nahrála.]

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud chcete, že je vesmír nekonečný. Toto ještě nebylo potvrzeno ani vyvráceno, ale můžeme vás ujistit, že sami nemáte konce, nemá konce vaše porozumění toho, co byste nazvali cestou hledání, ani nemá konce vaše vnímání stvoření.

To, co je nekonečné, nemůže být mnohé, protože mnohost je konečný koncept. Abyste měli nekonečnost, musíte identifikovat nebo definovat nekonečnost jako jednotu, jinak se termín nemá k čemu vztahovat nebo nemá význam. V nekonečném Stvořiteli je jenom jednota. Znáte jednoduché příklady jednoty. Viděli jste světlo, rozložené čočkou do všech barev slunečního světla. Toto je zjednodušený příklad jednoty.

Pravda není ani správná, ani špatná. Není polarita, neboť vše bude, jak byste řekli, jednou smířeno ve vašem tanci skrze komplex mysli/těla/ducha, který vás v této době baví zkreslovat různými způsoby. Zkreslení není v žádném případě nutné. Je každým z vás zvoleno jako alternativa k porozumění celistvosti jednoty myšlenky, která zastřešuje všechny věci.

Nemluvíte o podobných entitách nebo věcech. Jste každou věcí, každou bytostí, každou emocí, každou událostí, každou situací. Jste jednotou. Jste nekonečnem. Jste láska/světlo, světlo/láska. Vy jste. Toto je Zákon jednoty.

Můžeme artikulovat tento zákon ve větším detailu?

Tazatel: Zahrnoval by pak tento program učení provádění specifických věcí, specifických instrukcí a cvičení?

Ra: Já jsem Ra. V současné době nejsme inkarnovaní mezi vašimi lidmi; proto vás můžeme vést a pokusit se vysvětlit, ale nemůžeme nic příkladně ukazovat. To je handicap. Nicméně by vskutku měly během učení/vyučování, které nabízíme, probíhat specifická cvičení mysli, těla a ducha.

Opět má být zdůrazněno, že léčení je jen jedním ze zkreslení Zákona jednoty. K dosažení nezkresleného porozumění zákona není zapotřebí léčit nebo ukázat nějakou manifestaci, ale pouze využívat disciplíny porozumění.

Požádali bychom o jednu nebo dvě další otázky před zakončením této relace.

Tazatel: Mým cílem je primárně objevit více ze Zákona jednoty a bylo by velmi prospěšné objevit techniky léčení. Jsem si vědom vašeho problému vzhledem ke svobodné vůli. Můžete… Nemůžete dělat návrhy, proto se vás zeptám, jestli můžete uvést Zákon jednoty a zákony léčení.

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty, i přes všechna omezení názvu, jak říkáte vibračním zvukovým komplexům, může být aproximován tvrzením, že všechny věci jsou jedním, že není žádná polarita, žádné dobro nebo zlo, žádný nesoulad, ale pouze identita. Všechno je jedním, a to jedno je láska/světlo, světlo/láska, nekonečný Stvořitel.

Jedním z primárních zkreslení Zákona jednoty je léčení. Léčení nastává, když si komplex mysli/těla/ducha uvědomí, hluboce v sobě samém, Zákon jednoty; tedy, že zde není žádný nesoulad, žádná nedokonalost; že vše je kompletní, celistvé a perfektní. Takže inteligentní nekonečno uvnitř tohoto komplexu mysli/těla/ducha přeformuje iluzi těla, mysli nebo ducha do formy v souladu se Zákonem jednoty. Léčitel působí jako zdroj energie nebo katalyzátor pro tento zcela individuální proces.

Jedním bodem, který může být zajímavý, je, že léčitel přející se učit, musí přijmout zkreslení chápané jako odpovědnost pro toto tázání/přijímání, tedy léčení. Je to čest/povinnost, která musí být zvážena opatrně a svobodnou vůlí před vlastním tázáním.

Tazatel: Mohl byste uvést, pro obecný rozvoj čtenáře této knihy, některé z praktik nebo cvičení, která je vhodné provádět, aby produkovala zrychlení směrem k Zákonu jednoty?

Ra: Já jsem Ra.

Cvičení jedna. Toto je nejvíce ústřední a použitelné uvnitř vašeho komplexu iluzí. Moment obsahuje lásku. To je lekce/cíl této iluze nebo úrovně. Cvičení spočívá ve vědomém hledání lásky ve zkresleních povědomí a porozumění. První pokus je základním kamenem. Na tomto výběru spočívá zbytek životní zkušenosti entity. V momentě druhého hledání lásky začíná přidávání. Třetí hledání zesiluje druhé, čtvrté zesiluje nebo zdvojnásobuje třetí. Jako s předchozím typem zesilování zde bude nějaká ztráta síly kvůli chybám uvnitř hledání ve zkreslení neupřímnosti. Nicméně vědomé prohlášení, sebe sama k sobě, touhy hledat lásku je tak ústředním aktem vůle, že je, tak jako předtím, ztráta síly kvůli tomuto tření bezvýznamná.

Cvičení dvě. Vesmír je jedna bytost. Když si komplex mysli/těla/ducha prohlíží jiný komplex mysli/těla/ducha, vidí Stvořitele. Toto je užitečné cvičení.

Cvičení tři. Hleďte do zrcadla. Vizte Stvořitele.

Cvičení čtyři. Hleďte na stvoření, které obklopuje komplex mysli/těla/ducha každé entity. Vizte Stvořitele.

Základem nebo předpokladem těchto cvičení je záliba v tom, co by mohlo být nazváno meditací, rozjímáním nebo modlitbou. S tímto přístupem mohou být tato cvičení zpracována. Bez něj neklesnou data ke kořenům stromů mysli, a tím nebudou aktivovat a zušlechťovat tělo a dotýkat se ducha.

Tazatel: Možná dnes trochu ustoupím a udělám několik chybných začátků, neboť si myslím, že se nacházíme u snad nejdůležitější části toho, co děláme ve snaze učinit zřejmé skrze tázání, jak je vše jednotou a jak vše pochází z inteligentního nekonečna. Je pro mě obtížné toho dosáhnout, proto prosím, mějte s mými chybami v otázkách strpení.

Koncept, který nyní mám o procesu, když použiji jak to, co jste mi řekl, tak něco z materiálu Dewey Larsona, co souvisí s fyzikou procesu, mám [tedy] koncept, že inteligentní nekonečno expanduje směrem ven všude ze všech míst. Rozšiřuje se směrem ven rovnoměrně všemi směry, jako se všude ze všech bodů rozšiřuje povrch balónu nebo bubliny. Rozšiřuje se směrem ven jednotkovou rychlostí neboli rychlostí světla. To je Larsonova myšlenka postupu toho, co nazývá prostor/čas. Je tento koncept správný?

Ra: Já jsem Ra. Tento koncept je nesprávný, tak jako je jakýkoliv koncept inteligentního nekonečna. Tento koncept je správný v kontextu jednoho konkrétního Logosu neboli Lásky neboli zaměření tohoto Stvořitele, který si vybral Své, řekněme, přírodní zákony a způsoby jejich vyjádření matematicky nebo jinak.

Jedno nerozlišené inteligentní nekonečno, nepolarizované, plné a celé, je makrokosmem záhadou opředené bytosti. Jsme poslové Zákona jednoty. Jednota nemůže být v tomto přiblížení chápání popsána žádnou fyzikou, ale může být pouze aktivována nebo zesílena inteligentním nekonečnem díky katalyzátoru svobodné vůle. To může být obtížné přijmout. Avšak chápání, která máme ke sdílení, začínají a končí záhadou.

Tazatel: Bylo pak pro toto základním důvodem, původním důvodem zvýšit příležitost zažít jednoho Stvořitele? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To není pouze správně, ale je klíčem k tomu, co se objevuje ve všech úrovních.

Zpět na začátek

Zobrazit čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2021 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.