49 ⇒

⇐ 47

Zákon jednoty Relace 48

22. duben, 1981

Schovat reklamy

Stránka s reklamami

Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Commentary on the Book V material

(Questions and answers from Book V are shown with this background color.)

Jim: The spiritual transfer of energy is apparently possible for Carla in any sexual energy transfer. It happens without any particular effort on her part and seems due, primarily, to her nature as one who considers all of her actions, first, in the light of how she may be of service to another. This kind of spiritual energy transfer, however, is possible for anyone to achieve through a conscious mental dedication of the shared sexual intercourse for the purpose of achieving such a transfer. With that dedication consciously made, the male will transfer the physical energy, which he has in abundance, to the female and refresh her, and the female will transfer the mental/emotional and spiritual energies, that she has in abundance, and inspire the male. The kinds of energy transferred by each biological sex are determined by the nature that is unique to each. The biological male tends to express the male principle of that quality which reaches. The biological female tends to express the female principle of that quality which awaits the reaching. The orgasm is the point at which the transfer takes place although well-mated partners do not necessarily need to experience the orgasm in order to achieve the transfer.

Carla: Since these sessions were recorded, I have continued to study the sexual part of red-ray activity, with the hope of finding ways to share the beauty and joy I have found in my sexuality with other people who wish to move into the experience of sacramental sex. More and more, I am convinced that we all have the ability to move into this vibratory level, where intercourse becomes ever more deeply a Holy Eucharist of red ray. I think that this orgasmic energy is pure love, and that as we experience this ecstasy, we are simply knowing the creator’s vibration at rest. I suspect that the universe dwells in a state of orgasm, a timeless ecstasy. So much of our culture’s training is bent on blunting the power of passion so that social strictures may be observed that the spontaneity of the act itself is lost. And the constant bombardment of sexual images in commercials and advertisements of every kind sharpen the desire for more and more: more partners, more unorthodox experiences, more thrills, more novelty.

In contrast to this, there is the red-ray part of self and its natural functions, natural and right and, like all other natural functions, something to fulfill in privacy, and with an eye to grace and purity of form in the doing. Once a man has found the wisdom to fix his desire upon Woman, the Goddess, as incarnate in his mate, and the woman has opened her heart to Man, as incarnate in her mate, there is laid the stage for an ever deeper practice of this glorious natural sharing of energy. It has been a blessing to me, certainly, as I apparently ran out of energy some years ago—but am still alive and kicking! Thanks in no small part to the truly fine natural functions of one James McCarty, a man most lovingly sensitive to the Goddess within.

48.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

48.1 Tazatel: Mohl byste mi sdělit stav nástroje a zda se s časem zlepšuje?

Ra: Já jsem Ra. Životní energie tohoto nástroje se s časem, jak jej měříte, zlepšují. Fyzické energie nástroje jsou nižší, než když jste se posledně ptal.

48.2 Tazatel: Mám od nástroje otázku, kterou přečtu: „Několikrát jste doporučil, že přesuny sexuální energie pomáhají životní energii nástroje a tomuto kontaktu. Zdá se, že to není pravda pro všechny lidi; že sexuální a duchovní obvody nejsou stejné. Je tento nástroj výjimkou nebo je pozitivní účinek sexuální aktivity na duchovní energii normální pro všechny bytosti třetí úrovně?“

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj, ačkoliv není výjimečný, je poněkud méně zkreslený vůči odloučení mysli, těla a ducha než většina vašich entit třetí úrovně. Energie sexuálního přenosu by, pokud by plynula přes nevyvinutý duchovní elektrický nebo magnetický komplex, který jste nazval obvody, úspěšně spálila daný specifický obvod. Naopak plné duchovní energie plynoucí skrze obvody komplexu těla také nepříznivě ovlivní nevyvinutý obvod komplexu těla. Existují někteří, jako je tento nástroj, kteří si v konkrétní inkarnaci nevybrali čas vyjádřit sexuální energie skrze obvody těla. Tudíž se od začátku takovéto zkušenosti entity projevují tělo a duch společně v každém sexuálním činu. Proto přesunout sexuální energie tohoto nástroje znamená přesunout je jak duchovně, tak fyzicky. Magnetické pole tohoto nástroje, pokud je prohlédnuté tím, kdo je citlivý, tyto neobvyklé konfigurace ukáže. Toto není unikátní pro jednu entitu, ale je běžné pro rozumný počet entit, které, když ztratily touhu pro sexuální zkušenosti oranžového a zeleného* paprsku, posílily spojené obvody ducha, mysli a těla, aby vyjádřily souhrnnost bytí v každé činnosti. Z tohoto důvodu také plyne, že společenský styk a přátelství jsou pro tento nástroj velmi výhodnými, jelikož je citlivý na jemné přesuny energií.

* Ra řekl „zeleného paprsku“, ale patrně měl na mysli „žlutého paprsku“.

48.3 Tazatel: Děkuji vám. Pokud byste vy, Ra, byl nyní inkarnován na Zemi jako individualizovaná entita s plným povědomím a pamětí toho, co nyní víte, jaký by byl váš účel na Zemi, co se týče aktivit?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz naznačuje, že to, co bylo naučeno, je nepraktické. Avšak kdybychom zase byli naivní a mysleli, že by naše přítomnost byla ještě efektivnější než láska/světlo, které posíláme vašim lidem, a než bohatství tohoto kontaktu, udělali bychom to, co jsme udělali dříve. Byli bychom a nabídli bychom se jako učitelé/žáci.

48.4 Tazatel: Kdybyste věděl, co nyní víte o našem planetárním stavu a metodách komunikace atd., pokud byste vy jako jednotlivec sem prošel procesem inkarnace jako Poutník a měl nyní dostatečné vzpomínky na to, abyste měl účel, jaký jste uvedl, jaké mechanismy byste pro proces vyučování/učení v našem současném stavu komunikace vyhledával?

Ra: Já jsem Ra. Můj bratře, spatřujeme, že jste učinil určitá nevyslovená spojení. Bereme je na vědomí a z tohoto důvodu nemůžeme zasahovat do vašeho zmatení.

48.5 Tazatel: Bál jsem se toho. Mojí včerejší přednášky se zúčastnilo pouze několik jedinců. Kdyby se konala během náletů UFO, jak je nazýváme, zúčastnilo by se mnohem více. Ale protože nálety jsou primárně způsobené entitami Orionu, jaká je orionská odměna, řekněme, za viditelnost v tom, že v současnosti vlastně vytváří větší šance a příležitosti pro rozšíření informací, jako je nyní ta moje?

Ra: Já jsem Ra. Tento předpoklad je nesprávný. Nálety způsobují vašim lidem mnoho obav, debat, diskuzí ohledně obsahu, krytí, mrzačení, zabíjení a jiných negativních vlivů. Dokonce i ty údajně pozitivní zprávy, které se dostanou do veřejného povědomí, hovoří o zkáze. Můžete chápat sebe jako toho, kdo bude díky chápáním, které si přejete sdílet, v menšině, můžeme-li použít toto nesprávné označení.

Vnímáme, že můžeme předpokládat existenci další myšlenky. Publikum, které produkuje propagace orionského typu, není do velké míry ovlivněno stářím vibrace. Publikum, která přijímají vyučování/učení bez stimulu propagace, bude mnohem více orientováno směrem k osvícení. Proto zapomeňte na počítání.

48.6 Tazatel: Děkuji vám. To se vyjasnilo velmi dobře. Velmi důležitý bod. Můžete mi říct, jak jsou pozitivní a negativní polarizace ve čtvrté a páté úrovni používány, aby způsobily práci s vědomím?

Ra: Já jsem Ra. Ve čtvrté a páté úrovni existuje velmi málo práce s vědomím v porovnání s prací učiněnou ve třetí úrovni. Práce, která je vykonána v pozitivní čtvrté, je ta práce, kde pozitivní společenský paměťový komplex, který se do sebe integroval přes pomalé fáze, pokračuje dále, aby pomohl těm méně pozitivní orientace, kteří hledají jejich pomoc. Tudíž jejich služba je jejich prací a skrze tuto dynamiku společenského já a druhého já, jež je objektem lásky, jsou dosaženy větší a větší intenzity porozumění a soucitu. Tato intenzita pokračuje, dokud nemůže být přivítána příslušná intenzita světla. Toto je sklizeň čtvrté úrovně.

V rámci pozitivní čtvrté úrovně existuje menší množství katalyzátorů pro duchovní a mentální komplex zkreslení. To nastává během procesu harmonizace během vytváření společenského paměťového komplexu. Způsobuje to objevení se určitého malého katalyzátoru a práce, ale velká práce čtvrté úrovně tkví v kontaktu mezi společenským já a méně polarizovaným druhým já.

V negativní čtvrté úrovni je mnoho práce provedeno během bojů o pozici, které předcházejí období tvorby společenského paměťového komplexu. Jsou zde příležitosti k negativní polarizaci ovládáním ostatních já. Situace je stejná během období společenského paměťového komplexu negativní čtvrté úrovně. Práce nastává skrze společenské oslovování méně polarizovaného jiného já za účelem pomoci v negativní polarizaci.

V pozitivní a negativní páté úrovni není koncept práce s rozdílem potenciálů obzvláště užitečný, jelikož entity páté úrovně jsou spíše zintenzivňující se než zvyšující potenciál.

V pozitivní úrovni používají komplexy páté úrovně učitele/žáky šesté úrovně, aby se učily osvětlenějšímu porozumění jednoty, a tím se stávaly více a více moudrými. Pozitivní společenské paměťové komplexy páté úrovně si často zvolí rozdělit svou službu ostatním do dvou způsobů: za prvé, vysílání světla do stvoření; za druhé, posílání skupin, které pomáhají jako nástroje světla, jako ti, se kterými jste obeznámeni přes channeling.

V negativní páté úrovni se služba sobě samým extrémně zintenzivňuje a vlastní já je zmenšeno nebo zhuštěno tak, že jsou dialogy s učiteli/žáky výhradně užívány k zintenzivnění moudrosti. Existuje velmi, velmi málo negativních Poutníků páté úrovně, jelikož se obávají zapomnění. Existuje velmi, velmi málo členů Orionu páté úrovně, jelikož již v ostatních já nevnímají žádnou hodnotu.

48.7 Tazatel: Děkuji vám. Rád bych vzal jako příklad entitu při narození, která je zhruba vysoko na seznamu stáří vibrace pro pozitivní polarizaci a možnou schopnost sklizně na konci tohoto cyklu a která se před svou inkarnací řídí plným cyklem své zkušenosti – jaké tělo je aktivováno, jaký je proces inkarnace, aktivace fyzického těla třetí úrovně, proces, jímž se tělo pohybuje skrze tuto úroveň a reaguje na katalyzátory, a pak proces smrti, a aktivace různých těl… takže můžeme vytvořit plný kruh z bodu před inkarnací, skrze inkarnaci a smrt a zpět do té pozice, jak můžete říci, v rámci jednoho cyklu inkarnace na této úrovni. Mohl byste to pro mne udělat?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz je nanejvýš zkreslený, jelikož předpokládá, že stvoření jsou stejná. Každý komplex mysli/těla/ducha má své vlastní vzory aktivace a své vlastní rytmy probouzení. Důležitou věcí pro sklizeň je harmonizované vyvážení mezi různými energetickými centry komplexu mysli/těla/ducha. To je třeba zdůraznit jako důležité. Chápeme směřování vašeho dotazu a učiníme nejobecnější odpověď s tím, že zdůrazňujeme nedůležitost takových náhodných zobecňování.

Entita sídlí před inkarnací v příslušném, řekněme, místě v času/prostoru. Pravý typ barvy na této pozici bude záviset na potřebách entity. Ty entity, které jsou například Poutníky, mají zelené, modré nebo indigové jádro pravé barvy komplexu mysli/těla/ducha a budou v něm odpočívat.

Vstup do inkarnace vyžaduje investování nebo aktivaci indigového nebo éterického těla, jelikož to je tvůrcem formy. Mladý nebo malý fyzický komplex mysli/těla/ducha obsahuje před procesem narození sedm potencovaných energetických center. Existují také analogie těchto energetických center v čase/prostoru, které odpovídají sedmi energetickým centrům v každé ze sedmi úrovní pravých barev. Tudíž v mikrokosmu existuje veškerá zkušenost, která je připravena. Je to jako když nemluvně obsahuje vesmír.

Vzory aktivace entity, jež je vysokého stáří vibrace, se budou bezpochyby pohybovat rychle na úroveň zeleného paprsku, jež je odrazovým můstkem k primárnímu modrému. Pokaždé existují obtíže při pronikání modré primární energie, jelikož to vyžaduje to, čeho mají vaši lidé velký nedostatek; to je upřímnost. Modrý paprsek je paprsek svobodné komunikace se svým já a s druhým já. Pokud je přijato to, že sklizně-schopná nebo téměř sklizně-schopná entita bude pracovat z tohoto odrazového můstku zeleného paprsku, lze postulovat, že zkušenosti ve zbytku inkarnace se budou zaměřovat na aktivaci primárního modrého paprsku, jež je svobodně dávanou komunikací, dále na aktivaci indigového paprsku, toho, jež je svobodné sdílení inteligentní energie, a pokud možno posunutím skrze tuto bránu do proniknutí inteligentního nekonečna fialového paprsku. Může být chápáno, že to bude manifestováno jako pocit zasvěcené nebo posvátné povahy každodenní tvořivosti nebo aktivit.

Po smrti komplexu těla, jak tento přenos nazýváte, se entita okamžitě, po uvědomění si svého stavu, navrátí to indigového těla tvůrce formy a bude tam odpočívat, dokud není určeno správné budoucí umístění.

Máme zde ale anomálii sklizně. Během sklizně entita přemístí své indigové tělo do manifestace fialového paprsku a to tak, jak je viděno v pravé žluté barvě. Toto se děje za účelem měření sklizně-schopnosti entity. Poté, co je tato anomální aktivita pečlivě dokončena, přesune se entita opět do indigového těla a je umístěna do správného místa v prostoru/času a času/prostoru, kdy budou potřebná léčení a učení/vyučování dokončena a kdy budou stanoveny potřeby příští inkarnace.

48.8 Tazatel: Kdo, řekněme, dohlíží nad stanovením dalších inkarnačních potřeb a ustanovuje seznam stáří vibrace, řekněme, pro inkarnaci?

Ra: Já jsem Ra. Toto je dotaz se dvěma odpověďmi.

Zaprvé, existují tací přímo pod Strážci, kteří jsou odpovědní za inkarnační vzory těch, kteří se inkarnují automaticky, tj. bez vědomého sebe-uvědomění procesu duchovní evoluce. Můžete tyto bytosti nazvat andělskými, pokud tak preferujete. Jsou, řekněme, „místní“ neboli z vaší planetární sféry.

Stáří vibrace může být přirovnáno k umístění různých druhů tekutin ve stejné sklenici. Některé vystoupají nahoru; jiné klesnou ke dnu. Vzniknou vrstvy a vrstvy entit. Jakmile se sklizeň přibližuje, ti nejvíce naplnění světlem budou přirozeně a bez nutnosti dohledu nachystáni, řekněme, na další inkarnaci.

Když se entita stane povědomou v rámci svého komplexního celku mysli/těla/ducha o mechanismu duchovní evoluce, sama stanoví a umístí tyto lekce a entity nezbytné pro maximální růst a maximální vyjádření polarity v rámci inkarnační zkušenosti předtím, než nastane proces zapomnění. Jedinou nevýhodou této naprosté svobodné vůle těchto seniorských entit, které si vybírají způsob inkarnačních zkušeností, je to, že některé entity se pokouší během jedné inkarnační zkušenosti naučit tolik, že intenzita katalyzátoru zhorší rovnováhu polarizované entity, a tudíž zkušenost není maximálně využita tak, jak bylo zamýšleno.

48.9 Tazatel: Analogie k tomuto by byl student vstupující na univerzitu, který si zapíše více kurzů, než by byl schopen v daném čase vstřebat. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

48.10 Tazatel: Mohl byste mi říct, jak jsou různá těla, od červeného po fialové, spjata s energetickými centry, od červeného po fialové? Jsou nějakým způsobem spjaty?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení.

Jak jsme poznamenali, každá z úrovní pravé barvy obsahuje sedm energetických center a každá entita obsahuje toto všechno ve stavu potenciace. Zatímco je entita ve žlutém paprsku, je aktivace inteligentního nekonečna fialového paprsku propustkou do další oktávy zkušeností. Existují adepti, kteří pronikli mnoha, mnoha energetickými centry a některými z pravých barev. Toto se musí dělat s maximální péčí, zatímco je entita ve fyzickém těle, jak jsme poznamenali, když jsme hovořili o nebezpečích spojování červeného/oranžového/žlutého obvodu s modrým obvodem pravé modré barvy, neboť potenciál pro nevyváženost komplexu mysli/těla/ducha je velký. Avšak entita, která pronikne inteligentním nekonečnem je v zásadě schopna svobodně kráčet vesmírem.

Existuje nějaký krátký dotaz, než opustíme tento nástroj?

48.11 Tazatel: Pouze, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt.

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Jak jsme řekli, tento nástroj je fyzicky slabý a pokračující časy práce budou tuto slabost prodlužovat. Pokračující kontakt ale také pomáhá vzestupu životní energie nástroje stejně tak jako vzestupu integrace a vitální energie skupiny jako jednotky. Výběr je na vás. Jsme spokojení. Vše je v pořádku. Jste svědomití. Pokračujte tak.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, mí přátelé, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

The question and answer pair with this background color was first published in the Relistened Version.

49 ⇒

⇐ 47

Schovat čísla otázek   Zobrazit kategorie   Zobrazit poznámky   Schovat komentáře z knihy V.   Zobrazit audio   

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, čeština

LL Research přepisy: HTML, PDF, Kniha V. HTML, Kniha V. PDF, Audio
Odlišnosti: Přeposloucháno/Editováno, Originál/Editováno (Pouze odpovědi)

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.