Zákon jednoty Historie Země: Jahveho úsilí

Hide menu

Nalezeno 15 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Jahveho úsilí

18.14 Tazatel: Můžete mi říct, jak Jahve komunikoval s pozemskými lidmi?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poněkud komplexní otázka.

První komunikace byla tou, co byste nazvali genetickou. Druhou komunikací bylo chození mezi vašimi lidmi, k vytvoření dalších genetických změn ve vědomí. Třetí byla řadou dialogů s vybranými kanály.

18.15 Tazatel: Můžete mi říct, jaké byly tyto genetické změny a jak byly vyvolány?

Ra: Já jsem Ra. Některé z těchto genetických změn byly ve formě podobné tomu, co nazýváte klonování. Tudíž se entity inkarnovaly podle obrazu Jahvových entit. Jiné genetické změny byly kontaktem povahy, kterou znáte jako sexuální, která měnila komplex mysli/těla/ducha přirozenými způsoby podle reprodukčních vzorů navrženými inteligentní energií vašich fyzických komplexů.

18.16 Tazatel: Můžete mi říci konkrétně, co v tomto případě dělali?

Ra: Já jsem Ra. Odpověděli jsme na tuto otázku. Prosím přeformulujte pro další informace.

18.17 Tazatel: Můžete mi říct rozdíl mezi… sexuálním programováním, řekněme, před zásahem Jahve a po zásahu?

Ra: Já jsem Ra. Toto je otázka, na kterou můžeme pouze odpovědět uvedením, že zásah genetickými prostředky je stejný bez ohledu na zdroj těchto změn.

18.18 Tazatel: Můžete mi říct Jahvův úmysl pro provádění genetických sexuálních změn?

Ra: Já jsem Ra. Úmysl před sedm pět nula nula nula [75 000] roky, jak měříte čas, změny následné tomuto času byly pouze jednoho účelu: vyjádřit v komplexu mysli/těla/ducha ty charakteristiky, které by vedly k dalšímu a rychlejšímu vývoji komplexu ducha.

18.19 Tazatel: Jak tyto charakteristiky postupují ve vedení k duchovnějšímu vývoji?

Ra: Já jsem Ra. Charakteristiky, které byly podpořeny, zahrnovaly citlivost všech fyzických smyslů k zostření zkušeností a posílení komplexu mysli za účelem povzbudit schopnost analyzovat tyto zkušenosti.

18.20 Tazatel: Kdy se Jahve rozhodl konat ty genetické změny, které Jahve dělal?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Jahve pracovala s těmi z planety, kterou nazýváte Mars, před sedm pět, sedmdesáti pěti tisíci [75 000] roky v tom, co byste nazvali klonovacím procesem. Jsou zde rozdíly, ty se ale nacházejí v budoucnosti vašeho kontinua času/prostoru a nemůžeme porušit svobodnou vůli Zákona zmatení.

Dva šest nula nula [2 600], přibližně, bylo druhým obdobím – opravujeme se – tři šest nula nula [3 600], přibližně, byl čas pokusů těch ze skupiny Orionu během tohoto kulturního komplexu; byla to řada setkání, ve kterých ti, známí jako Anak, byli oplodněni novým genetickým kódem vašimi způsoby fyzického komplexu tak, aby organismy byly větší a silnější.

18.21 Tazatel: Proč chtěli větší a silnější organismy?

Ra: Ti od Jahve se pokoušeli vytvořit pochopení Zákona jednoty vytvořením komplexů mysli/těla schopných pochopit Zákon jednoty. Experiment byl shledán neúspěšným z pohledu žádoucích zkreslení kvůli faktu, že spíše než vstřebání Zákona jednoty zde bylo velké pokušení považovat takzvaný společenský komplex nebo pod-komplex za elitu nebo za odlišný a lepší než ostatní-já, což je jedna z technik službě sobě samému.

18.22 Tazatel: Pak skupina Orionu… nejsem si zcela jistý, že tomu rozumím. Myslíte tím, že skupina Orionu vyrobila tento větší komplex těla k vytvoření elity, takže Zákon jednoty mohl být aplikován v tom, co nazýváme negativní smysl?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Entity od Jahve byly zodpovědné za tuto proceduru v izolovaných případech jako experimentech v boji se skupinou Orion.

Nicméně skupina Orion byla schopna použít toto zkreslení komplexu mysli/těla pro vštípení myšlenky elity spíše než pro koncentraci na učení/vyučování jednoty.

18.23 Tazatel: Dobře, byl tedy Jahve z Konfederace?

Ra: Já jsem Ra. Jahve byl z Konfederace, ale mýlil se ve svém pokusu pomoci.

18.24 Tazatel: Pak komunikace Jahve nepomohly nebo nevytvořily, co si Jahve přál, aby vytvořily. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Výsledky této interakce byly docela smíšené. Tam, kde byly entity vibrační souhrnné charakteristiky, která přijala jednotu, byly manipulace Jahve velmi užitečné. Tam, kde si entity svobodné vůle vybraly méně pozitivně orientovanou konfiguraci souhrnu celkového vibračního komplexu, byli ti ze skupiny Orionu poprvé schopni učinit vážné zásahy do vědomí planetárního komplexu.

18.25 Tazatel: Můžete mi říct konkrétně, co dovolilo, aby byly ty nejvíce závažné z těchto zásahů skupinou Orionu učiněny?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka.

Konkrétně ti, kteří jsou silní, inteligentní atd. mají pokušení se cítit odlišně od těch, kteří jsou méně inteligentní a méně silní. Toto je zkreslené vnímání jednoty s ostatními-já. To dovolilo skupině Orionu zformovat koncept svaté války, jak ji můžete nazvat. To je závažně zkreslené vnímání. Existovalo mnoho takových válek destruktivního charakteru.

24.6 Tazatel: Děkuji vám. Pak předpokládám, že Konfederace zůstala po nějakou dobu vzdálena od Země. Jaká podmínka způsobila další kontakt, který Konfederace provedla?

Ra: Já jsem Ra. V době přibližně tři šest nula nula [3 600] vašich roků v minulosti, jak měříte čas, přišli ti ze skupiny Orionu, jak je nazýváte. Kvůli vzrůstajícím negativním vlivům na zkreslení uvažování a činnosti byli schopni začít pracovat s těmi, jejichž dojem z dávných dob, jak můžete říct, byl takový, že jsou zvláštní a odlišní.

Před mnoha, mnoha tisíci vašimi lety v minulosti entita z Konfederace, ten, kterého můžete nazývat „Jahve“, nastavil genetickým klonováním tyto konkrétní sklony u těchto lidí, kteří postupně přišli jak do okolí Egypta, tak na mnoho, mnoho jiných míst, kvůli rozptýlením poté, co byla potopena zemská masa Mu. Zde našla skupina Orionu úrodnou půdu, do které zasadila semena negativity a tato semena byla, jako vždy o elitě, o odlišnosti pro ty, kteří manipulují nebo zotročují ostatní.

Ten známý jako Jahve cítil velkou zodpovědnost k těmto entitám. Nicméně skupina Orionu byla schopná přesvědčit lidi o jménu Jahve jako o tom zodpovědným za toto elitářství. Jahve pak byl schopen vzít to, co byste nazvali shrnutím svých vibračních vzorů, a stal se v důsledku více výstižně efektivním zvukovým vibračním komplexem.

V tomto komplexu začal starý Jahve, nyní bezejmenný, ale znamenající „On přichází“, posílat pozitivně orientovanou filosofii. Toto bylo přibližně, ve vaší minulosti, dva… opravujeme tento nástroj… tři tři nula nula [3 300] let. Tak se spojila s intenzivní částí toho, co se stalo známé jako Armagedon.

24.9 Tazatel: Pak Jahve, v pokusu opravit to, co viděl jako to, co bych nazval chybou (vím, že to takto nechcete nazývat), začal před 3 300 roky s pozitivní filosofií. Byly obě filosofie jak Orionu, tak od Jahve předány telepaticky nebo byly použity jiné techniky?

Ra: Já jsem Ra. Byly použity dvě jiné techniky: jedna entitou již déle nenazývanou Jahve, která stále cítila, že pokud by mohla vytvořit entity, které byly nadřazené negativním silám, pak by tyto entity mohly šířit Zákon jednoty. Tudíž tato entita, „Yod Heh Shin Vau Heh“, přišla mezi vaše lidi ve formě odpovídající inkarnované bytosti a spářila se normálním rozmnožovacím způsobem vašich fyzických komplexů, a tudíž porodila generaci mnohem větších bytostí, těch bytostí nazývaných „Anak“*.

Jiná metoda použitá s větším účinkem později ve scénáři byla, jak byste to nazvali, myšlenková forma, jakou často používáme mezi vašimi lidmi pro naznačení neznáma nebo něčeho vznešeného. Některá z těchto zjevení vám mohou být známá.

24.10 Tazatel: Mohl byste některá z nich uvést poté, co necháte nástroj zakašlat, prosím?

Ra: [Zakašlání.] Já jsem Ra. Toto je informace, kterou můžete vypátrat. Nicméně stručně vás nasměrujeme naznačením takzvaného kola uprostřed kola a cherubů s bezesným okem.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy