Zákon jednoty Sklizeň

Hide menu

Nalezeno 46 výsledků.

⇐ Category list

Tazatel: Můžete mi říci něco o planetárních změnách, které nás čekají?

[Šum v pozadí.]

Ra: Já jsem Ra. Preferoval bych počkat, dokud tento nástroj opět nedosáhne patřičného stavu jednoznačnosti nebo zaměřenosti na jeden bod.

Změny jsou velmi, velmi nepodstatné. Nezabýváme se okolnostmi, které způsobují sklizeň.

Tazatel: Myslím si, že by bylo vhodné objasnit, jak Zákon jednoty funguje v rámci tohoto přemístění bytostí na naši planetu a v rámci sklizně.

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty jednoduše uvádí, že všechny věci jsou jedno, že všechny bytosti jsou jedno. Existují určitá chování a myšlenkové formy v souladu s pochopením a praktikováním tohoto zákona. Ti, kteří ukončují cyklus zkušeností a kteří demonstrují úrovně zkreslení tohoto chápání myšlenek a činů, budou odděleni svou vlastní volbou do vibračního zkreslení, které nejvíce vyhovuje jejich komplexům mysli/těla/ducha.

Tento proces je chráněn a hlídán těmi pečujícími bytostmi blízkými k Zákonu jednoty z hlediska jejich zkreslení, které přesto volí aktivní službu.

Proto je tato iluze tvořena světlem, nebo přesněji, ale hůře pochopitelněji, světlem/láskou. Toto je v rozličných stupních intenzit. Komplex ducha každé sklizené entity se pohybuje podél linie světla, dokud záře světla není příliš silná a v tom momentě se entita zastaví. Tato entita mohla sotva dosáhnout na třetí úroveň nebo mohla být velice, velice blízko k ukončení vibrace komplexu světla/lásky třetí úrovně. Nicméně ti, kteří spadají do této oktávy zesilujícího světla/lásky, pak prožívají velký cyklus, během kterého je mnoho příležitostí k objevení zkreslení, jež jsou vlastní pro každou entitu, a tudíž zmenšující tato zkreslení.

Tazatel: Jaké je postavení této planety ve vztahu k postupu cyklů v této době?

Ra: Já jsem Ra. Tato sféra je v této době ve vibracích čtvrté dimenze. Její materiál je docela zmatený kvůli paměťovému komplexu společnosti, která je součástí jejího vědomí. To neumožňuje jednoduchý přechod k vibracím, které ji čekají. Proto to bude doprovázeno určitým nepohodlím.

Tazatel: Nastane toto nepohodlí během několika let?

Ra: Já jsem Ra. Toto nepohodlí, nebo neharmonický komplex vibrací, započal před několika vašimi lety. Bude pokračovat po dobu přibližně třiceti vašich let.

Tazatel: Předpokládám, že po tomto období třiceti let budeme planetou čtvrté úrovně. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak.

Tazatel: [Je] možné odhadnout, jaké procento současné populace bude obývat planetu čtvrté úrovně?

Ra: Sklizeň ještě neproběhla, tudíž odhad pozbývá smyslu.

Tazatel: Proces evoluce planetární populace chápu tak, že populace má na postup určitou dobu. Ta je rozdělena do tří cyklů po 25 000 letech. Na konci [období] 75 000 let planeta sama postoupí. Co způsobuje, že tato situace nastává… přesnost let, 25 000 let atd.? Začněme tím, co to nastavilo.

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, určitou energii, která, zvnějšku tekoucí a zevnitř tuhnoucí, utvořila malou oblast stvoření řízenou vaší Radou Saturnu. Pokračujte v pozorování rytmu tohoto procesu. Žijící tok tvoří rytmus, který je tak nevyhnutelný jako jedny z vašich hodin. Každá z vašich planetárních entit začala první cyklus, když energetický bod byl v tomto prostředí schopný podporovat tyto zkušenosti mysli/těla [těchto entit]. Takže každá z vašich planetárních entit je na odlišném cyklickém plánu, jak byste jej mohli nazvat. Načasování těchto cyklů je měření rovné části inteligentní energie.

Tato inteligentní energie nabízí typ hodin. Cykly se pohybují tak přesně, jako hodiny odbíjejí vaši hodinu. Proto se brána z inteligentní energie do inteligentního nekonečna otvírá bez ohledu na okolnost odbíjení hodiny.

Tazatel: Když nastane graduace a entita nebo entity se přemístí na konci cyklu z jedné planety na jinou, jakou formou cestují z jedné planety na jinou?

Ra: Já jsem Ra. Ve schématu Stvořitele je prvním krokem bytostného celku mysli/těla/ducha umístění svého zkreslení komplexu mysli/těla/ducha na správné místo lásky/světla. Toto se dělá pro zajištění správného léčení komplexu a eventuální sladění s komplexem bytostného celku. Toto trvá velmi variabilní délku vašeho prostoru/času.

Poté, co je to hotové, je zkušenost cyklu rozpuštěna a filtrována, dokud nezůstane pouze destilát zkreslení ve své čisté formě. V tomto momentě hodnotí bytostný celek mysli/těla/ducha potřeby úrovně svého bytí a vybírá si vhodnější nové prostředí buď pro opakování cyklu, nebo pro posun vpřed do cyklu dalšího. Toto je způsob sklizně, střežený a hlídaný mnohými.

Tazatel: Když je entita přesouvána z jedné planety na jinou, je přesouvána myšlenkou nebo v plavidle?

Ra: Já jsem Ra. Bytostný celek mysli/těla/ducha je jedním se Stvořitelem. Není zde žádné zkreslení času/prostoru. Proto je to záležitost myšlení na přesnou lokaci v nekonečném poli časů/prostorů.

Tazatel: Řekl jste, že entity z Maldeku by mohly jít do… některé mohou jít do negativní čtvrté úrovně. Existují lidé, kteří odcházejí z naší současné třetí úrovně do míst ve vesmíru a slouží, které jsou planetami čtvrté úrovně ve službě sobě sama nebo[li] negativní typy planet?

Ra: Já jsem Ra. Otázka je nejasná. Prosím zopakujte.

Tazatel: Jakmile náš cyklus skončí a nastane graduace, je pro kohokoli možné přejít z této třetí úrovně na planetu čtvrté úrovně, která je typu služby sobě samé nebo[li] negativního typu?

Ra: Já jsem Ra. Nyní chápeme specifičnost vaší otázky. V rámci této sklizně naznačuje vortex možnosti/pravděpodobnosti sklizeň, ačkoliv malou, tohoto typu. Toto je správně.

Tazatel: Jaká je úroveň naší planety Země v současné době?

Ra: Já jsem Ra. Sféra, kterou obýváte, je třetí úrovně ve svém bytí komplexu mysli/těla/ducha. Nyní je v kontinuu prostoru/času čtvrté úrovně. Toto způsobuje poněkud obtížnou sklizeň.

Tazatel: Jak se planeta třetí úrovně stane planetou čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka.

Čtvrtá úroveň je, jak jsme řekli, tak uspořádána ve svém přístupu stejně, jak tikají hodiny. Prostor/čas vaší sluneční soustavy umožnil této planetární sféře se pohybovat ve spirále do prostoru/času jiné vibrační konfigurace. Toto způsobuje planetární sféře, že je schopná být utvářena těmito novými zkresleními. Nicméně myšlenkové formy vašich lidí jsou během tohoto časového úseku takové, že komplexy mysli/těla/ducha jak individuální, tak společenské jsou roztroušené po celém spektru, namísto toho, aby se stávaly schopnými uchopit střelku, řekněme, a zaměřit kompas jedním směrem.

Takže vstup do vibrace lásky, někdy nazývané vašimi lidmi jako vibrace porozumění, není efektivní se současným společenským komplexem. Takže sklizeň by měla být taková, že mnozí budou opakovat cyklus třetí úrovně. Energie vašich Poutníků, vašich učitelů a adeptů jsou nakloněny na zvýšení sklizně. Nicméně je málo těch pro sklizeň.

Tazatel: Mělo by nyní nějakou hodnotu pro lidi této planety, v této době, dokončit tento stroj?

Ra: Já jsem Ra. Sklizeň je nyní. V současné době není žádný důvod zahrnout úsilí ke zkreslením směrem k dlouhověkosti, ale raději podporovat zkreslení k hledání svého srdce, protože to, co sídlí jasně v energetickém poli fialového paprsku, určí sklizeň každého komplexu mysli/těla/ducha.

Tazatel: Trauma… pouze to tak nazvu... předpokládám, že přinese, jakmile cyklus skončí, nepříjemnosti [neslyšitelné]. Některé entity začnou hledat nebo dostanou katalyzátor, dalo by se říci, k hledání kvůli traumatu a možná uslyší vaše slova skrze možná telepatii nebo psaný materiál, například až publikujeme tuto knihu.

Ra: Já jsem Ra. Rozumíte tomu správně až na nepochopení, že nepříjemnosti začaly.

Tazatel: Existuje sklizeň entit orientovaných směrem k službě sobě samým stejně, jako existuje sklizeň entit orientovaných směrem k službě ostatním?

Ra: Já jsem Ra. Existuje jedna sklizeň. Ti schopní vstoupit do čtvrté úrovně skrze úrovně vibračního komplexu si mohou vybrat způsob svého dalšího hledání jednoho Stvořitele.

Tazatel: Pak jakmile vstoupíme do čtvrté úrovně, nastane rozdělení, řekněme, a část jednotlivců, kteří půjdou do čtvrté úrovně, půjdou na planety nebo místa, kde je služba ostatním a druhá část půjde do míst, kde je služba sobě samým. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Tazatel: Předpokládám, že není pro jedince nezbytné rozumět Zákonu jednoty, aby přešel ze třetí do čtvrté úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je zcela nezbytné, aby si entita vědomě uvědomila, že nerozumí, aby byla sklizně-schopná. Pochopení (Chápání) není této úrovně.

Tazatel: Toto je velmi důležitý bod. Použil jsem chybné slovo. Co jsem zamýšlel říci, bylo to, že věřím, že nebylo nezbytné pro entitu, aby si byla vědomě vědoma Zákona jednoty pro přechod z třetí do čtvrté úrovně.

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Přeji si znovu říct… považuji za čest, velkou čest, a také výsadu, tak jako moji [neslyšitelné]. A rád bych zopakoval, že moje otázky někdy mohou jít trochu z cesty, protože pokračuji v něčem, s čím jsem již začal pracovat v použití Zákona jednoty, abych lépe pochopil primárně princip svobodné vůle a další zkreslení, která objevujeme.

Právě nyní mě napadly tři otázky při meditaci. Položím je jako první předtím, než budeme pokračovat.

Za prvé, nyní se nacházíme ve čtvrté úrovni. Vzrostou účinky čtvrté úrovně v dalších třiceti letech? Uvidíme více změn v našem prostředí a v našem účinku na naše prostředí?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je vibrační spektrum. Vaše kontinuum času/prostoru spirálovitě posunulo vaši planetární sféru a vaši, co bychom nazvali, galaxii, co nazýváte hvězdou, do této vibrace. To způsobí vlastní planetární sféře, že si elektromagneticky přenastaví své vortexy přijímání kosmických sil proudících dovnitř, které se vyjadřují jako vibrační sítě, takže Země bude magnetizována ve čtvrté úrovni, jak byste to mohli nazvat.

To se stane s určitými nepříjemnostmi, jak jsme řekli dříve, kvůli energiím myšlenkových forem vašich lidí, které narušují pravidelné konstrukty energetických vzorů uvnitř spirál energie vaší Země, což způsobuje zvýšení entropie a nepoužitelné teplo. Toto způsobí vaší planetární sféře výskyt některých trhlin v jejím vnějším plášti, zatímco se bude vhodně magnetizovat pro čtvrtou úroveň. Toto je planetární přizpůsobení.

Objevíte prudký nárůst počtu lidí, jak nazýváte komplexy mysli/těla/ducha, jejichž vibrační potenciál zahrnuje potenciál pro zkreslení čtvrté vibrace. Takže se bude zdát, že tu bude, řekněme, nové plemeno. To jsou ti, kteří se inkarnují pro práci ve čtvrté úrovni.

Bude zde také v krátké perspektivě prudký nárůst negativně orientovaných nebo polarizovaných komplexů mysli/těla/ducha a společenských komplexů, kvůli polarizujícím podmínkám prudkého vymezení mezi charakteristikami čtvrté úrovně a orientací služby sobě třetí úrovně.

Ti, kteří zůstanou ve čtvrté úrovni na této planetě, budou takzvané pozitivní orientace. Mnozí přijdou odjinud, protože se zdá, že přes veškerou nejlepší snahou Konfederace, což zahrnuje ty z vašich vnitřních rovin, vnitřních civilizací a ty z jiných úrovní, bude sklizeň mnohem menší než ta, jakou je tato planetární sféra schopná pohodlně podporovat ve službě.

Tazatel: Chtěl bych nyní vyjasnit něco, čímž jsem si teď sám jistý. Lidé této planety, kteří následují nějaké náboženství nebo vůbec žádné nebo nemající žádnou intelektuální znalost o Zákoně jednoty nebo vůbec něčeho, mohou být přesto sklizeni do čtvrté úrovně, pokud jsou té vibrace. Není to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně naleznete málo těch, kteří jsou schopní sklizně a jejichž záře nezpůsobí ostatním, aby si byli vědomi jejich, co byste mohli nazvat, spirituality, kvality zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Tudíž není obzvláště pravděpodobné, že by entita byla zcela neznáma svým nejbližším známým jako neobvykle zářivá osobnost, ani kdyby tento jedinec nebyl součástí zkreslení vašich takzvaných náboženských systémů.

Tazatel: Mluvil jste o odpuštění jako o zmírnění karmy. Jsou… jsou… mám potíže s vyjádřením této otázky. Myslím, že se k tomu budu muset vrátit. Zeptám se na tuto jinou otázku.

Můžete mi říct, proč bude Země čtvrté úrovně pozitivní namísto čtvrté úrovně negativní poté, co bude cyklus kompletní, poněvadž se zdá že máme větší negativní populaci?

Ra: Já jsem Ra. Země se zdá být negativní. To je kvůli tichému, řekněme, hororu, což je běžným zkreslením, které ty dobré nebo pozitivně orientované entity mají směrem k událostem, které jsou [ve] vaší prostorové/časové přítomnosti. Nicméně ti orientovaní a sklizně-schopní ve způsobech služby ostatním vysoce početně převažují nad těmi, jejichž orientace směrem k službě sobě samým se stala dostatečnou pro sklizeň (pozn. volnější překlad „has become that of harvestable quality“).

Tazatel: Jinými slovy zde bude méně negativních entit sklizených do čtvrté úrovně než těch pozitivních. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Velká většina vašich lidí si zopakuje třetí úroveň.

Tazatel: Mám tomu rozumět tak, že sklizeň nastane v roce 2011 nebo bude rozložena?

Ra: Já jsem Ra. Je to odhad. Uvedli jsme, že máme obtíže s vaším časem/prostorem. Je to vhodný pravděpodobný/možný bod času/prostoru pro sklizeň. Ti, kteří nebudou v té době v inkarnaci, budou do sklizně zahrnuti.

Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nepřeji si zabrat více času kladením otázek znovu dokola. Některé jsou tak důležité, že se pokouším klást některé podobné otázky různými způsoby, aby došlo k rozšíření odpovědi. Vypadá to jako [neslyšitelné], co dosahujeme, možná ne.

V knize Oahspe: Nová bible je uvedeno, že pokud je jednotlivec více jak z padesáti procent pro ostatní… to jest, jde více jak 50 % službou ostatním, a je méně jak padesát procent služby sobě samé, pak je sklizně-schopný. Je to správné tvrzení?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud sklízení bude pro pozitivní čtvrtou dimenzionální úroveň.

Tazatel: Jaké musí být procento entity, řekněme, pokud má být sklizena jako negativní?

Ra: Já jsem Ra. Entita, která si přeje následovat cestu služby sobě samé musí dosáhnout stupně pěti, to jest pěti procent služby ostatním, devadesát pět procent služby sobě. Musí se blížit úplnosti. Negativní cesta je celkem obtížná k dosažení sklizně-schopnosti a vyžaduje velkou oddanost.

Tazatel: Proč je negativní cesta o tolik složitější cestou k dosažení sklizně-schopnosti než pozitivní?

Ra: Já jsem Ra. To je díky zkreslení Zákona jednoty, které naznačuje, že brána do inteligentního nekonečna je bránou na konci jedné rovné a úzké cesty*, jak ji můžete nazvat. Dosáhnout padesáti jednoho procenta oddanosti pro prospěch ostatních-já je stejně obtížné jako dosažení pěti procent oddanosti pro ostatní-já. Řekněme, že mezi těmito dvěma se nachází propast lhostejnosti.

Tazatel: Dobře, potom tedy pokud je entita sklizena do čtvrté úrovně se stupněm, řekněme, padesáti jedna procent pro ostatní, čtyřiceti devíti procent pro sebe, do jaké pod-úrovně čtvrté úrovně by přešla? Předpokládám, že existují různé pod-úrovně v rámci čtvrté úrovně.

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Každý vstupuje do pod-úrovně, která vibruje v souladu s chápáním entity.

Tazatel: V současnosti, blízko konce cyklu, jak jsou reinkarnace do fyzických těl přidělovány, řekněme, na této planetě? V našem vlastním [neslyšitelné].

Ra: Já jsem Ra. Entity, které si přejí získat kriticky potřebnou zkušenost za účelem se stát sklizně-schopnými, jsou inkarnovány přednostně před těmi, které budou, bez příliš velkých pravděpodobných/možných pochyb, potřebovat znovu prožít tuto úroveň.

Tazatel: Jak dlouho toto probíhá, tento typ přidělování?

Ra: Já jsem Ra. Probíhá to od té doby, kdy se první individuální entita stala vědomou své potřeby učit se lekce této úrovně. To byl počátek toho, co můžete nazvat inkarnace podle stáří vibrace.

Tazatel: Můžete vysvětlit, co myslíte inkarnací podle stáří vibrace?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka této relace práce.

Inkarnace podle stáří vibrace je přednostní zacházení, řekněme, které následuje způsoby Zákona jednoty a které povzbuzuje sklizně-schopné jedince, kde každému jedinci, který se stává vědomým o času sklizně a o potřebě na vlastní úrovni nasměrovat mysl, tělo a ducha směrem k učení/vyučování těchto lekcí, je dána priorita, aby tato entita měla nejlepší možnou šanci, řekněme, k úspěchu tohoto pokusu.

Můžeme se teď zeptat, zda máte nějaké otázky?

Tazatel: Děkuji vám. Jak se blížíme ke konci tohoto hlavního cyklu, může se pro entity objevit navyšující množství katalyzátorů. Přemýšlím, jak se planetární vibrace poněkud neshodují s vibracemi čtvrté úrovně a katalyzátory jsou navýšeny, zda to vytvoří nepatrně více polarizace, a tím bude díky těmto katalyzátorům nepatrně větší pozitivní sklizeň a stejným způsobem vytvoří více negativní polarizace a pak bude o nepatrné množství větší negativní sklizeň [způsobená] tímto mechanismem přechodu, který je bohužel poněkud více katalytický, než jaký by byl, kdyby planeta dosáhla vyššího stavu vědomí. Děje se to?

Ra: Já jsem Ra. Na otázku musí být odpovězeno ve dvou částech. Za prvé, planetární katastrofy, jak je můžete nazvat, jsou příznakem spíše obtížné sklizně než vědomě pro sklizeň naprogramovanými katalyzátory. Tudíž se tímto neznepokojujeme, protože je to náhodné s ohledem na vědomý katalyzátor, jako je ten, který my můžeme zpřístupnit.

Druhá část je tato: výsledky náhodného katalyzátoru toho, co nazýváte pozemskými změnami, jsou také náhodné. Tudíž můžeme vidět pravděpodobné/možné vortexy směřující směrem k pozitivnímu a negativnímu. Avšak bude tomu tak, jak tomu bude. Skutečné příležitosti pro vědomý katalyzátor nejsou funkcí pozemských změn, ale funkcí výsledku systému inkarnací podle stáří [vibrací], který v době sklizně umístil do inkarnace ty, jejichž šance použití životních zkušeností na to, aby se staly sklizně-schopnými, jsou největší.

Tazatel: Je tento systém podle stáří také používán pro stranu služby sobě, aby se stala na své straně sklizně-schopnou?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Můžete se v tuto chvíli zeptat na jednu plnou otázku.

Tazatel: Jaká bude pak na této planetě doba přechodu z třetí do čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Je těžké to odhadnout kvůli neobvyklým anomáliím tohoto přechodu. V tomto bodě prostoru/času existují inkarnované bytosti, které započaly práci čtvrté úrovně. Avšak stav planetárního vědomí třetí úrovně tento proces zpomaluje. V tomto konkrétním bodě možnost/pravděpodobnost naznačuje období přechodu někde mezi 100 a 700 vašimi roky. Toto nemůže být přesné díky nepředvídatelnosti vašich lidí v tomto prostoru/času.

Tazatel: Zvýšila se již frekvenčně vibrace základního, … fotonu, všech našich částic?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Jedná se o tento vliv, který začal způsobovat, že se myšlenky stávají věcmi. Jako příklad můžete pozorovat, že se myšlenky hněvu stávají těmi buňkami fyzického komplexu těla, které se vymykají kontrole a stávají se tím, co nazýváte rakovinou.

Tazatel: Jak, předpokládám, že jsme, naše vibrace… Předpokládám, že se tato vibrace začala zvyšovat před asi dvaceti a třiceti roky. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. První poslové tohoto [jevu] existovali asi před čtyřiceti pěti vašimi roky, přičemž energie vibrují intenzivněji v době posledních čtyřiceti let a předcházejí konečný přesun vibrační hmoty, řekněme, skrze kvantový skok, jak byste jej nazvali.

Tazatel: Když to začalo před čtyřiceti lety a když vezmeme celkové zvýšení vibrací, které budeme zažívat v této změně úrovně, v jakém přibližně procentu cesty se skrze tento nárůst vibrací nacházíme?

Ra: Já jsem Ra. Vibrační podstata vašeho prostředí je skutečná zelená barva. Ta je v tomto čase silně protkaná oranžovým paprskem planetárního vědomí. Avšak podstata kvant je taková, že posun přes hranice je diskrétním umístěním vibračního stupně.

Tazatel: Děkuji vám. Velmi důležitý koncept. Vysvětluje to, že základní vibrace, kterou nyní prožíváme, je skutečné zelené barvy nebo čtvrté úrovně fakt, že existuje mnoho mentálních účinků na materiální objekty, jež jsou nyní poprvé hromadně pozorovatelné, jako je ohýbání kovu myslí?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka v tomto sezení. To není pouze správně, ale doporučujeme vám rozvinout tento koncept dále a pochopit veliké množství entit s takzvanými mentálními nemocemi, které se vyskytují kvůli účinku této pravé barvy zeleného paprsku na mentální konfiguraci těch, jež nejsou mentálně připraveni poprvé čelit sami sobě.

Máte nějaké další krátké otázky, než skončíme?

Tazatel: Jen dvě. S ohledem na to, co jste právě řekl, byli by pak ti lidé, kteří se sem inkarnovali stářím vibrace a kteří se inkarnovali za cestou služby sobě samým, těmi, jež by měli extrémní mentální obtíže s touto vibrací zeleného paprsku?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Je to spíše množství těch, kteří se rozptylovali a nepřipravili se na tento přechod a kteří jsou zároveň poněkud citliví na vliv vibrace. To jsou ti, kteří mohou být ovlivněni.

Tazatel: Pak je tedy mezi třetí a čtvrtou úrovní největším rozdílem v připravenosti pro sklizeň to, že na konci třetí úrovně je jednotlivec sklizen jako funkce svého fialového paprsku, ale ve čtvrté úrovni je pak ekvivalentem fialový paprsek celého společenského paměťového komplexu, který musí být schopný sklizně, aby se posunul do páté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoliv v páté úrovni si entity mohou vybrat učit se jako společenské paměťové komplexy nebo jako komplexy mysli/těla/ducha a mohou za těchto podmínek graduovat do šesté úrovně, jelikož pátá úroveň je velice svobodnou úrovní, kdežto lekce soucitu vedoucí k moudrosti musí nezbytně souviset s ostatními-já.

Tazatel: Ve čtvrté úrovni na této planetě poté, co budeme zcela převedeni, a až bude sklizeň dokončena, budou bytosti čtvrté úrovně inkarnovány na povrchu této planety, jak tento konkrétní povrch známe. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Pravděpodobné/možné vortexy naznačují, že toto s největší pravděpodobností nastane.

Tazatel: Budou pak v tom čase na povrchu planety nějaké bytosti páté a/nebo šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Ne na dost dlouhou dobu vašeho času, jelikož bytosti čtvrté úrovně potřebují strávit svůj prostor/čas pro učení/vyučování s entitami své vlastní úrovně.

Tazatel: Pak v podstatě, co říkáte je, že v tom bodě nebude vyučování bytostmi páté nebo šesté úrovně dost dobře chápáno čtvrtou úrovní, novou čtvrtou úrovní.

Ra: Já jsem Ra. Přejete si se nás na tento bod zeptat?

Tazatel: Myslím, že jsem to nekonstatoval správně. Je pravda, že bytosti čtvrté úrovně, nové čtvrté úrovně, se potřebují vyvinout ve svém myšlení, aby dosáhly bodu, kde lekce páté úrovně budou mít význam?

Ra: Já jsem Ra. Chápeme směr vašeho dotazu. Ačkoliv je pravda, že jak bytosti čtvrté úrovně postupují, mají více a více potřebu učení ostatních úrovní, a je také pravdou, že jak my k vám hovoříme díky volání, je volaná informace vždy k dispozici. Jedná se jednoduše o to, že bytosti páté úrovně nebudou žít na povrchu planetární sféry, dokud planeta nedosáhne vibračního stupně páté úrovně.

Tazatel: Vybrali jsme hodnoty… nebo vy jste předali hodnoty lepší jak 50 % pro služby ostatním pro společenské paměťové komplexy pozitivní čtvrté úrovně a lepší než 95 % pro služby sobě sama pro komplexy negativní čtvrté úrovně. Odpovídají tyto hodnoty stejné úrovni, řekněme, vibrace?

Ra: Já jsem Ra. Vidím, že máte obtíže s vyjádřením své otázky. Odpovíme s pokusem váš dotaz objasnit.

Vibrační úrovně nemají být pro pozitivní i negativní orientaci chápány jako stejné. Mají být chápány jako schopnost přijmout a pracovat s inteligentním nekonečnem do určitého stupně intenzity. Vzhledem k faktu, že primární modrá barva, nebo řekněme, energie v negativně orientovaném systému síly chybí, nejsou zelené/modré vibrační energie ve vibračních plánech nebo vzorech negativní čtvrté a páté úrovně vibrace vidět.

Na druhou stranu obsahuje pozitivní orientace plné spektrum časových/prostorových vzorů pravých barev, a tudíž obsahuje rozdílný vibrační vzor nebo plán. Oba jsou schopné dělat práci čtvrté úrovně. To je kritérium pro sklizeň.

Tazatel: Řekl jste, že modrá chybí v negativní čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Objasníme to dále. Jak jsme uvedli předtím, všechny bytosti mají potenciál pro všechny vibrační úrovně. Tudíž potenciál pro aktivaci zeleného a modrého energetického centra je samozřejmě přesně tam, kde ve stvoření Lásky musí být. Avšak negativně polarizovaná entita dosáhne sklizně díky extrémně efektivnímu použití červeného a žlutého/oranžového s tím, že se přesune přímo do indigového centra a umožní skrze tento kanál inteligentní energie vtoky inteligentního nekonečna.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2023 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy