Zákona jednoty">

Některé oblíbené citace z relací Zákona jednoty

Hide menu

Nalezeno 8 výsledků.

Hra pokeru

Tazatel: Děkuji vám. Můžete rozšířit koncept jenž je: pro entitu je během inkarnace ve fyzickém světě, jak jej nazýváme, nezbytné, aby se stala polarizovanou nebo správně interagovala s ostatními entitami, a proč toto není možné mezi inkarnacemi, kdy si je vědoma toho, co chce dělat, ale proč musí vstoupit do inkarnace a ztratit paměť, vědomou paměť, toho, co chce dělat, a pak jednat způsobem, jakým doufá, že jednat bude? Mohl byste to prosím rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Uvedeme příklad člověka, jež vidí všechny karty v pokeru. Pak celou hru zná. Je to jako hazardovat v dětské hře, neboť to není riskantní. Ostatní karty jsou známé. Možnosti jsou známy a karty budou hrány správně, ale bez zájmu.

V času/prostoru a na úrovni pravé zelené barvy jsou karty všech oku otevřené. Myšlenky, pocity, potíže, ty všechny mohou být vidět. Neexistuje zde podvod a žádná touha pro podvod. Proto může být mnohé dosaženo v harmonii, ale mysl/tělo/duch z této inkarnace získá jen malou polaritu.

Pojďme tuto metaforu přezkoumat a rozšiřme ji do nejdelší pokerové hry, kterou si můžete představit, na dobu života. Kartami jsou láska, nelibost, omezení, smutek, potěšení atd. Jsou distribuovány a znovu distribuovány a znovu distribuovány, nepřetržitě. Během této inkarnace můžete začít… a zdůrazňujeme začít… poznávat své vlastní karty. Můžete začít uvnitř sebe sama nacházet lásku. Můžete začít vyvažovat svoje potěšení, svoje omezení atd. Avšak jediný náznak karet druhých-já je pohled do jejich očí.

Nemůžete si vzpomenout na vaše karty, na jejich karty, možná ani na pravidla této hry. Tato hra může být vyhrána pouze těmi, kteří se zbaví svých karet v rozpouštějícím vlivu lásky; může být vyhrána pouze těmi, kteří položí svá potěšení, omezení, své všechno na stůl a vnitřně si řeknou: „Všechny, všechny vás hráče, každé druhé já, ať už držíte v ruce cokoliv, já vás miluji“.

Toto je ta hra: znát, přijmout, odpustit, vyvážit a otevřít se lásce. To nemůže být dosaženo bez zapomnění, protože by to v životě bytostního celku mysli/těla/ducha nemělo žádnou váhu.

Zvažte to pečlivě

Tazatel: Mám otázku k tomu, co nazývám upoutávka Konfederace. Má to co do činění se svobodnou vůlí. Jak tomu rozumím, Radou byly dovoleny určité kontakty, ale je to limitované kvůli svobodné vůli těch, kteří nejsou orientovaní způsobem, že by možná kontakt chtěli. Tento materiál, který právě vytváříme, bude publikován. Jeho šíření bude závislé na potřebách relativně malého počtu lidí na planetě. Mnoho lidí na planetě tento materiál nyní chce, ale i když jej vydáme, nebudou si vědomi toho, že je dostupný. Je zde nějaká možnost vytvoření nějakého efektu, který bych nazval upoutávkou, nebo je to proti principům svobodné vůle?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, chcete-li, cestu, kterou si váš životně-zkušenostní komplex zvolil. Zvažte náhody a podivné okolnosti, kde jedna věc následovala další. Zvažte to dobře. Každá entita dostane příležitosti, které potřebuje.

Tento informační zdroj-existence nemá užití v životně-zkušenostním komplexu každého z těch mezi vašimi lidmi, kteří hledají. Proto je upoutávka obecná a není navržená k vyhledání nějakého určitého materiálu, ale pouze k naznačení skutečné podstaty iluze.

Obecná cvičení

Tazatel: Mohl byste uvést, pro obecný rozvoj čtenáře této knihy, některé z praktik nebo cvičení, která je vhodné provádět, aby produkovala zrychlení směrem k Zákonu jednoty?

Ra: Já jsem Ra.

Cvičení jedna. Toto je nejvíce ústřední a použitelné uvnitř vašeho komplexu iluzí. Moment obsahuje lásku. To je lekce/cíl této iluze nebo úrovně. Cvičení spočívá ve vědomém hledání lásky ve zkresleních povědomí a porozumění. První pokus je základním kamenem. Na tomto výběru spočívá zbytek životní zkušenosti entity. V momentě druhého hledání lásky začíná přidávání. Třetí hledání zesiluje druhé, čtvrté zesiluje nebo zdvojnásobuje třetí. Jako s předchozím typem zesilování zde bude nějaká ztráta síly kvůli chybám uvnitř hledání ve zkreslení neupřímnosti. Nicméně vědomé prohlášení, sebe sama k sobě, touhy hledat lásku je tak ústředním aktem vůle, že je, tak jako předtím, ztráta síly kvůli tomuto tření bezvýznamná.

Cvičení dvě. Vesmír je jedna bytost. Když si komplex mysli/těla/ducha prohlíží jiný komplex mysli/těla/ducha, vidí Stvořitele. Toto je užitečné cvičení.

Cvičení tři. Hleďte do zrcadla. Vizte Stvořitele.

Cvičení čtyři. Hleďte na stvoření, které obklopuje komplex mysli/těla/ducha každé entity. Vizte Stvořitele.

Základem nebo předpokladem těchto cvičení je záliba v tom, co by mohlo být nazváno meditací, rozjímáním nebo modlitbou. S tímto přístupem mohou být tato cvičení zpracována. Bez něj neklesnou data ke kořenům stromů mysli, a tím nebudou aktivovat a zušlechťovat tělo a dotýkat se ducha.

Zákon jednoty

Tazatel: Mým cílem je primárně objevit více ze Zákona jednoty a bylo by velmi prospěšné objevit techniky léčení. Jsem si vědom vašeho problému vzhledem ke svobodné vůli. Můžete… Nemůžete dělat návrhy, proto se vás zeptám, jestli můžete uvést Zákon jednoty a zákony léčení.

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty, i přes všechna omezení názvu, jak říkáte vibračním zvukovým komplexům, může být aproximován tvrzením, že všechny věci jsou jedním, že není žádná polarita, žádné dobro nebo zlo, žádný nesoulad, ale pouze identita. Všechno je jedním, a to jedno je láska/světlo, světlo/láska, nekonečný Stvořitel.

Jedním z primárních zkreslení Zákona jednoty je léčení. Léčení nastává, když si komplex mysli/těla/ducha uvědomí, hluboce v sobě samém, Zákon jednoty; tedy, že zde není žádný nesoulad, žádná nedokonalost; že vše je kompletní, celistvé a perfektní. Takže inteligentní nekonečno uvnitř tohoto komplexu mysli/těla/ducha přeformuje iluzi těla, mysli nebo ducha do formy v souladu se Zákonem jednoty. Léčitel působí jako zdroj energie nebo katalyzátor pro tento zcela individuální proces.

Jedním bodem, který může být zajímavý, je, že léčitel přející se učit, musí přijmout zkreslení chápané jako odpovědnost pro toto tázání/přijímání, tedy léčení. Je to čest/povinnost, která musí být zvážena opatrně a svobodnou vůlí před vlastním tázáním.

Some Love the Light. Some Love the Darkness

Tazatel: Můžete mi říct, která tendence vytváří jejich tah směrem k vybrané cestě služby sobě?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze v metafoře. Někteří milují světlo. Někteří milují temnotu. Je to záležitost unikátního a nekonečně různého Stvořitele, který si vybírá a hraje napříč svými zkušenostmi jako dítě na pikniku. Někteří si užívají piknik a uvědomí si, že slunce je krásné, jídlo chutné, hry osvěžující, a září s radostí stvoření. Některým připadá noc nádherná, jejich piknikem je bolest, obtíž, utrpení druhých, a zkoumání zvrácenosti přírody. Tito si užívají odlišný piknik.

Všechny tyto prožitky jsou dostupné. Je to svobodná vůle každé entity, která si vybírá formu hry, formu potěšení.

Vaše technologie je schopná vyřešit každé a všechny omezení

Tazatel: Nevyřešil by typ tohoto plavidla zcela, nebo nepřiblížil by se k řešení mnoha energetických problémů, pokud jde o dopravu? Jsme zvyklí přepravovat [neslyšitelné]… přepravovat [neslyšitelné].

Ra: Já jsem Ra. Technologie, kterou vaši lidé v tomto čase ovládají, je schopná vyřešit veškerá omezení, která souží váš komplex společenské paměti v tomto současném bodě zkušeností. Nicméně obavy některých vašich bytostí se zkresleními, jak byste nazvali, k mocné energii způsobují, že jsou tato řešení odepřena, dokud nejsou potřebná tak, že ti se zkreslením se mohou dále stát více zkreslenými ve směru k moci.

Svobodné kráčení

Tazatel: Mohl byste mi říct, jak jsou různá těla, od červeného po fialové, spjata s energetickými centry, od červeného po fialové? Jsou nějakým způsobem spjaty?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení.

Jak jsme poznamenali, každá z úrovní pravé barvy obsahuje sedm energetických center a každá entita obsahuje toto všechno ve stavu potenciace. Zatímco je entita ve žlutém paprsku, je aktivace inteligentního nekonečna fialového paprsku propustkou do další oktávy zkušeností. Existují adepti, kteří pronikli mnoha, mnoha energetickými centry a některými z pravých barev. Toto se musí dělat s maximální péčí, zatímco je entita ve fyzickém těle, jak jsme poznamenali, když jsme hovořili o nebezpečích spojování červeného/oranžového/žlutého obvodu s modrým obvodem pravé modré barvy, neboť potenciál pro nevyváženost komplexu mysli/těla/ducha je velký. Avšak entita, která pronikne inteligentním nekonečnem je v zásadě schopna svobodně kráčet vesmírem.

Existuje nějaký krátký dotaz, než opustíme tento nástroj?

Walk, Step by Step, Independent and Free

Tazatel: Děkuji vám. Myslím, že jsem možná u důležitého bodu, protože se mi zdá, že velkou prací v rámci evoluce je disciplína osobnosti a vypadá to, že existují dva typy pohybů vesmírem, jeden založený na disciplíně osobnosti a druhý založený na tom, co jste nazval prakovým efektem. Nepůjdu do pod-světelných rychlostí, jelikož to nepovažuji za příliš důležité. Považuji tento materiál důležitým s ohledem na fakt, že zkoumáme disciplínu osobnosti.

Řídí se použití efektu praku pro cestování… je to, co byste mohl nazvat intelektuálním typem chápání nebo zapojením levé mozkové hemisféry, spíše než typem chápáním se zapojením pravé mozkové hemisféry?

Ra: Já jsem Ra. Vaše vnímání tohoto tématu je široké. Pronikl jste vnějším učením. Upřednostňujeme nepoužívat terminologii pravé a levé mozkové hemisféry kvůli nepřesnostem této terminologie. Některé funkce se opakují nebo jsou redundantní v obou lalocích, dále jsou pro některé entity funkce pravé a levé hemisféry obrácené. Jádro otázky je však hodné určité pozornosti.

Technologie, do které jste jako společenský komplex tak v této době zamilovaní, je pouze počátkem manipulace inteligentní energie sub-Logosu, která, když se mnohem více rozvine, se může vyvinout do technologie užití gravitačních efektů, o kterých jste mluvil. Poznamenáváme, že tento termín není přesný, ale lepší termín neexistuje.

Proto užití technologie k manipulování toho co je vnější sebe sama je mnohem, mnohem méně nápomocné pro osobní evoluci než disciplíny komplexu mysli/těla/ducha, jež mají za výsledek celkové znalosti sebe sama v mikrokosmu a makrokosmu.

Pro disciplinovanou entitu jsou všechny věci otevřené a volné. Disciplína, jež otevírá vesmíry, otevírá také brány k evoluci. Rozdíl je výběr buď jet stopem na místo, kde může být viděna krása, nebo krok za krokem jít, nezávisle a svobodně a chválit v této nezávislosti sílu chůze a příležitost ke vnímání krásy.

Namísto toho je stopař rozptýlen konverzací a rozmary cesty a v závislosti na vrtoších ostatních se obává, aby na schůzku přijel včas. Stopař vidí stejnou krásu, ale sám sebe nepřipravil pro uložení zkušenosti v kořenech mysli.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy