Zákon jednoty Konfederace planet

Hide menu

Nalezeno 15 výsledků.

⇐ Category list

Tazatel: Pochází nějaká plavidla UFO, která jsou hlášená v současné době, z jiných planet, nebo máte takové znalosti?

Ra: Já jsem jedním z členů Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli. V této konfederaci je přibližně padesát tři civilizací zahrnujících přibližně pět set planetárních komplexů vědomí. Tato Konfederace obsahuje ty z vaší vlastní planety, kteří dosáhli úrovně za hranicí třetí. Zahrnuje i planetární entity uvnitř vaší sluneční soustavy a obsahuje entity z ostatních galaxií. Je to skutečná Konfederace, v níž členové nejsou stejní, ale jsou spojení ve službě v souladu Zákona jednoty.

Tazatel: Zmínil jste, že jste členy Konfederace planet. Jaké cesty služeb nebo typy služeb jsou členům konfederace dostupné? Mohl byste popsat některé z nich?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládám, že máte na mysli službu, kterou my z Konfederace můžeme nabídnout, spíše než službu, která je dostupná pro nás.

Služba dostupná těm, kteří nás volají, je rovna čtverci (druhé mocnině) zkreslení/potřeby tohoto volání dělené nebo integrované základním Zákonem jednoty v jeho zkreslení naznačujícím svobodnou vůli těch, kteří si nejsou vědomi jednoty stvoření.

Tazatel: Z toho tedy předpokládám, že obtížnost, kterou máte s kontaktováním této planety v současné době, spočívá ve zdejší směsi lidí, z nichž někteří si jsou vědomi jednoty a někteří ne, a z tohoto důvodu nemůžete přijít otevřeně nebo dát jakýkoliv důkaz vašeho kontaktu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme právě skrze tento nástroj zopakovali, musíme začlenit všechny části vašeho společenského paměťového komplexu v její klamné rozpadlé formě. Produkt tohoto může být viděn jako omezení naší schopnosti sloužit.

Máme štěstí, že Zákon služby umocňuje touhy těch, kteří volají. Jinak bychom neměli žádnou možnost bytí v tomto času/prostoru v současném kontinuu iluze. Ve zkratce, říkáte to v podstatě správně. Myšlenka nebýt schopen není částí našeho komplexu základní myšlenkové formy směrem k vašim lidem, ale spíše maximální uvážení toho, co možné je.

Tazatel: V jakém okamžiku by bylo toto volání pro vás dostačující, abyste otevřeně přišli mezi lidi na Zemi? Kolik entit na Zemi by muselo volat Konfederaci?

Ra: Já jsem Ra. Nevypočítáváme pravděpodobnost příchodu mezi vaše lidi počtem volání, ale souhlasem celého společensko-paměťového komplexu, který se stal vědom nekonečného vědomí všech věcí. Toto bylo možné mezi vašimi lidmi pouze v izolovaných případech.

V případě, kde společenský paměťový komplex, který je služebníkem Stvořitele, vidí tuto situaci a má ideu pro odpovídající pomoc, kterou lze udělat pouze mezi vašimi lidmi, pak společenský paměťový komplex, který o projekt žádá, jej předloží Radě Saturnu. Pokud je projekt schválen, pak je karanténa zdvižena.

Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Můžete mi říct, jak vznikla Konfederace planet a proč?

Ra: Já jsem Ra. Touha sloužit začíná být, v dimenzi lásky a porozumění, ohromným cílem společenského paměťového komplexu. Tudíž ta procenta planetárních entit, plus přibližně čtyři procenta více těch, o jejichž identitě nemůžeme mluvit, se ocitli před dlouhou, dlouhou vaší dobou v hledání stejné věci: služby ostatním.

Vztahem mezi těmito entitami, jakmile vešli v pochopení ostatních bytostí, ostatních planetárních entit a ostatních konceptů služby, bylo sdílet a společně pokračovat v těchto běžně uctívaných cílech služby. Tudíž každá dobrovolně vložila data společenského paměťového komplexu do toho, co můžete považovat jako centrální myšlenkový komplex dostupný všem. Toto pak vytvořilo strukturu, se kterou mohla každá entita pracovat na své vlastní službě, zatímco mohla nahlížet do jakýchkoli ostatních chápáních potřebných k vylepšení služby. To je příčina vzniku a způsob práce Konfederace.

Tazatel: S takovým velkým počtem planet v galaxii, přemýšlel jsem, zda… říkáte, že je zde přibližně pět set planet Konfederace. To mi připadá jako relativně malé procento celkového počtu planet čtvrté a páté úrovně v okolí. Existuje nějaký důvod pro tak relativně malé procento v této Konfederaci?

Ra: Já jsem Ra. Existuje mnoho Konfederací. Tato Konfederace pracuje s planetárními sférami sedmi vašich galaxií, chcete-li, a je odpovědná za volání z úrovní v těchto galaxiích.

Tazatel: Děkuji vám. Nejdůležitější bod mého způsobu přemýšlení.

Zmínil jste, že existoval určitý počet Konfederací. Slouží všechny nekonečnému Stvořiteli v základě stejným způsobem nebo se některé specializují v některých určitých typech služeb?

Ra: Já jsem Ra. Všechny slouží jednomu Stvořiteli. Neexistuje nic jiného, čemu sloužit, protože Stvořitel je vším, co je. Je nemožné nesloužit Stvořiteli. Existují pouze různá zkreslení této služby.

Tak jako v Konfederaci, která slouží vašim lidem, je každá Konfederace skupinou specializovaných jednotlivých společenských paměťových komplexů, kdy každá dělá to, že manifestuje to, co vyjadřuje.

Tazatel: Kdo poslal pomoc bytostem druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Nazýváme se Konfederací planet ve službě nekonečnému Stvořiteli. To je zjednodušení za účelem zmenšení obtížnosti pochopení mezi vašimi lidmi. Váháme použít termín, zvukový komplex „pochopení“, ale je to nejblíže našemu významu.

Tazatel: Jak poslala Konfederace tuto lásku a světlo? Co přesně udělali?

Ra: Já jsem Ra. V Konfederaci přebývají takové planetární entity, které ze svých planetárních sfér nedělají nic jiného, než že posílají lásku a světlo jako ryzí proudění těm, kdo volají. Toto není myšleno v pojmové formě, ale ve formě čisté nepodmínečné lásky.

Tazatel: Hovořil jste o Konfederaci Orionu a bitvě odehrávající se mezi Konfederací a Konfederací Orionu. Je možné sdělit nějaký koncept toho, jak tato bitva vypadá?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, svou mysl. Představte si ji v úplné jednotě se všemi ostatními myslemi vaší společnosti. Pak jste jednomyslní a to, co je slabým elektrickým nábojem na vaší fyzické úrovni, je nyní enormně silným strojem, přes který myšlenky mohou být promítnuty jako věci.

V této snaze skupina Orionu vyráží vpřed nebo útočí světlem na části Konfederace. Výsledkem, mrtvým bodem, jak byste to nazvali, je to, že obě energie jsou tím poněkud vyčerpané a potřebují se znovu přeskupit; negativní je vyčerpaná skrze selhání manipulovat, pozitivní je vyčerpaná skrze selhání přijmout to, co je dáno.

Tazatel: Můžete rozvést význam toho, co jste řekl o „selhání přijmout to, co je dáno“?

Ra: Já jsem Ra. Na úrovni času/prostoru, na kterém se tohle odehrává formou toho, co můžete nazvat myšlenkovou válkou, by nejvíce přijímající a milující energií bylo tak milovat ty, kteří si přejí manipulovat, že by tyto entity byly obklopeny, pohlceny a transformovány pozitivními energiemi.

Toto je však bitvou rovných, Konfederace si je vědoma, že si nemůže za rovnocenných podmínek dovolit, aby byla manipulována za účelem zůstat čistě pozitivní, protože pak ačkoliv čistí, nemělo by to žádný význam, kdyby byli umístěni takzvanými silami temnot pod kontrolu, jak byste mohli říci.

Je to tudíž tak, že ti, kteří se potýkají s touto myšlenkovou válkou, musí být spíše defenzivní než přijímající, aby se zachovala jejich užitečnost ve službě ostatním. Tak nemohou plně přijmout to, co si Konfederace Orionu přeje dát, což je zotročení. A tím pádem je nějaká polarita ztracena kvůli tomuto tření a obě strany se pak, chcete-li, musí znovu seskupit.

Nebylo to užitečné pro žádnou stranu. Jediným důsledkem, který byl nápomocným, je vyvažování energií dostupných pro tuto planetu tak, že je méně nezbytné vyvážit tyto energie v prostoru/času, což zmenšuje rizika planetárního zničení.

Tazatel: Velmi důležitý bod, věřím. Je pak jen část Konfederace zapojena do této myšlenkové bitvy? Jaké procento je zapojeno?

Ra: Já jsem Ra. Toto je nejobtížnější prací Konfederace. Pouze čtyři planetární entity jsou v jakékoliv jednotlivé době žádány, aby se na tomto konfliktu podílely.

Tazatel: Jaké úrovně jsou tyto planetární entity?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou úrovně lásky, číselně čtyři.

Tazatel: Pak předpokládám, že je to nejefektivnější úroveň pro tuto práci. Byla by tato úroveň... entita této úrovně... pro tento typ práce efektivnější než entita úrovně pět nebo šest?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je jedinou úrovní kromě té vaší která, bez moudrosti vyhnout se bitvě, vidí nutnost bitvy. Tudíž je nezbytné, aby byl použit společenský paměťový komplex čtvrté úrovně.

Tazatel: Chápu to pak správně, když předpokládám, že v této bitvě jsou na obou stranách čtvrté úrovně jak ze strany Orionu, tak Konfederace, a že úrovně pátá a šestá nejsou na straně Orionu v tomto zapojeny? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plnou otázkou, jelikož energie této entity jsou nízké.

To je částečně správně. Entity páté a šesté pozitivní úrovně by se neúčastnily této bitvy. Entity páté negativní úrovně by se neúčastnily této bitvy. Proto do tohoto konfliktu vstupují čtvrté úrovně obou orientací.

Můžeme požádat o několik krátkých otázek předtím, než skončíme?

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy