Zákon jednoty Kosmologie

Hide menu

Nalezeno 50 výsledků.

⇐ Category list

Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říci o nejzazší, první známé skutečnosti v [procesu] stvoření?

Ra: Já jsem Ra. První známou věcí ve stvoření je nekonečno. Nekonečno je stvoření.

Tazatel: Z tohoto nekonečna muselo vzejít to, co prožíváme jako stvoření. Jaký byl další krok dalšího vývoje?

Ra: Já jsem Ra. Nekonečno se stalo vědomým. To byl další krok.

Tazatel: Co se stalo po tom?

Ra: Vědomí vedlo soustředění se na nekonečno do nekonečné energie. Nazýváte to rozličnými vibračními zvukovými komplexy, nejběžnější pro vaše uši je „Logos“ neboli „Láska“. Stvořitel je soustředěním nekonečna, jako vědomý nebo uvědomělý princip, pro co nejlepší pochopení/učení ve vašem jazyce jej můžeme nazvat jako inteligentní nekonečno.

Tazatel: Můžete uvést další krok?

Ra: Další krok se stále nachází v tomto prostorovém/časovém bodu ve vaší iluzi a dosahuje svého postupu, jak to můžete vidět ve vaší iluzi. Dalším krokem je nekonečná reakce na kreativní princip následující Zákon jednoty v jednom ze svých prvotních zkresleních, svobodné vůli. Proto je možných mnoho, mnoho dimenzí, nekonečných v počtu.

Energie se posouvá z inteligentního nekonečna nejprve pomocí výlevu nahodilé kreativní síly; toto pak vytváří vzory, které vypadají v holografickém stylu jako celkové stvoření, nehledě na to, který směr nebo energie je zkoumaná. Tyto vzory energie pak začínají upravovat své vlastní lokální, řekněme, rytmy a pole energie a tím vytvářejí dimenze a vesmíry.

Tazatel: Můžete mi tedy říct, jak byly galaxie a tento planetární systém zformovány?

Ra: Já jsem Ra. Je třeba si představit velký myšlenkový skok v této otázce, protože v předchozí otázce fyzický, jak jej nazýváte, vesmír ještě nebyl zrozen.

Energie se pohybovaly ve zvyšujících se inteligentních vzorech, dokud se individualizace různých energií vyzařujících z tvořících principů inteligentního nekonečna nestaly takovými, že byly spolu-Stvořiteli. Tím započala takzvaná fyzická hmota. Koncept světla je nápomocný v převzetí tohoto velkého kroku myšlenek, jako toto vibrační zkreslení nekonečna je stavebním prvkem toho, co je známo jako hmota, světlo stávající se inteligentním a plným energie, a tím je prvním zkreslením inteligentního nekonečna, které bylo zavoláno tvořícími principy.

Toto světlo lásky bylo stvořeno, aby mělo ve svých výskytech bytí určité charakteristiky, mezi jinými nekonečný celek paradoxně popsaný přímou čárou, jak byste ji nazvali. Tento paradox je odpovědný za tvar různých entit fyzické iluze, které nazýváte hvězdné soustavy, galaxie a planety, všechny otáčivé a tvarově se přibližující čočce (lentikulární).

Tazatel: Myslím, že jsem udělal chybu v položení této otázky, kdy jsem se dostal před proces, který jste [předtím] popisoval. Bylo by nápomocné vyplnit tento velký skok, který jsem chybně udělal?

Ra: Já jsem Ra. Pokusil jsem se přemostit tuto mezeru. Nicméně se mě můžete zeptat jakýmkoliv způsobem, který považujete za vhodný.

Tazatel: Můžete mi říct... když vezmu otázku předešlou té, v níž jsem se ptal na galaxie a planety: řekl byste mi další krok, který nastal po tom kroku?

Ra: Já jsem Ra. Kroky, jak je nazýváte, jsou v bodě otázky simultánní a nekonečné.

Tazatel: Můžete mi říct, jak se inteligentní nekonečno stalo, řekněme... (mám potíže s něčím z tohoto jazyka), jak se inteligentní nekonečno stalo individualizovaným samo od sebe?

Ra: Já jsem Ra. To je vhodná otázka.

Inteligentní nekonečno rozeznalo koncept. Tento koncept byl rozeznán díky svobodě vůle povědomí. Tento koncept bylo konečno. To byl první a původní paradox nebo zkreslení Zákona jednoty. Proto jedno inteligentní nekonečno svěřilo samo sebe v průzkumu mnohosti. Díky nekonečným možnostem inteligentního nekonečna zde není žádný konec mnohosti. Zkoumání má tedy volnost pokračovat nekonečně ve věčné přítomnosti.

Tazatel: Byla galaxie, ve které se nacházíme, vytvořena nekonečnou inteligencí, nebo byla stvořena částí individualizované nekonečné inteligence?

Ra: Já jsem Ra. Galaxie a veškeré ostatní věci z materiálu, kterého jste si vědomi, jsou produkty individualizovaných částí inteligentního nekonečna. Když každé zkoumání započalo, našlo na oplátku svoje zaměření a stalo se spolu-Stvořitelem. S použitím inteligentního nekonečna vytvořila každá část vesmír a dovolujíc plynout rytmus svobodné volby, hrajíc s nekonečným spektrem možností, každá individualizovaná část usměrnila lásku/světlo do toho, co můžete nazvat inteligentní energií, a tím stvořila takzvané přírodní zákony každého konkrétního vesmíru.

Každý vesmír se na oplátku individualizoval na zaměření, stávaje se spolu-Stvořitelem, takže dovoluje další odlišnosti, tudíž vytvořil další inteligentní energie regulující nebo způsobující, aby se přírodní zákony objevily ve vzorech toho, čemu říkáte sluneční soustavy. Takže každá sluneční soustava má svůj vlastní, řekněme, místní souřadný systém iluzorních přírodních zákonů.

Má být pochopeno, že jakákoli část, nezáleží jak malá, jakékoli úrovně nebo iluzorního vzoru, obsahuje, jako v holografickém obraze jednoho Stvořitele, který je nekonečnem. Takže vše začíná a končí tajemstvím.

Tazatel: Můžete mi říct, jak individualizovaná část inteligentního nekonečna vytvořila naši galaxii [neslyšitelné], zda stejná část vytvořila náš planetární systém, a pokud ano, jak k tomu došlo?

Ra: Já jsem Ra. Možná jsme špatně rozuměli vaší otázce. Byli jsme pod zkreslením/dojmem, že jsme na tento konkrétní dotaz odpověděli. Mohl byste otázku přepracovat?

Tazatel: Především jak se, řekněme, planetární systém, ve kterém se nacházíme, vyvinul... bylo vše vytvořeno naráz, nebo zde bylo napřed vytvořeno naše Slunce a toto [neslyšitelné] bylo vytvořeno.

Ra: Já jsem Ra. Proces je od většího, ve vaší iluzi, k menšímu. Proto spolu-Stvořitel, který individualizoval galaxii, stvořil energetické vzory, které se pak zaměřily na četná zaměření dalšího vědomého povědomí inteligentního nekonečna. Takže sluneční soustava, kterou obýváte, se skládá z vlastních vzorů, rytmů a takzvaných přirozených (přírodních) zákonů, které jsou jedinečné samy o sobě. Nicméně postup je ze spirálové energie galaxie k sluneční spirálové energii, k planetární spirálové energii, ke zkušenostním okolnostem spirálové energie, které začínají první úrovní povědomí nebo vědomí planetárních entit.

Tazatel: Dobře, ve včerejším materiálu jste uvedl: „Nabízíme Zákon jednoty, řešení paradoxů.“ Také jste dříve zmínil, že prvním paradoxem nebo prvním zkreslením, jsem myslel, bylo zkreslení svobodné vůle. Mohl byste mi říct, zda je zde nějaká posloupnost? Je zde první, druhé, třetí, čtvrté zkreslení Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Pouze do velmi malého bodu. Po tomto bodě jsou mnohosti zkreslení rovny jedno druhému. První zkreslení, zkreslení svobodné vůle, nachází ohnisko. Toto je druhým zkreslením vámi známém jako Logos, Kreativní princip nebo Láska. Tato inteligentní energie tudíž vytváří zkreslení známé jako Světlo.

Z těchto tří zkreslení vychází mnoho, mnoho hierarchií zkreslení, každé mající svoje vlastní paradoxy, které mají být syntetizovány, žádné není důležitější než jiné.

Tazatel: Také jste řekl, že jste nabídli Zákon jednoty, což je vyvážení lásky/světla a světla/lásky. Je nějaký rozdíl mezi láskou/světlem a světlem/láskou?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázkou tohoto času/prostoru. Je zde stejný rozdíl mezi láskou/světlem a světlem/láskou jako je mezi vyučováním/učením a učením/vyučováním. Láska/světlo je aktivátorem, silou, dárcem energie. Světlo/láska je manifestace, která nastává, když je světlo vyjádřeno s láskou.

Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. V předchozím materiálu, předtím, než jsme s vámi komunikovali, bylo sděleno Konfederací, že zde vlastně není žádná minulost nebo budoucnost… vše je současné. Bylo by to dobrou analogií?

Ra: Já jsem Ra. Ve třetí úrovni existuje minulost, současnost a budoucnost. V přehledu takovém, jaký entita může mít, odstraněna z kontinua prostoru/času, lze chápat, že v cyklu dokončení existuje pouze přítomnost. My sami usilujeme se naučit tomuto chápání. V sedmé úrovni nebo dimenzi, se, pokud budou naše skromné snahy efektivní, staneme jedním se vším, tudíž nebudeme mít žádnou paměť, identitu, žádnou minulost nebo budoucnost, ale budeme existovat ve všem.

Tazatel: Znamená to, že budete mít povědomí o všem, co existuje?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Je naším chápáním, že by to nebylo naše povědomí, ale jednoduše povědomí Stvořitele. Ve Stvořiteli je vše, co existuje. Proto by byla tato znalost dostupná.

Tazatel: Dobře. Navázáním na to, o čem jsme právě hovořili, jmenovitě úrovně: pak chápu, že každá úroveň má sedm pod-úrovní, které mají znovu sedm pod-úrovní, které mají znovu sedm pod-úrovní. Toto expanduje do extrémně velké míry, jak jsou věci navýšeny v mocninách sedmi. Znamená to, že v jakékoli úrovni se stává cokoliv myslitelného? A mnoho věcí, o kterých jste nikdy nepřemýšlel, se dějí… jsou zde… vše se děje… to je matoucí…

Ra: Já jsem Ra. Z vašeho zmatení vybíráme koncept, s nímž zápasíte, což je nekonečná příležitost. Můžete uvažovat jakýkoli komplex možnosti/pravděpodobnosti jako mající existenci.

Tazatel: Vypadá to, že to byla pečlivě naplánovaná nebo navržená fáze vývoje. Můžete mi říct cokoli o počátku tohoto plánu pro vývoj?

Ra: Já jsem Ra. Přecházíme zpět k předchozí informaci.* Zvažte a vzpomeňte si na diskuzi ohledně Logosu. V rámci primárního zkreslení svobodné vůle si každá galaxie vyvinula svůj vlastní Logos. Tento Logos má naprostou svobodnou vůli pro určení cest inteligentní energie, které podporují lekce každé z úrovní za daných podmínek planetárních sfér a slunečních těles.

Tazatel: Dobře, to by pak vypadalo, že existuje vztah mezi tím, co vnímáme jako fyzikální fenomén, řekněme elektrický fenomén, a fenoménem vědomí a že obě, jak pocházejí od jednoho Stvořitele, jsou prakticky identické, ale mají lehce odlišné účinky, jak je [neslyšitelné]. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Znovu velmi zjednodušujeme, abychom odpověděli na vaši otázku.

Samotný fyzický komplex je tvořen mnoha, mnoha energetickými nebo elektromagnetickými poli která se vzájemně ovlivňují díky inteligentní energii; mentální konfigurace nebo zkreslení každého komplexu dále přidávají pole elektromagnetické energie a zkreslují vzory energie fyzického komplexu. Duchovní aspekt slouží jako další rozměr složitosti polí, který je sám o sobě dokonalý ale který může být realizován mnoha zkreslenými a neintegrovanými způsoby komplexy mysli a těla energetických polí.

Tudíž namísto jednoho, řekněme, magnetu s jednou polaritou máte v komplexu mysli/těla/ducha jednu základní polaritu vyjádřenou v tom, co byste nazvali, energie fialového paprsku (součet energetických polí), který je ale ovlivněn myšlením všeho druhu generovaným komplexem mysli, zkresleními komplexu těla a rozličnými vztahy mezi mikrokosmem (což je entita), a makrokosmem v mnoha formách, které můžete znázornit díváním se na hvězdy, jak je nazýváte, každá s přispívajícím energetickým paprskem, který vstupuje do elektromagnetické sítě entity díky svým individuálním zkreslením.

Tazatel: Mohl byste definovat slovo „inteligentní“ v rámci konceptu “inteligentní nekonečno“?

Ra: Já jsem Ra. Budeme se zabývat celkovým spektrem této otázky před definováním, jak je požadováno. Váš jazyk, který využívá vibrační zvukové komplexy, může být při nejlepším přiblížením toho, co je blíže k pochopení, chcete-li, povahy vědomé myšlenky. Vnímání nejsou stejná jako vibrační zvukové komplexy a pokus je definovat bude pro vás frustrujícím, ačkoliv vám rádi pomůžeme v rámci omezení vašich zvukových vibračních komplexů.

Definovat „inteligentní“ odděleně od „nekonečna“ je obtížné, protože se tyto dva vibrační komplexy rovnají jednomu konceptu. Je to podobné jako se pokusit rozdělit váš vibrační zvukový komplex „víra“ na dvě části. Pokusíme se vám však pomoci.

Tazatel: Není nezbytné to rozdělovat. Definice inteligentního nekonečna jako jedné části je dostatečná. Mohl byste nyní prosím definovat inteligentní nekonečno?

Ra: Já jsem Ra. Toto je exponenciálně jednodušší a méně matoucí. Existuje jednota. Tato jednota je vším, co existuje. Tato jednota má potenciál a kinetiku. Potenciál je inteligentní nekonečno. Vybuzení (čerpání) tohoto potenciálu uvolní práci. Tato práce byla námi nazvána „inteligentní energie“.

Povaha této práce je závislá na určitém zkreslení Svobodné vůle, což je zase povaha určité inteligentní energie nebo kinetického zaměření potenciálu jednoty neboli toho, co je vším.

Tazatel: Rád bych trochu rozšířil koncept práce. V newtonovské fyzice je konceptem práce to, co nazýváme silou, která se pohybuje skrze prostor, je to součinem síly a vzdálenosti, jak ji měříme. Předpokládám, že práce, o které hovoříte, je mnohem širším pojmem včetně možnosti pracovat s vědomím. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Když používáme tento termín, je univerzální v aplikování. Inteligentní nekonečno má rytmus nebo tok takový jako obrovského srdce začínající centrálním sluncem, jak byste o tom přemýšleli nebo si to představili. Přítomnost toku je nevyhnutelná jako příliv bytí bez polarity, bez konečna; ohromné a tiché všechno bijící ven, ven, zaměřuje se na vnějšek a vnitřek, dokud nejsou zaměření kompletní. Inteligence nebo vědomí zaměření dosáhla stavu, kde jejich, řekněme, duchovní podstata nebo hmotnost je volá dovnitř, dovnitř, dovnitř, dokud není vše sloučené. Toto je rytmus reality, o které jste hovořil.

Tazatel: Nyní si myslím, že jsem z toho vyzdvihl důležitý bod a to, že v inteligentním nekonečnu máme práci bez polarity neboli rozdíl potenciálů nemusí existovat. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. V jednotě neexistuje rozdíl, potenciální nebo kinetický. Základní rytmy inteligentního nekonečna jsou zcela bez zkreslení jakéhokoliv druhu. Rytmy jsou zahaleny tajemstvím, protože jsou samy sebou. Avšak z této nezkreslené jednoty se objevuje potenciál ve vztahu k inteligentní energii.

Tímto způsobem můžete pozorovat, že je termín poněkud dvojstranný, jedním užitím termínu je nezkreslená jednota, která je bez jakékoliv stránky kinetiky nebo potenciálu. Jinou aplikaci tohoto termínu, kterou používáme bez rozlišení kvůli nedostatku jiného termínu ve smyslu obrovského potenciálu vybuzeného ohnisky nebo zaměřeními inteligentní energie.*

Tazatel: Nyní rozumím, že první zkreslení inteligentního nekonečna je zkreslení toho, co nazýváme Svobodnou vůlí. Můžete mi sdělit definici tohoto zkreslení?

Ra: Já jsem Ra. V tomto zkreslení Zákona jednoty je rozpoznáno, že Stvořitel pozná Sebe.

Tazatel: Chápu to pak správně s předpokladem, že Stvořitel pozná Sebe [jako] Stvořitele, pak uděluje pro toto poznání koncept svobody… úplné svobody výběru ve způsobech poznání? Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně.

Tazatel: Toto je pak první zkreslení Zákona jednoty, což, předpokládám, je Zákon Inteligentního nekonečna, ze všech ostatních… oprava: všechna ostatní zkreslení, která jsou úplnou zkušeností stvoření, z něj pramení. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je jak správně, tak nesprávně. Ve vaší iluzi pramení veškeré zkušenosti ze Zákona svobodné vůle neboli Způsobu zmatení. V jiném smyslu, kterému se učíme, jsou zkušenosti tímto zkreslením.

Tazatel: Budu se muset nad tím zamyslet a položím na to otázky v příští relaci, takže budu pokračovat s tím, co jste mi sdělil jako druhé zkreslení, což je zkreslení Lásky. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Tazatel: Chtěl bych po vás definovat Lásku ve smyslu… ve svém smyslu jako druhé zkreslení.

Ra: Já jsem Ra. To musí být definováno oproti pozadí inteligentního nekonečna nebo jednoty nebo jednoho Stvořitele s primárním zkreslení Svobodné vůle. Pak lze termín Láska vidět jako zaměření, výběr útoku, typ energie extrémně, řekněme, vysokého řádu, která způsobuje, aby byla inteligentní energie formována z potenciálu inteligentního nekonečna právě takovým a takovým způsobem. Na to pak může být nahlíženo některými z vašich lidí spíše jako na objekt než jako na aktivitu, a princip zaměření této extrémně silné energie je uctíván jako Stvořitel namísto jednoty nebo jednotnosti, ze které všechna Láska vyzařuje.

Tazatel: Je Láska… existuje manifestace lásky, kterou můžeme nazvat vibrací?

Ra: Já jsem Ra. Opět narážíme na sémantické obtíže. Vibrace nebo úroveň lásky nebo pochopení není termín používaný ve stejném smyslu jako druhé zkreslení – Láska. Zkreslení Láska je velkým aktivátorem a primárním spolu-Stvořitelem různých stvoření s použitím inteligentního nekonečna; vibrace láska je ta úroveň, ve které ti, kteří se naučili aktivitu zvanou „milování“ bez velkého zkreslení, pak hledají způsoby světla a moudrosti.

Tudíž ve smyslu vibrace láska přechází ve světlo ve smyslu aktivity jednoty ve své vlastní svobodné vůli. Láska používá světlo a má moc nasměrovat světlo ve svých zkresleních. Tudíž komplexy vibrací rekapitulují v opačném pořadí stvoření ve své jednotnosti, a tudíž ukazují rytmy nebo toky velkého tlukotu srdce, pokud chcete použít tuto analogii.

Tazatel: Pak tento koncept trochu víc rozšířím. Máme nekonečnou vibraci Lásky, která se, předpokládám, může objevit na různých frekvencích, pokud to má v tomto význam. Předpokládal bych, že to začíná na jedné základní frekvenci. Má to nějaký význam? Dává to nějaký smysl? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Každá Láska, jak nazýváte primární hybatele, pochází z jedné frekvence, pokud si přejete použít tento termín. Tato frekvence je jednota. Asi bychom to přirovnali spíše k síle než frekvenci, tato síla je nekonečnou, konečné vlastnosti jsou vybrané určitou povahou tohoto primárního pohybu.

Tazatel: Toto světlo se objevilo jako následek vibrace, která je následkem Lásky. Hodlám se zeptat, zda je toto tvrzení správné. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je správné.

Tazatel: Děkuji. Přemýšlím, co je katalyzátorem nebo aktivátorem rotace. Co způsobuje rotaci, takže se světlo soustřeďuje do našich fyzických nebo chemických prvků?

Ra: Já jsem Ra. Je nezbytné uvážit umožňující funkci zaměření známého jako Láska. Tato energie je uspořádávající povahy. Seřazuje kumulativním způsobem od většího k menšímu, takže když je Její vesmír, jak jej můžete nazvat, kompletní, je způsob vývoje každého detailu obsažený v žijícím světle, a tudíž se vyvine takovým a takovým způsobem; váš vlastní vesmír byl dobře studován empirickým způsobem těmi, které nazýváte vašimi vědci, a byl pochopen nebo vizualizován, řekneme, s větší přesností chápáními nebo vizualizacemi toho, který je znám jako Dewey.

Tazatel: Kdy se individualizace nebo individualizovaná část vědomí dostane do hry? Jak se tato individualizace objeví a v jakém bodě převezme individualizované vědomí práci nad základním světlem?

Ra: Já jsem Ra. S opatrností zůstáváte v oblasti samotného stvoření. V tomto procesu vás musíme dále zmást tvrzením, že se proces, kterým svobodná vůle působí na inteligentní nekonečno s potenciálem, aby se stalo zaměřenou inteligentní energií, odehrává bez prostoru/času, kterého jste si tak vědomi, neboť je to jako váš kontinuální prožitek.

Zkušenost nebo existence prostoru/času nabývá bytí poté, co je proces individualizace Logosu nebo Lásky kompletní a fyzický vesmír, jak byste jej mohli nazvat, splynul nebo se začal vtahovat dovnitř, zatímco se pohyboval ven, do té míry, že to, co nazýváte vašimi slunečními tělesy, na oplátku vytvořilo bezčasový chaos, který se sloučil do toho, co nazýváte planetami, přičemž tyto víry inteligentní energie strávily velké množství toho, co byste nazvali první úrovní, v bezčasovém stavu, a uvědomění si prostoru/času bylo jedním z učení/vyučování této úrovně bytí.

Tudíž máme obtíže s odpovídáním na vaše otázky s ohledem na čas a prostor a jejich vztah k tomu, co byste nazvali původním stvořením, které není součástí prostoru/času, tak jak jej chápete.

Tazatel: Děkuji. Vytvořila jednotka vědomí, individualizovaná jednotka vědomí, řekněme, jednotku stvoření? Uvedu příklad.

Vytvořilo by jedno individualizované vědomí jednu galaxii hvězd toho typu, jenž obsahuje mnoho milionů hvězd? Stává se to?

Ra: Já jsem Ra. To se může stát. Možností je nekonečno. Tudíž může Logos vytvořit to, co nazýváte sluneční soustavou, nebo je možné, že Logos vytváří miliardy slunečních soustav. Toto je příčinou zmatení ve smyslu termínu galaxie, protože existuje mnoho odlišných entit nebo stvoření Logosu a my bychom každý nazvali s použitím vašich zvukových vibračních komplexů galaxií.

Tazatel: Říkáte tedy, že existuje nekonečné množství oktáv úrovní od jedné do osmi?

Ra: Já jsem Ra. Chceme stanovit, že jsme skutečně skromnými posly Zákona jednoty. Můžeme k vám mluvit z našich zkušeností a našich chápání a vyučovat/učit omezenými způsoby. Avšak nemůžeme mluvit s pevnými vědomostmi všech stvoření. Pouze víme, že jsou nekonečné. Předpokládáme nekonečný počet oktáv.

Avšak naši vlastní učitelé nám přivedli na mysl, že existuje tajemstvím zahalená jednota stvoření, do které se veškeré vědomí opakovaně slučuje a znovu začíná. Tudíž můžeme pouze říci, že předpokládáme nekonečný postup, ačkoliv rozumíme, že je cyklické povahy a, jak jsme řekli, zahalen tajemstvím.

Tazatel: Děkuji. Když je tato hlavní galaxie Logosem stvořena, pak existuje polarita ve smyslu, v jakém máme elektrickou polaritu, [a dále] gravitační efekt, který pravděpodobně není polaritou, zeptám se… Budu muset položit tuto otázku… V té době [již] existuje elektrická polarita. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Přijímám to jako správné s podmínkou, že to, co nazýváte elektrickou [polaritou], má být chápáno nejenom tak, jak ten zvaný Larson podmínil její význam, ale také [chápáno] ve smyslu, jejž byste nazvali metafyzickým.

Tazatel: Říkáte tedy, že v té době nemáme pouze polaritu elektrického náboje, ale také polaritu ve vědomí?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Vše je potenciálně dostupné od počátku vašeho prostoru/času; to je pak funkčností komplexů vědomí, aby začaly používat fyzické materiály k získávání zkušeností, aby se pak polarizovaly v metafyzickém smyslu. Potenciály pro toto nejsou tvořeny tím, kdo prožívá zkušenost, ale inteligentní energií.

Toto bude poslední plnou otázkou této relace kvůli naší touze podpořit tento nástroj, jak pomalu znovu získává energii fyzického komplexu. Můžeme vás požádat, zda máte jednu nebo dvě otázky, které můžeme krátce zodpovědět předtím, než skončíme?

Tazatel: Předpokládám, že proces stvoření pak po původním stvoření hlavní galaxie pokračuje další individualizací vědomí Logosu, takže existuje mnoho, mnoho částí individualizovaných vědomí, která vytvářejí další prvky, jak můžete říci, pro prožití všeho v galaxii. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, protože v rámci, řekněme, vedení nebo způsobů Logosu mohou sub-Logosy nalézt rozmanité prostředky odlišných zkušeností, aniž by zmenšovaly nebo rozšiřovaly tyto způsoby [Logosu].

Tazatel: Existují nějaké sub-sub-Logosy, které se nacházejí v našem planetárním systému a které jsou Logosem, jenž je „sub“ našeho slunce?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Tazatel: Řekl byste mi, jaký jeden z nich… Dal byste mi nějaký příklad jednoho z těchto… nazvu jej sub-sub-Logosů?

Ra: Já jsem Ra. Jedním příkladem je váš komplex mysli/těla/ducha.

Tazatel: Pak každá entita, která existuje, by byla určitým typem sub nebo sub-sub-Logosem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně v mezích jakéhokoliv pozorování, protože celé stvoření je živé.

Tazatel: Jak Láska vytváří vibraci… Uvedu prvně toto tvrzení. Řekněme, že věřím, že Láska vytváří vibraci v prostoru/času, aby vytvořila foton. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně.

Tazatel: Hodlám uvést tvrzení a pak vás jej nechám opravit, pokud jsem [v něm] udělal nějaké chyby. Tvrzení je toto: Stvoření je jedinou entitou nebo jednotou. Pokud existuje pouze jedna entita, pak jediným konceptem služby je sloužit sobě sama. Pokud se tato entita rozdělí, pak se zrodí koncept služby jedné z jejích částí jiné její části. Z tohoto konceptu pramení rovnost služby sobě sama nebo ostatním. Zdálo by se, že když se Logos rozdělí, vyberou si [jeho] části každou orientaci. Jakmile se individualizované entity objeví v prostoru/času, pak bych předpokládal, že mají polaritu. Je toto tvrzení správné?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je docela vnímavé a správné až do poslední fráze, ve které poznamenáváme, že polarity začínají být prozkoumávány pouze v bodě, když se entita třetí úrovně stane povědomou o možnosti volby mezi konceptem nebo zkreslením služby sobě sama nebo služby ostatním. Toto označuje konec toho, co můžete nazvat ne-sebevědomou nebo nevinnou fází vědomého uvědomění.

Tazatel: Má každá entita individuální komplexní celek mysli/těla/ducha nebo sdílí nějaký počet entit stejný komplexní celek mysli/těla/ducha?

Ra: Já jsem Ra. Obě tato tvrzení jsou správná, když jsou zváženy vhodné podmínky času/prostoru. Každá entita má svůj celek a v bodě, kdy se planetární entita stane společenským paměťovým komplexem, celek tohoto sjednocení entit má také svou Nadduši a svůj celek společenského paměťového komplexu jako zdroj. Jako vždy, suma* , myšleno spirituálně, je větší než součet jeho částí, takže Nadduše společenského paměťového komplexu není sumou Nadduší entit svých členů, ale funguje způsobem, který jsme nazvali umocněním a který, jak jsme pochopili, preferujete nazývat zdvojnásobením.

Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct… můžete interpretovat přenos od „The Nine“ kde říkají, že „CH je princip, který je odhalujícím principem znalostí a zákona“? Můžete mi říct, co je tímto principem?

Ra: Já jsem Ra. Princip, který je tak v tomto tvrzení zahalen, je jen jednoduchým principem stálosti (neboli Stvořitele) a přechodné (neboli inkarnované) bytosti a touhy, která mezi těmito dvěma existuje, [touha] jednoho po druhém, v lásce a světle mezi zkresleními svobodné vůle, která působí na entitu vázanou iluzí.

Tazatel: Přemýšlel jsem, že uvedu prohlášení a nechám jej vámi opravit. Snažím se vytvořit jednoduchý model části vesmíru, ve kterém se nacházíme. Počínaje Logosem nebo sub-Logosem, naším sluncem, máme bílé světlo, které z něj vyzařuje. To je tvořené frekvencemi od červené po fialovou. Předpokládám pak, že toto bílé světlo obsahuje zkušenosti skrze všechny úrovně a jakmile půjdeme do osmé úrovně, půjdeme do černé díry, která se vynoří na druhé straně jako jiný Logos nebo slunce a začne další oktáva zkušeností. Můžete tuto část mého tvrzení okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme toto tvrzení okomentovat do jisté míry. Koncept bílého světla sub-Logosu, který je prizmaticky (hranolem) rozložen a později v poslední kapitole je znovu pohlcen, je v podstatě správně. Avšak existují tu nuance, které nejsou jen sémantické.

Bílé světlo, které vyzařuje a formuje uvedený sub-Logos, má svůj počátek v tom, co může být metafyzicky chápáno jako temnota. Světlo vchází do této temnoty a přeměňuje ji, způsobuje, že se chaos začne organizovat a začne světlo odrážet a vyzařovat. Tak jsou vytvořeny dimenze.

Naopak, temnota černé díry, mluvíme-li metafyzicky, je koncentrací bílého světla, které je znovu systematicky absorbováno do jednoho Stvořitele. Dále toto vstřebávání do jednoho Stvořitele pokračuje, dokud veškerá nekonečna stvoření nedosáhnou dostatečné duchovní hmotnosti, aby všechno znovu vytvořilo veliké centrální Slunce, pokud si to tak přejete představit, inteligentního nekonečna, které očekává probuzení Svobodnou vůlí. Tudíž přechod oktávy je proces, který může být chápán jako bezčasovost nepředstavitelné povahy. Bylo by zbytečné se to pokusit změřit podle vašeho času.

Proto konceptu přesunu přes černou díru, která je studnou absolutní duchovní gravitace, a okamžitému přechodu do další oktávy chybí podkoncept nebo část tohoto procesu, kterým je bezčasovost.

Tazatel: Co je pak nejjednodušší bytostí, jež je manifestována? Předpokládám, že by to mohla být samostatná buňka nebo něco podobného. A jak funguje s ohledem na energetická centra?

Ra: Já jsem Ra. Nejjednodušší manifestovaná bytost je světlo nebo to, co jste nazvali fotonem. Ve vztahu k energetickým centrům může být viděn jako centrum nebo základ všech možných energetických polí.

Tazatel: Řekli jste, že okamžitě po smrti fyzického těla, věřím, že to chápu správně, když řeknu, že prvně aktivované tělo je indigové, a řekli jste, že je tvůrcem formy. Proč je tomu tak? Můžete na to odpovědět?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz této relace.

Indigové tělo může být viděno jako analogie inteligentní energie. Je to Logos v mikrokosmu. Inteligentní energie bytostního celku mysli/těla/ducha čerpá svou existenci z inteligentního nekonečna Stvořitele. Je třeba chápat tohoto Stvořitele jak makroskopicky, tak mikroskopicky, a že má, jak jsme řekli, dvě podstaty: nepotenciovanou nekonečnost, která je inteligentní; je to vše co existuje.*

Svobodná vůle potenciovala jak Stvořitele nás všech, tak spolu-Stvořitele, kterými jsme, inteligentním nekonečnem, které má vůli. Tato vůle může být využita indigovým neboli formu tvořícím tělem a jeho moudrost pak použita pro vybrání vhodného místa a typu zkušenosti, které tento spolu-Stvořitel neboli sub-sub-Logos, jak velmi zjednodušeně nazýváte osobu, převezme.

Já jsem Ra. Je čas pro jakékoli krátké dotazy.

Tazatel: Děkuji vám. Rád bych prozkoumal energii, která, předpokládám, vychází z Logosu. Hodlám učinit prohlášení a nechám vás mě v jeho rámci opravit a můj koncept rozšířit.

Z Logosu pocházejí všechny frekvence a záření světla. Tyto frekvence záření tvoří všechny ze zkušenostních úrovní stvořených Logosem. Předpokládám, že planetární systém našeho slunce je ve všech svých úrovních součtem zkušeností, které byly vytvořené naším sluncem jako Logosem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Tazatel: Uvedl jsem tato tvrzení jen proto, abych se dostal k základní otázce, kterou si přeji položit. Jedná se o obtížně formulovatelnou otázku.

Máme, vycházejíce ze sub-Logosu, který nazýváme naším sluncem, inteligentní energii, která pak utváří, a vezměme jako příklad, jeden sub-sub-Logos, který je komplexem mysli/těla/ducha. Tato inteligentní energie je nějakým způsobem modulována nebo zkreslena, takže skončí jako komplex mysli/těla/ducha s určitými zkresleními osobnosti, takže je pro komplex mysli/těla/ducha nebo pro mentální část tohoto komplexu nezbytné, aby se zbavil zkreslení, aby byl znovu v lepším souladu s původní inteligentní energií.

Za prvé chci vědět, zda toto moje tvrzení je správné. A za druhé, proč je to tak, jak to je; zda na to existuje jiná odpověď než první zkreslení Zákona jednoty.

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je značně správné. Pokud proniknete podstatou Prvního zkreslení ve svém použití já znající sebe, můžete začít rozlišovat charakteristický znak nekonečného Stvořitele: rozmanitost. Kdyby neexistovaly žádné potenciály pro nedorozumění a tím pádem pro pochopení, neexistovala by žádná zkušenost.

Tazatel: Pak budu předpokládat, že Stvořitel ve Svém inteligentním posouzení způsobu, jak poznat sám Sebe, vytvořil koncept sedmi oblastí vědění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně nesprávně. Logos vytváří Světlo. Podstata tohoto Světla tudíž vytváří podstatu katalytických a energetických úrovní zkušeností ve stvoření. Proto je nejvyšší ze všech ctí/povinností, které byly dány těm další oktávy, dohled nad světlem v rámci jeho manifestace během dob zkušeností vašich cyklů.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy