Zákon jednoty Kategorie Sklizeň

Nalezeno 24 výsledků.

Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Tazatel: Můžete mi říci něco o planetárních změnách, které nás čekají?

[Šum v pozadí.]

Ra: Já jsem Ra. Preferoval bych počkat, dokud tento nástroj opět nedosáhne patřičného stavu jednoznačnosti nebo zaměřenosti na jeden bod.

Změny jsou velmi, velmi nepodstatné. Nezabýváme se okolnostmi, které způsobují sklizeň.

Tazatel: Myslím si, že by bylo vhodné objasnit, jak Zákon jednoty funguje v rámci tohoto přemístění bytostí na naši planetu a v rámci sklizně.

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty jednoduše uvádí, že všechny věci jsou jedno, že všechny bytosti jsou jedno. Existují určitá chování a myšlenkové formy v souladu s pochopením a praktikováním tohoto zákona. Ti, kteří ukončují cyklus zkušeností a kteří demonstrují úrovně zkreslení tohoto chápání myšlenek a činů, budou odděleni svou vlastní volbou do vibračního zkreslení, které nejvíce vyhovuje jejich komplexům mysli/těla/ducha.

Tento proces je chráněn a hlídán těmi pečujícími bytostmi blízkými k Zákonu jednoty z hlediska jejich zkreslení, které přesto volí aktivní službu.

Proto je tato iluze tvořena světlem, nebo přesněji, ale hůře pochopitelněji, světlem/láskou. Toto je v rozličných stupních intenzit. Komplex ducha každé sklizené entity se pohybuje podél linie světla, dokud záře světla není příliš silná a v tom momentě se entita zastaví. Tato entita mohla sotva dosáhnout na třetí úroveň nebo mohla být velice, velice blízko k ukončení vibrace komplexu světla/lásky třetí úrovně. Nicméně ti, kteří spadají do této oktávy zesilujícího světla/lásky, pak prožívají velký cyklus, během kterého je mnoho příležitostí k objevení zkreslení, jež jsou vlastní pro každou entitu, a tudíž zmenšující tato zkreslení.

Tazatel: Jaké je postavení této planety ve vztahu k postupu cyklů v této době?

Ra: Já jsem Ra. Tato sféra je v této době ve vibracích čtvrté dimenze. Její materiál je docela zmatený kvůli paměťovému komplexu společnosti, která je součástí jejího vědomí. To neumožňuje jednoduchý přechod k vibracím, které ji čekají. Proto to bude doprovázeno určitým nepohodlím.

Tazatel: Nastane toto nepohodlí během několika let?

Ra: Já jsem Ra. Toto nepohodlí, nebo neharmonický komplex vibrací, započal před několika vašimi lety. Bude pokračovat po dobu přibližně třiceti vašich let.

Tazatel: Předpokládám, že po tomto období třiceti let budeme planetou čtvrté úrovně. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak.

Tazatel: [Je] možné odhadnout, jaké procento současné populace bude obývat planetu čtvrté úrovně?

Ra: Sklizeň ještě neproběhla, tudíž odhad pozbývá smyslu.

Tazatel: Proces evoluce planetární populace chápu tak, že populace má na postup určitou dobu. Ta je rozdělena do tří cyklů po 25 000 letech. Na konci [období] 75 000 let planeta sama postoupí. Co způsobuje, že tato situace nastává… přesnost let, 25 000 let atd.? Začněme tím, co to nastavilo.

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, určitou energii, která, zvnějšku tekoucí a zevnitř tuhnoucí, utvořila malou oblast stvoření řízenou vaší Radou Saturnu. Pokračujte v pozorování rytmu tohoto procesu. Žijící tok tvoří rytmus, který je tak nevyhnutelný jako jedny z vašich hodin. Každá z vašich planetárních entit začala první cyklus, když energetický bod byl v tomto prostředí schopný podporovat tyto zkušenosti mysli/těla [těchto entit]. Takže každá z vašich planetárních entit je na odlišném cyklickém plánu, jak byste jej mohli nazvat. Načasování těchto cyklů je měření rovné části inteligentní energie.

Tato inteligentní energie nabízí typ hodin. Cykly se pohybují tak přesně, jako hodiny odbíjejí vaši hodinu. Proto se brána z inteligentní energie do inteligentního nekonečna otvírá bez ohledu na okolnost odbíjení hodiny.

Tazatel: Když nastane graduace a entita nebo entity se přemístí na konci cyklu z jedné planety na jinou, jakou formou cestují z jedné planety na jinou?

Ra: Já jsem Ra. Ve schématu Stvořitele je prvním krokem bytostného celku mysli/těla/ducha umístění svého zkreslení komplexu mysli/těla/ducha na správné místo lásky/světla. Toto se dělá pro zajištění správného léčení komplexu a eventuální sladění s komplexem bytostného celku. Toto trvá velmi variabilní délku vašeho prostoru/času.

Poté, co je to hotové, je zkušenost cyklu rozpuštěna a filtrována, dokud nezůstane pouze destilát zkreslení ve své čisté formě. V tomto momentě hodnotí bytostný celek mysli/těla/ducha potřeby úrovně svého bytí a vybírá si vhodnější nové prostředí buď pro opakování cyklu, nebo pro posun vpřed do cyklu dalšího. Toto je způsob sklizně, střežený a hlídaný mnohými.

Tazatel: Když je entita přesouvána z jedné planety na jinou, je přesouvána myšlenkou nebo v plavidle?

Ra: Já jsem Ra. Bytostný celek mysli/těla/ducha je jedním se Stvořitelem. Není zde žádné zkreslení času/prostoru. Proto je to záležitost myšlení na přesnou lokaci v nekonečném poli časů/prostorů.

Tazatel: Děkuji vám. Jak se blížíme ke konci tohoto hlavního cyklu, může se pro entity objevit navyšující množství katalyzátorů. Přemýšlím, jak se planetární vibrace poněkud neshodují s vibracemi čtvrté úrovně a katalyzátory jsou navýšeny, zda to vytvoří nepatrně více polarizace, a tím bude díky těmto katalyzátorům nepatrně větší pozitivní sklizeň a stejným způsobem vytvoří více negativní polarizace a pak bude o nepatrné množství větší negativní sklizeň [způsobená] tímto mechanismem přechodu, který je bohužel poněkud více katalytický, než jaký by byl, kdyby planeta dosáhla vyššího stavu vědomí. Děje se to?

Ra: Já jsem Ra. Na otázku musí být odpovězeno ve dvou částech. Za prvé, planetární katastrofy, jak je můžete nazvat, jsou příznakem spíše obtížné sklizně než vědomě pro sklizeň naprogramovanými katalyzátory. Tudíž se tímto neznepokojujeme, protože je to náhodné s ohledem na vědomý katalyzátor, jako je ten, který my můžeme zpřístupnit.

Druhá část je tato: výsledky náhodného katalyzátoru toho, co nazýváte pozemskými změnami, jsou také náhodné. Tudíž můžeme vidět pravděpodobné/možné vortexy směřující směrem k pozitivnímu a negativnímu. Avšak bude tomu tak, jak tomu bude. Skutečné příležitosti pro vědomý katalyzátor nejsou funkcí pozemských změn, ale funkcí výsledku systému inkarnací podle stáří [vibrací], který v době sklizně umístil do inkarnace ty, jejichž šance použití životních zkušeností na to, aby se staly sklizně-schopnými, jsou největší.

Tazatel: Je tento systém podle stáří také používán pro stranu služby sobě, aby se stala na své straně sklizně-schopnou?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Můžete se v tuto chvíli zeptat na jednu plnou otázku.

Tazatel: Jaká bude pak na této planetě doba přechodu z třetí do čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Je těžké to odhadnout kvůli neobvyklým anomáliím tohoto přechodu. V tomto bodě prostoru/času existují inkarnované bytosti, které započaly práci čtvrté úrovně. Avšak stav planetárního vědomí třetí úrovně tento proces zpomaluje. V tomto konkrétním bodě možnost/pravděpodobnost naznačuje období přechodu někde mezi 100 a 700 vašimi roky. Toto nemůže být přesné díky nepředvídatelnosti vašich lidí v tomto prostoru/času.

Tazatel: Zvýšila se již frekvenčně vibrace základního, … fotonu, všech našich částic?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Jedná se o tento vliv, který začal způsobovat, že se myšlenky stávají věcmi. Jako příklad můžete pozorovat, že se myšlenky hněvu stávají těmi buňkami fyzického komplexu těla, které se vymykají kontrole a stávají se tím, co nazýváte rakovinou.

Tazatel: Jak, předpokládám, že jsme, naše vibrace… Předpokládám, že se tato vibrace začala zvyšovat před asi dvaceti a třiceti roky. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. První poslové tohoto [jevu] existovali asi před čtyřiceti pěti vašimi roky, přičemž energie vibrují intenzivněji v době posledních čtyřiceti let a předcházejí konečný přesun vibrační hmoty, řekněme, skrze kvantový skok, jak byste jej nazvali.

Tazatel: Když to začalo před čtyřiceti lety a když vezmeme celkové zvýšení vibrací, které budeme zažívat v této změně úrovně, v jakém přibližně procentu cesty se skrze tento nárůst vibrací nacházíme?

Ra: Já jsem Ra. Vibrační podstata vašeho prostředí je skutečná zelená barva. Ta je v tomto čase silně protkaná oranžovým paprskem planetárního vědomí. Avšak podstata kvant je taková, že posun přes hranice je diskrétním umístěním vibračního stupně.

Tazatel: Děkuji vám. Velmi důležitý koncept. Vysvětluje to, že základní vibrace, kterou nyní prožíváme, je skutečné zelené barvy nebo čtvrté úrovně fakt, že existuje mnoho mentálních účinků na materiální objekty, jež jsou nyní poprvé hromadně pozorovatelné, jako je ohýbání kovu myslí?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka v tomto sezení. To není pouze správně, ale doporučujeme vám rozvinout tento koncept dále a pochopit veliké množství entit s takzvanými mentálními nemocemi, které se vyskytují kvůli účinku této pravé barvy zeleného paprsku na mentální konfiguraci těch, jež nejsou mentálně připraveni poprvé čelit sami sobě.

Máte nějaké další krátké otázky, než skončíme?

Tazatel: Jen dvě. S ohledem na to, co jste právě řekl, byli by pak ti lidé, kteří se sem inkarnovali stářím vibrace a kteří se inkarnovali za cestou služby sobě samým, těmi, jež by měli extrémní mentální obtíže s touto vibrací zeleného paprsku?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Je to spíše množství těch, kteří se rozptylovali a nepřipravili se na tento přechod a kteří jsou zároveň poněkud citliví na vliv vibrace. To jsou ti, kteří mohou být ovlivněni.

Tazatel: Pak je tedy mezi třetí a čtvrtou úrovní největším rozdílem v připravenosti pro sklizeň to, že na konci třetí úrovně je jednotlivec sklizen jako funkce svého fialového paprsku, ale ve čtvrté úrovni je pak ekvivalentem fialový paprsek celého společenského paměťového komplexu, který musí být schopný sklizně, aby se posunul do páté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoliv v páté úrovni si entity mohou vybrat učit se jako společenské paměťové komplexy nebo jako komplexy mysli/těla/ducha a mohou za těchto podmínek graduovat do šesté úrovně, jelikož pátá úroveň je velice svobodnou úrovní, kdežto lekce soucitu vedoucí k moudrosti musí nezbytně souviset s ostatními-já.

Tazatel: Ve čtvrté úrovni na této planetě poté, co budeme zcela převedeni, a až bude sklizeň dokončena, budou bytosti čtvrté úrovně inkarnovány na povrchu této planety, jak tento konkrétní povrch známe. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Pravděpodobné/možné vortexy naznačují, že toto s největší pravděpodobností nastane.

Tazatel: Budou pak v tom čase na povrchu planety nějaké bytosti páté a/nebo šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Ne na dost dlouhou dobu vašeho času, jelikož bytosti čtvrté úrovně potřebují strávit svůj prostor/čas pro učení/vyučování s entitami své vlastní úrovně.

Tazatel: Pak v podstatě, co říkáte je, že v tom bodě nebude vyučování bytostmi páté nebo šesté úrovně dost dobře chápáno čtvrtou úrovní, novou čtvrtou úrovní.

Ra: Já jsem Ra. Přejete si se nás na tento bod zeptat?

Tazatel: Myslím, že jsem to nekonstatoval správně. Je pravda, že bytosti čtvrté úrovně, nové čtvrté úrovně, se potřebují vyvinout ve svém myšlení, aby dosáhly bodu, kde lekce páté úrovně budou mít význam?

Ra: Já jsem Ra. Chápeme směr vašeho dotazu. Ačkoliv je pravda, že jak bytosti čtvrté úrovně postupují, mají více a více potřebu učení ostatních úrovní, a je také pravdou, že jak my k vám hovoříme díky volání, je volaná informace vždy k dispozici. Jedná se jednoduše o to, že bytosti páté úrovně nebudou žít na povrchu planetární sféry, dokud planeta nedosáhne vibračního stupně páté úrovně.

Tazatel: Vybrali jsme hodnoty… nebo vy jste předali hodnoty lepší jak 50 % pro služby ostatním pro společenské paměťové komplexy pozitivní čtvrté úrovně a lepší než 95 % pro služby sobě sama pro komplexy negativní čtvrté úrovně. Odpovídají tyto hodnoty stejné úrovni, řekněme, vibrace?

Ra: Já jsem Ra. Vidím, že máte obtíže s vyjádřením své otázky. Odpovíme s pokusem váš dotaz objasnit.

Vibrační úrovně nemají být pro pozitivní i negativní orientaci chápány jako stejné. Mají být chápány jako schopnost přijmout a pracovat s inteligentním nekonečnem do určitého stupně intenzity. Vzhledem k faktu, že primární modrá barva, nebo řekněme, energie v negativně orientovaném systému síly chybí, nejsou zelené/modré vibrační energie ve vibračních plánech nebo vzorech negativní čtvrté a páté úrovně vibrace vidět.

Na druhou stranu obsahuje pozitivní orientace plné spektrum časových/prostorových vzorů pravých barev, a tudíž obsahuje rozdílný vibrační vzor nebo plán. Oba jsou schopné dělat práci čtvrté úrovně. To je kritérium pro sklizeň.

Tazatel: Řekl jste, že modrá chybí v negativní čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Objasníme to dále. Jak jsme uvedli předtím, všechny bytosti mají potenciál pro všechny vibrační úrovně. Tudíž potenciál pro aktivaci zeleného a modrého energetického centra je samozřejmě přesně tam, kde ve stvoření Lásky musí být. Avšak negativně polarizovaná entita dosáhne sklizně díky extrémně efektivnímu použití červeného a žlutého/oranžového s tím, že se přesune přímo do indigového centra a umožní skrze tento kanál inteligentní energie vtoky inteligentního nekonečna.

Zpět na začátek

Zobrazit čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2021 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.