38 ⇒

⇐ 36

Zákon jednoty Relace 37

12. březen, 1981

Schovat reklamy

Stránka s reklamami

Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Commentary on the Book V material

(Questions and answers from Book V are shown with this background color.)

Jim: In March of 1981 we sent off the first ten sessions of the Ra contact to the Scott Meredith Literary Agency in New York City. We wanted to get the information out to as many people as we could, and we thought that a large literary agency could help us find a publisher. After considering the manuscript for about two weeks Mr. Meredith was kind enough to write us a four-page, single-spaced letter thanking us for sending him the material and telling us why it had no chance in the marketplace. The heart of the letter may be summarized by the following quote:

“No entity that wreaks such havoc with the English language is going to ingratiate himself with the general reading public. This has all the denseness of The New England Journal Of Medicine, or the Journal Of English And German Philosophy or a Ph.D. dissertation on epistemology … and for another thing, the dialogue form gets pretty tedious after a while. It was all the rage in Athens for a while, I know, and its popularity continued all the way through the neoclassic renaissance, but it died out shortly afterwards, and I don’t think that it’s about to be revived.”

Ra’s final comment on the topic of how to make the information available brought a somewhat humorous end to our earnestness. A few days earlier we had been sitting around the kitchen table wondering aloud what cosmic humor might be like, and Ra took this opportunity to give us an illustration. We would give the same basic advice to any group trying to disseminate information that it has collected so that it might be of service to others. Relax, and let the Law of Attraction work. Even if only one person is aided by the work, that is enough. At the very least, the benefit that the material provides to the group alone will become like unto a light which each in the group will radiate to all others met in the daily round of activities.

And, since we had discovered for ourselves the necessity of pursuing non-transient information, Ra clearly states that was a requirement for maintaining the contact in contrast to Don’s estimate of the kind of information that usually attracts the attention of the marketplace.

Carla: It was always a hope of Don’s that we would be able to communicate to a large number of people. He felt a real urgency at getting the word out, and as the contact with Ra persisted, his concern deepened. It was like a breath of fresh air to find Ra counseling us to be content with our “reasonable effort.” As we write these comments, the first book of The Law Of One series has sold about 30,000 copies. Our mail this week included queries from Poland, Romania, Malaysia and Japan, as well as the USA and Canada. I am sure that a little part of Don is sitting on my shoulder like the angel he is, content at last with his life’s work and seeing it taken up by those who find it useful.

The concept of sacrifice as part of the beginning of contact is not new at all. The channel for Oahspe was told in a vision that he must live austerely for ten years before he could be of help, and he and a friend did just that, living monastically, waiting for the time of opportunity. When his decade of sacrifice was through, he was told to get a typewriter, new at the time. He did so. Over the next few years, he channeled the huge book, being put at the typewriter while he was asleep at night. He would awaken each morning to find his work lying by the machine. And Edgar Cayce had similar experiences with being told he needed to sacrifice in order to serve. In our case, Jim sacrificed his love of isolation and retreat from humankind, Don sacrificed his solitude with me, that happy and safe harbor we had made together. He let Jim into the very fabric of our lives, with never the first word of complaint. He also sacrificed himself by working in order to support us. I had the easiest sacrifice, that of myself as channel. The contact was hard on me, and I wasted away under the brilliant energy of Ra’s vibration, losing two to three pounds per session. But I would gladly have died in this service, for during these sessions, Don was a happy man. This was the only time during which I knew him that he was not melancholy in his quiet way. To see him fulfilled and content was one of the greatest sources of pleasure in my whole life, for I knew that I’d been a part of that. It was worth everything, and I’d do it all again in a heartbeat, even the extremities of grief which we all felt as Donald sickened and perished, and I came closer and closer to death through the years following Don’s suicide. My part of sacrifice has been turned into joy and satisfaction, and I know Don and Jim feel the same.

That reviewer at the agency was quite right to view the language of Ra as technical. It represents the most balanced attempt I have ever read at creating a vocabulary for talking about metaphysical issues with neutral emotional words. It may be stilted at first read, but one always knows what Ra is trying to say, a real achievement in such subjects.

37.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

37.1 Tazatel: Je Ra obeznámen s výsledky našich dnešních snah nechat publikovat první knihu, kterou jsme udělali?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

37.2 Tazatel: Nevím, zda můžete okomentovat obtíže, které budeme mít se zpřístupněním Zákona jednoty těm, kteří by jej vyžadovali a chtěli. Není to něco, co je jednoduché rozšířit těm, kteří jej v tuto dobu chtějí. Jsem si jistý, že existuje mnoho, obzvláště Poutníků, kteří tyto informace chtějí, ale obávám se, že budeme muset udělat něco jiného, abychom je dostali do jejich rukou ve formě přidaného materiálu. Je pro vás možné toto okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné.

37.3 Tazatel: Okomentujete to?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme. Za prvé, vybírání této skupiny vykonat nějakou práci službou ostatním bylo velmi intenzivní povahy. Každý z přítomných obětoval pro nehmatatelné výsledky mnohé. Každý může tento typ obětování hledat ve vlastním srdci a přitom ví, že materiální oběti jsou ty nejmenší; [a že] intenzivní závazek se prolnout do harmonické skupiny [je] vrcholem oběti.

V těchto podmínkách jsme nalezli vaši vibraci. Pozorovali jsme vaši vibraci. Toto nebude často k vidění. Nepřejeme si nadmout se pýchou, ale my se nesmlouváme o okolnostech nezbytných pro náš konkrétní kontakt. Tudíž vy jste přijali a my jsme ochotně podstoupili čest/povinnost pokračování nabídky přenosu konceptů, které jsou podle našich nejlepších schopností, precizní povahy a jsou založeny na pokusu sjednotit mnoho z těch věcí, které vás znepokojují.

Za druhé, využití těchto přenosů je zcela na vašem uvážení. Doporučujeme nechat plynout přirozené intuitivní smysly a [mít] minimum zkreslení směrem k obavám. Jak jsme [již] řekli, jsme spokojeni, že jsme schopni pomoci v evoluci jednomu z vašich lidí. Jakákoliv úsilí, která učiníte, nás nemohou zklamat, protože počet již překročil číslo jedna.

37.4 Tazatel: Byl jsem velmi na vážkách zeptat se na určité otázky ze strachu, že by byly považovány, jak je považuji já, za otázky nedůležité nebo velké konkrétnosti a tím by zredukovaly náš kontakt s vámi. Za účelem rozšíření některých z informací, které považuji za extrémně důležité; to jest informace nepomíjivého typu, informace týkající se evoluce mysli, těla a ducha; v naší společnosti se zdá být téměř nezbytné zahrnout informace, které jsou malé hodnoty, jednoduše proto, že tak naše… naše společnost funguje a… jak systém distribuce hodnotí to, co je nabídnuto k distribuci. Mohl byste okom… Budete… okomentujete tento problém, který mám?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme následovně: Je docela přesně správné, že úroveň a čistota tohoto kontaktu je závislá na úrovni a čistotě hledaných informací. Tedy pokračující žádosti od tohoto zdroje o konkrétní informace jsou pro podstatu vašeho účelu škodlivé.

Navíc, jak jsme proskenovali vaši mysl, abychom pochopili vaši situaci týkající se přepisu některých z našich slov, zjistili jsme, že jste byl kritizován za typ konstrukce jazyka, který byl použit pro předání dat. Díky naší orientaci s ohledem na data by dokonce i nejkonkrétněji zodpovězené otázky byly naší skupinou stylizovány takovým způsobem, aby maximalizovaly přesnost nuancí (jemných rozdílů) odpovědi. Toto však zmírňuje [význam] oproti tomu, po čem vaši kritici touží ve formě jednoduché, jasné prózy.

Nemůžeme říci více než toto. Taková jsou naše pozorování vaší situace. Co si přejete udělat je zcela na vašem rozhodnutí a my vám zůstáváme k službám jakýmkoliv způsobem můžeme být, aniž bychom porušili Způsob zmatení.

37.5 Tazatel: Pokusíme se na těchto problémech během rozšiřování Zákona jednoty zapracovat. Bude to vyžadovat určitou práci, ale pokusíme se. Já osobně se nepřestanu toto pokoušet rozšiřovat, zatímco budu stále inkarnovaný. Věřím, že bude nezbytné napsat knihu, nejpravděpodobněji o objektech UFO, jelikož je Zákon jednoty s tímto fenoménem spojený. Je spojený se všemi fenomény, ale tento je… vypadá být nejjednodušším vstupem pro rozšíření [materiálu].

Mým prvním plánem je použít UFO v reklamním smyslu, že bylo Konfederací zamýšleno, použít toto jako vstupní bod pro vysvětlení procesu evoluce, který na této planetě probíhal, a jak zbytek… nebo jak byla Konfederace zapojena více pochopitelnějším způsobem, řekněme, pro populaci, která to bude číst, s použitím materiálu Ra na různých místech knihy v nezkreslené formě tak, jak byl tady nahrán, abychom zdůraznili a vyjasnili, co v knize říkáme. Toto je jediný způsob, který teď vidím, abychom vytvořili dostatečné rozšíření pro lidi, kteří by rádi měli Zákon jednoty, aby jej dostali. Mohl bych prostě pokračovat a vytisknout materiál, který máme na kazetě nahraný, a publikovat jej, ale byli bychom neschopní jej dost dobře rozšířit kvůli distribučním problémům.

Okomentujete můj druhý nápad udělat obecnou knihu o objektech UFO, která by zahrnovala materiál ze Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme. Doufáme, že se vaše plány s Ra zmaterializují. Toto je vesmírný vtip. Žádal jste o takový příklad humoru a cítíme, že toto je nejspíše vhodný bod (nexus), ve kterém může být takový [vtip] vložen. Pokračujte ve vašich záměrech, podle vašich nejlepších povah a schopností. Co více může být uděláno, mí přátelé?

37.6 Tazatel: V tom případě budeme pokračovat s otázkami, které tu máme, přičemž budeme pokračovat z minulé relace. Řekl jste, že každá entita třetí úrovně má vyšší já v šesté úrovni, které se přesouvá ke komplexu mysli/těla/ducha entity, když je potřeba. Vyvíjí se také toto vyšší já v růstu skrze úrovně počínaje první úrovní a má každé vyšší já odpovídající vyšší já pokročilé v úrovních za ním?

Ra: Já jsem Ra. Naším záměrem je tento koncept zjednodušit. Vyšší já je manifestací danou komplexu mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně jako dárek od své budoucí individuality. Posledním činem [entity] prostřední sedmé úrovně předtím, než se otočí směrem do stavu celistvosti Stvořitele a nabere duchovní hmotu, poskytne tento zdroj [svému] já šesté úrovně, přičemž se pohybuje, jak měříte čas, v proudu času.

Toto já, komplex mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně, má pak čest/povinnost užití zkušeností své celkové životní banky nebo paměti prožitých myšlenek a činů a použití zdroje komplexního celku mysli/těla/ducha, který byl zanechán jako typ nekonečně komplexní myšlenkové formy.

Tímto způsobem můžete vidět své já, vaše vyšší já neboli Nadduši a váš komplexní celek mysli/těla/ducha jako tři body v kruhu. Jediný rozdíl je ten vašeho kontinua času/prostoru. Všechny jsou stejnou bytostí.

37.7 Tazatel: Má každá entita individuální komplexní celek mysli/těla/ducha nebo sdílí nějaký počet entit stejný komplexní celek mysli/těla/ducha?

Ra: Já jsem Ra. Obě tato tvrzení jsou správná, když jsou zváženy vhodné podmínky času/prostoru. Každá entita má svůj celek a v bodě, kdy se planetární entita stane společenským paměťovým komplexem, celek tohoto sjednocení entit má také svou Nadduši a svůj celek společenského paměťového komplexu jako zdroj. Jako vždy, suma* , myšleno spirituálně, je větší než součet jeho částí, takže Nadduše společenského paměťového komplexu není sumou Nadduší entit svých členů, ale funguje způsobem, který jsme nazvali umocněním a který, jak jsme pochopili, preferujete nazývat zdvojnásobením.

37.8 Tazatel: Děkuji vám. Také děkuji za vysvětlení matematiky. To mě trápilo. Mohl byste definovat duchovní hmotu?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plnou otázkou této relace.

Duchovní hmota je to, co začíná přitahovat odchozí a stále pokračující vibrační oscilace bytí do gravitační, mluvíme v duchovním smyslu, studně velkého centrálního slunce, jádra nebo Stvořitele nekonečných vesmírů.

37.9 Tazatel: Jelikož nechceme unavit nástroj, pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo vylepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanecháváme vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

38 ⇒

⇐ 36

Schovat čísla otázek   Zobrazit kategorie   Zobrazit poznámky   Schovat komentáře z knihy V.   Zobrazit audio   

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, čeština

LL Research přepisy: HTML, PDF, Kniha V. HTML, Kniha V. PDF, Audio
Odlišnosti: Přeposloucháno/Editováno, Originál/Editováno (Pouze odpovědi)

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.